Hoppa till innehåll

Databank för planerare för modellering av SURAVAGE-geometri

På den här sidan finns snabbanvisningar för planerarna i Trafikledsverkets, NTM-centralens samt kommunernas projekt. Anvisningar för modellering av SURAVAGE-geometri finns i kapitel 2 i anvisningen och i bilagorna.

 

Anvisningar för planerare i NTM-centralens och Trafikledsverkets projekt:

Projektchefen ansvarar för övervakningen av att SURAVAGE-materialet färdigställs i tid för Lantmäteriverket samt för att informera om hur byggandet fortskrider.

 1. SURAVAGE-materialet produceras som en egen vägbyggnadsplan. Beställaren av byggnadsplanen ger anvisningar om hur SURAVAGE-materialet produceras.
 2. Planeraren producerar materialet med SURAVAGE-mittlinjegeometri (JHS 188) och levererar materialet till beställaren. Lämpliga former för leverans av material är LandXML, ESRI shp eller MapInfo MIF. 
 3. Planuppgifterna skickas till adressen s[email protected].
 4. NTM-centralen färdigställer materialet samt lägger till egenskapsuppgifter och levererar en färdig SURAVAGE-geometri till Lantmäteriverket.
 5. Uppgifterna om en geometri som är under byggnad överförs från Lantmäteriverkets terrängdatabas till Digiroad-systemet och i Digiroad-publikationen till dem som utnyttjar materialet.

 

 

Anvisningar för planerare i kommunens byggprojekt:

 1. SURAVAGE-materialet produceras som en egen vägbyggnadsplan. Beställaren av byggnadsplanen ger anvisningar om hur SURAVAGE-material produceras.
 2. Planeraren producerar materialet med SURAVAGE-mittlinjegeometri (JHS 188) och levererar materialet till beställaren. Anvisningen om produktion av mittlinjegeometri vid planering av vägar och gator (bilaga 2) fungerar som stöd vid produktionen av material. Lämpliga format för leverans av material är LandXML, ESRI shp eller MapInfo MIF. 
 3. Planuppgifterna skickas till kommunens kontaktperson i samband med annat planmaterial.
 4. Kommunen lägger till egenskapsuppgifterna och skickar den färdiga SURAVAGE-geometrin till adressen [email protected]
 5. Uppgifterna om en geometri som är under byggnad överförs från Lantmäteriverkets terrängdatabas till Digiroad-systemet och i Digiroad-publikationen till dem som utnyttjar materialet.
Nedan behandlas vanliga problempunkter mera ingående.  Frågor om SURAVAGE-processen kan skickas till adressen [email protected] 
 • Projektchefen ska informera om projektets avancemang och slutförande till adressen [email protected]. Man känner inte nödvändigtvis alltid till den exakta tidpunkten då projektet slutförs. Det räcker också med en uppskattning av när projektet är färdigt.

  Projektchefen skickar ett meddelande till adressen [email protected] om det planenliga projektet inte alls inleds.

  Planmaterialet skickas alltid till adressen [email protected].


  Bilaga 2 till anvisningen, kapitel 3.1.2 Inlämning av och information om material och andra uppgifter

 • Planeraren levererar materialet i första hand som en LandXML-fil. I LandXML ska materialtypen vara IrregularLine. Om LandXML inte är möjligt kan materialet levereras som dwg, Esri ShapeFile eller MapInfoFile. 

  Till mittlinjematerialet läggs x- och y-koordinaterna för den horisontella geometrin samt höjdinformationen som z-koordinat. Att lägga till z-koordinaten är särskilt önskvärt i medelstora och stora projekt. Med hjälp av z-uppgiften säkerställer man att geometrierna ligger på rätt nivå i förhållande till varandra. I små projekt är z-koordinaten inte nödvändig, eftersom det då inte är ett stort arbete att komplettera uppgifterna om den horisontella geometrin för hand och det är lätt att dra slutsatser om dem.  LMV lägger till z-uppgiften i länkarna i efterhand, så den behövs inte för att skapa höjdinformationen för materialet. 


  Bilaga 2 till anvisningen, kapitel 3.1.1 Exakthet och format

 • Mittlinjematerialet ska bestå av brutna linjer. Brutna linjer krävs för att skapa LandXML-material samt för att vidarebehandla materialet. Bågarna ska också ritas som brutna linjer.


  Mittlinjegeometrin för gång- och cykelleder samt enskilda vägar ingår i leveransen av SURAVAGE-materialet.

   

  Planeraren gör alltid avbrott i mittlinjen när två linjer möts på samma nivå. Inga avbrott görs i mittlinjerna som löper på olika nivåer. Avbrott i mittlinjegeometrin ska göras på de ställen som anges i anvisningen. Planeraren behöver dock inte bilda noder, noderna läggs till materialet i ett senare skede antingen av NTM-centralen eller i kommunala projekt av LMV.


  Bilaga 2 till anvisningen, kapitel 3.3 Avbrott i mittlinjegeometrier

 • På vägar med flera körbanor skapas en linje mitt på varje körbana. Om antalet körfält växlar från tvåfilig till trefilig, modelleras körbanans mittlinje med mjuka linjer mitt på körbanan. På en kort sträcka följs linjen, med vilken sträckningen har inletts. På en lång sträcka är det bra att göra en mjuk korrigering av sträckningen.

  Bilaga 2 till anvisningen, kapitel 3.4.1 Dubbla körbanor

 • Om avståndet mellan skärningspunkterna för två broar är över fem meter, bildas länkavbrott vid broanslutningarna. Mellan broarna görs en egen länk.

  Bilaga 2 till anvisningen, kapitel 3.4.2 Modellering av broar och underfarter

 • Rondellens mittlinje bildas med hjälp av plankartan. Avståndet från mittpunkten till mittlinjen beräknas utifrån planmaterialet och en cirkel med rätt radie ritas. För en rondell vars diameter är exakt 20 meter modelleras en egen mittlinjegeometri.

  Bilaga 2 till anvisningen, kapitel 3.4.6 Rondell

 • Förbindelsepunkten mellan en hållplats och en gång- och cykelled skapas som en egen geometri, om sticklängden är över 2 meter.


  Bilaga 2 till anvisningen, kapitel 3.4.12 Förbindelsepunkter mellan hållplatser och cykel- och gångleder