Hoppa till innehåll

Projektet för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård (HELRA)

Banprojekt Avslutad Nyland

Innan projektet för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård inleddes trafikerades banavsnittet mellan Helsingfors och Böle under rusningstid av 74 tåg per timme. Med hjälp av projektet som blev färdigt i slutet av 2021 minskade bangårdens störningskänslighet och kapaciteten ökade till nästan 90 tåg i timmen. 

En undersökning som gjorts om projektets effekter konstaterar att projektet har uppnått sina mål väl. Undersökningen kan läsas på Trafikledsverkets webbplats (på finska).

Projektets bakgrund

Trafiken på Helsingfors bangård har ökat kontinuerligt under årens lopp och trafiken har varit mycket känslig för störningar. Helsingfors bangård är kompakt och miljön gör det omöjligt att utvidga bangården. För att förbättra funktionen och öka kapaciteten beslöt man därför att utveckla den befintliga bangården med tillhörande utrustning så att den motsvarar framtida behov.

En mer effektiv bangård behövdes i synnerhet efter att den första etappen av förbättringen av banan mellan Böle och Riihimäki färdigställdes 2020. När förbättringens andra etapp är färdig kommer fjärrtågtrafiken att öka ytterligare på Helsingfors bangård.

Projektets mål och vidtagna åtgärder

Projektets mål var att minska antalet störningar på Helsingfors bangård och att förbättra kapaciteten och tågens punktlighet.

På bangården handlade det om att bygga fler växlar och växelgator, vilket ger tågen fler möjliga rutter mellan Helsingfors och Böle. Med hjälp av effektivare signal- och säkerhetsanordningsteknik var det också möjligt att göra tågtrafiken intensivare.

Projektets förlopp

Projektet för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård inleddes 2016 och färdigställdes under 2021.

Under 2016–2019 installerades 12 växelförbindelser, inleddes förnyelsen av säkerhetsanordningarna och servicespårens överbyggnad sattes i skick. Under 2020 gjordes spårändringar och uppdateringar av säkerhetsanordningarna i anslutning till det västra tilläggsspåret i Böle samt ombyggnadsarbeten på den elektrifierade banan. Projektets slutmål uppnåddes 2020. Under 2021 slutfördes uppdateringarna av säkerhetsanordningarna.


Byggnadsplanering 2015–2019 
Byggarbetena inledes 2016 
Ändringen av spårmodellen blev klar 2021

Projektets kostnader

Kostnaderna för projektet uppgick till 50 miljoner euro. Tack vare god förhandsplanering och lyckade entreprenadkonkurrensutsättningar underskreds projektets kostnadskalkyl med tio miljoner euro. Byggnadsplaneringen fick TEN-T-understöd.