Hoppa till innehåll

Kontaktinformation

Trafikledsverket

Projektchef

Marja Wuori

  • 029 534 3834

Trafikledsverket

Projektchef

Jukka Hietaniemi

  • 029 534 3513

Rv 1 Ring III–Munkshöjden, variabla hastighetsbegränsningar

Vägprojekt Avslutad

Variabla hastighetsbegränsningsmärken tas i bruk på riksväg 1 (Åboleden) på avsnittet Ring III–Munkshöjden. Hastighetsbegränsningarna styrs utifrån eventuella köer samt vädret och väglaget. Inom ramen för projektet konstrueras dessutom informationsskyltar, varningsmärken, trafikmätare och två väderstationer.

Projektets innehåll

Variabla hastighetsbegränsningar tas i bruk på riksväg 1 på avsnittet Ring III–Munkshöjden på en sträcka som är ungefär 15 kilometer lång och på ett område som omfattar tre städer (Helsingfors, Esbo, Grankulla). Planeringsområdet avgränsas geografiskt i väst till den västra delen av den planskilda korsningen på Ring III och i öst till korsningen med trafikljus på Hoplaxvägen. Motsvarande variabla hastighetsmärken på Åboleden finns sedan tidigare väster om Ring III.
 
Utöver hastighetsbegräsningsmärkena konstrueras informationsskyltar, varningsmärken, trafikmätare och två väderstationer inom ramen för projektet. För att de nya anordningarna ska fungera installeras också data- och elkablar längs hela vägen. 

Mål för projektet

Med hjälp av variabla hastighetsbegränsningar görs trafiken smidigare på det livliga riksvägsavsnittet. Trafiken kan styras utifrån aktuell information om köer, väder, väglag och avvikande förhållanden. Dessutom kan väganvändarna underrättas noggrannare om störningar i trafiken och var störningarna uppstått.

Tack vare projektet kan hastighetsbegränsningen behållas vid 100 km/h alltid när omständigheterna tillåter det, och den behöver inte sänkas bestående. Högre hastighetsbegränsning innebär kortare restid för väganvändarna.

Projektområde

Variabla hastighetsbegränsningar tas i bruk på riksväg 1 på avsnittet Ring III–Munkshöjden på en sträcka som är ungefär 15 kilometer lång och på ett område som omfattar tre städer (Helsingfors, Esbo, Grankulla). Planeringsområdet avgränsas geografiskt i väst till den västra delen av den planskilda korsningen på Ring III och i öst till korsningen med trafikljus på Hoplaxvägen. Motsvarande variabla hastighetsmärken på Åboleden finns sedan tidigare väster om Ring III.

Utöver hastighetsbegränsningsmärkena byggs informationsskyltar, varningsmärken och två vägväderstationer samt uppdateras trafikmätinstrumenten inom ramen för projektet. För att de nya anordningarna ska fungera installeras också data- och elkablar längs hela vägen. 

Körfältsspecifika variabla hastighetsbegränsningar

I projektet införs för första gången i Finland körfältsspecifika variabla hastighetsbegränsningar. Dessa införs på det mest trafikerade vägavsnittet mellan Ring I och Ring II. I praktiken innebär detta att olika hastighetsbegränsningar samtidigt kan fastställas för olika körfält: Hastighetsbegränsningen för körfälten till vänster kan vara 20 km/h högre än för körfälten till höger.

Olika hastighetsbegränsningar införs till exempel när trafiken hotas stockas i en fil som leder till avfartsvägar. Då sänks hastighetsbegränsningen för denna körfil på förhand. Rusningens inverkan på de övriga filerna är mindre, så deras hastighetsbegränsning kan hållas högre. De variabla hastighetsbegränsningsmärkena finns ovanför varje fil.

Funktionsprinciperna för de variabla hastighetsbegränsningarna har fastslagits enligt följande:

  • Hastighetsbegränsningen är 100 km/h, alltså den högsta möjliga, alltid när det är möjligt med beaktande av trafiksituationen, vädret och väglaget. Omfattande trafikövervakning och tillräckligt frekvent utplacerade variabla skyltar möjliggör detta.
  • Hastighetsbegränsningen sänks till 80 km/h när trafikmängden är tillräckligt stor. Sålunda sänks hastighetsbegränsningen proaktivt före den köbildning som sker under de timmar då trafikmängden kulminerar. Hastighetsbegränsningen kans också sänkas till 60 km/h om det behövs.
  • I båda körriktningarna på avsnittet Ring I–Ring II finns avfarter där det bildas kritiska köer, som för närvarande leder till verkligt stora hastighetsskillnader mellan körfälten. Problemen på avsnittet i fråga (i båda körriktningarna) avhjälps med skild övervakning och trafikstyrning per körfält. Lösningen med variabla hastighetsbegränsningar och varningar per körfält har inte tidigare införts på öppna vägavsnitt i Finland.
  • Hastighetsbegränsningen sänks till 80 km/h vid dåligt väder och väglag.
  • Väganvändarna underrättas om köbildning samt om försämrat och dåligt väder och väglag med informationsskyltar samt variabla varningsmärken och tilläggsskyltar. Med tilläggsskyltar för varningsmärken för köbildning kan man informera om avståndet till platser där köer bildats eller om längden på vägavsnittet med köbildning.
  • Situationer med allvarliga störningar (avstängning i nödsituationer) i tunnlarna på Ring I (Mästartunneln och Kägeluddens tunnel) meddelas på informationsskyltar på riksväg 1.

 

Tidtabell och kostnader för projektet

Projektets genomförs under år 2020. Byggarbetena utförs huvudsakligen på våren och sommaren, och systemet testas på hösten. Avsikten är att ta i bruk det nya trafikövervakningssystemet före utgången av året.

Kostnadskalkylen för projektet uppgår till 4,5 miljoner euro. Kostnaderna delas mellan Trafikledsverket och Esbo stad.