Hoppa till innehåll

Kontakt

Trafikverket

PROJEKTCHEF

Maria Torttila

  • 029 534 3836
  • maria.torttila(a)trafikverket.fi

Bennäs triangelspår

Banprojekt Avslutad

Med hjälp av Bennäs triangelspår öppnas en direkt järnvägsförbindelse söderifrån till Jakobstad som förbättrar järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och underlättar trafikeringen.

Planering och byggande av Bennäs triangelspår

Bakgrund

Med hjälp av Bennäs triangelspår öppnas en direkt järnvägsförbindelse söderifrån till Jakobstad. För närvarande körs godstransporterna söderifrån till Jakobstad först till bangården i Karleby och sedan därifrån via Bennäs till Jakobstad. Tågen tar upp plats och orsakar extra arbete på den redan till trängsel fyllda bangården i Karleby. Det faktum att tågen körs via Karleby minskar kapaciteten på både järnvägsavsnittet mellan Seinäjoki och Uleåborg och på bangården i Karleby.

Järnvägssträckan Bennäs-Jakobstad används för transport av råvirke och cellulosa till och från cellulosafabriken på Alholmen, för exporttransporter från Jakobstads pappersfabrik samt för exporttransporter av  sågvaror till Jakobstads hamn. År 2013 transporterades cirka en miljon ton gods på sträckan. Transportprognosen för sträckan år 2025 är 1,6 miljoner ton. Den högsta tillåtna hastigheten på järnvägsavsnittet Bennäs–Jakobstad är 60 kilometer i timmen med axellasten 22,5 ton.

I projektet byggs ett ungefär en kilometer långt tilläggsspår i riktning från Seinäjoki till Jakobstad, som tillsammans med de befintliga spåren bildar ett triangelspår. Järnvägsavsnittet Seinäjoki–Uleåborg är linjeblockerat, fjärrstyrt och elektrifierat och det är utrustat med automatiskt tågstopp. Sträckan betjänar blandtrafik, både persontrafik och tung godstrafik. Tilläggsspåret som byggs cirka 400 meter från Bennäs trafikplats i riktning mot Jakobstad ansluts till järnvägsavsnittet Bennäs–Jakobstad. Godstrafikbanan är enkelspårig, linjeblockerad och den elektrifierades 2016.

Järnvägsplanen för Bennäs triangelspår blev klar i september 2016. Utredningsarbetet för triangelspåret och kostnadsberäkningen gjordes i det föregående skedet, 2015. 

Projektets innehåll

Planeringen och byggandet av Bennäs triangelspår innehåller följande åtgärder:

  • Byggande av ett nytt spår
  • Elektrifiering och säkerhetsanordningar
  • Grundförstärkningsåtgärder
  • Arrangemang kring servicevägar och dränering

Mål

Triangelspåret förbättrar järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och underlättar trafikeringen. Godsflödena som gagnas av projektet är råvirkestransporterna till Alholmen samt transporterna av papper och cellulosa från Alholmen, som för närvarande sköts via bangården i Karleby.

Målet med projektet är att:

  • förbättra järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och underlätta trafikeringen
  • säkerställa framkomligheten och tågsäkerheten på järnvägsavsnittet
  • främja järnvägstrafiken och användningen av järnvägsnätet.

Tidsplan

Projektets järnvägsplan blev klar i september 2016. Utarbetandet av byggnadsplanen har påbörjats och den blir klar i oktober 2017. Bennäs triangelspår byggs under 2018.

Kostnadsberäkning

Kostnadsberäkningen för Bennäs triangelspår är 5,4 M€ (enligt Jordbyggnadskostnadsindexet 2010: 130).