Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

projektchef

Timo Kulmala

 • 040 542 7676

NTM-centralen i Södra Österbotten

ledande expert för väghållningen

Marko Kantanen

 • 050 351 2562

Beläggningsarbeten i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten 2022

Vägprojekt Pågående Södra Österbotten Österbotten Mellersta Österbotten

Beläggnings- och vägmärkningsarbetet år 2022 på landsvägarna i de österbottniska landskapen börjar i maj och fortsätter ända till oktober. I år får sammanlagt cirka 189 kilometer landsväg ny beläggning. På vissa objekt förbättras dessutom vägens struktur och dräneringen, vilket förlänger beläggningens livscykel. Vägmärkningar görs på beläggningsobjekten, och utöver detta repareras nötta landsvägsmärkningar på olika håll i regionen.

Under år 2022 finns sammanlagt cirka 16 miljoner euro till förfogande för landsvägsbeläggningar och vägmärkningar i området och för lappningar av beläggningar cirka 2,6 miljoner euro.

NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastruktur är verksamt i de tre österbottniska landskapen. Landsvägsnätet i vårt område är sammanlagt 8 625 kilometer, av vilket cirka 6 024 kilometer är belagda vägar. Av de belagda vägarna är cirka 850 kilometer i dåligt skick.

De viktigaste beläggningsobjekten år 2022

 • Väg 3, Koskue–Jalasjärvi, 9,4 kilometer
 • Väg 3, Jokipii, 2,4 kilometer
 • Vasa motorväg (Riksväg 3) 3,2 kilometer
 • Väg 18, Valtaala–Ylistaro 6,7 kilometer
 • Väg 18, Kiikku–Pultra, 5,6 kilometer
 • Väg 19, Kivistö–Kriikunmäki, 20,4 kilometer
 • Väg 67, Koskenkorva–Alakylä, 18,6 kilometer
 • Väg 8, Lövö–Edsevö, 5,7 kilometer
 • Väg 8, Kronoby–Karleby, 12,4 kilometer
 • Väg 13, Karleby–Åivo, 14,8 kilometer
 • Väg 13, Kärrända–Kaustby, 14,5 kilometer
 • Väg 19, Lappo–Kauhava, 9,2 kilometer
 • Väg 19, Härmänmaa, 6,9 kilometer
 • Väg 68, Edsevö–Jakobstad, 6,1 kilometer

Peab Industri Oy är beläggningsentreprenör. Dessutom sköts vägmärkningen i området av Hot Mix Oy Finland.

Lappningarna av landsvägsbeläggningarna ökar och metoderna utvecklas

Lappning av beläggningarna på landsvägarna har ökat och lappningsmetoderna har utvecklats under de senaste tio åren. Lappningarnas andel av kostnaderna för beläggningsunderhållet är betydande.  

Det allmänna målet med beläggningslappningarna är att vägens yta ska hållas i nöjaktigt skick med tanke på trafiken och samtidigt flytta ombeläggningar till en senare tidpunkt. Den allmänna principen är att det lönar sig att reparera i tid när skadorna ännu är små. 
Lappningen av landsvägarnas beläggningar omfattar också lappningar av spår och hål. Omfattande och förebyggande lappning av hål började i början av mars i vårt område och spårlappningsarbetet startar i maj. Dessutom repareras enskilda skador i landsvägarnas beläggningar under hela året.  

Föregående vinter gick varsammare fram med det belagda vägnätet än tidigare år, eftersom det inte förekom ständiga tillfrysnings-smältningsskeden. Trots detta har beläggningen nått slutskedet av sin livscykel på många ställen, vilket betyder att lappningar kommer att göras året runt. 

På en del av vägarna är beläggningarna i så dåligt skick att det inte lönar sig att göra omfattande lappningar. Då måste vägen förses med trafikmärken som varnar för dålig beläggning och vid behov sänks hastighetsbegränsningen. Vägarnas öde är antingen att vänta på sin tur att få ny beläggning eller att ändra vägen till grusväg. På dessa vägar lappas trafikfarliga beläggningsskador som på ett väsentligt sätt stör körkomforten.

Färdas tryggt vid vägarbeten, eftersom de också är arbetsplatser 

 • Kör sakta – för att trygga din och andras säkerhet 
 • VVar beredd på avvikande trafikarrangemang 
 • Ha tålamod, tidvis köbildning kan inte undvikas 
 • Var beredd att stanna 
 • Följ trafikmärkena