Hoppa till innehåll

Ytterligare information

Direktör

Pekka Rajala

  • 029 534 3626

Helsingfors stad

Sektorchef för stadsmiljösektorn

Mikko Aho

  • (09) 310 37 100

Centrumslingan

Banprojekt Under planering

Centrumslingan är en planerad järnvägsslinga för närtågen under Helsingfors centrum. Den droppformade banan börjar i Böle och löper i en tunnel via Tölö, Helsingfors centrum och Hagnäs tillbaka till Böle. Den nya banan gör tågtrafiken smidigare i hela Finland.

Centrumslingan

Byggandet av Centrumslingan innebär att en del av närtågen i Helsingforsregionen flyttas till ett eget spåravsnitt söder om Böle.

Aktuellt: Planeringen av Centrumslingan är klar

Järnvägs- och byggnadsplanerna för Centrumslingan, som är ett samprojekt mellan Trafikverket och Helsingfors stad, är klara. Detaljplanen är godkänd, men det har ännu inte fattats något beslut om genomförande. Läs meddelandet

I Södra Finland ökar både befolknings- och trafikmängderna. Den spårbundna trafiken får en allt större betydelse i framtiden för att vägtrafiken ska löpa smidigt och för att man ska hitta fungerande lösningar för boende och markanvändning. Enligt Trafikverkets utredningar kommer trängseln på järnvägarna i Södra Finland senast 2035 att vara ohållbar, om det inte vidtas utvecklingsåtgärder.

Verksamhetsförutsättningarna för tågtrafiken tryggas genom en långsiktig projekthelhet, som inbegriper de redan pågående projekten på stambanan, i Böle och på Helsingfors bangård samt projekten Centrumslingan och Esbo stadsbana som ännu väntar på beslut om genomförande.

Centrumslingan gör både fjärr- och närtrafiken smidigare, och påverkar därför hela landet. Centrumslingan är en planerad järnvägsslinga för närtåg under centrala Helsingfors. Den droppformade banan börjar i Böle och löper i en 8 kilometer lång tunnel via Tölö, Helsingfors centrum och Hagnäs tillbaka till Böle.

Kollektivtrafiksystemet måste kunna betjäna det ständigt växande antalet resenärer. Invånarantalet i Helsingforsregionen uppgår för närvarande till nästan 1,4 miljoner och väntas öka med 400 000 under de närmaste årtiondena.

Centrumslingan gör både fjärr- och närtrafiken smidigare, och påverkar därför hela landet. Centrumslingan är en planerad järnvägsslinga för närtåg under centrala Helsingfors. Den droppformade banan börjar i Böle och löper i en 8 kilometer lång tunnel via Tölö, Helsingfors centrum och Hagnäs tillbaka till Böle.

Detaljplanen är godkänd, men det har ännu inte fattats något beslut om genomförande.   

Kostnader

Investeringskostnaderna för projektet är nu uppskattningsvis 1,5 miljarder euro som innehåller de möjliga kostnader av nya järnvägsdepån på huvud- och kustbanan. Priset påverkas emellertid i hög grad av genomförandetiden, vilken instans som äger stationerna samt vilka beslut ägaren fattar i fråga om material och tjänster. 

Kostnaderna för planeringsskedet som inleddes 2012 var 35 miljoner, varav EU:s planeringsstöd uppgick till 16,5 miljoner euro. Över 300 planerare och sakkunniga har deltagit i Centrumslingans järnvägs- och byggnadsplanering. Från beställarens och intressegruppernas sida deltog över 100 personer i projektet. 

Det tar cirka 10 år att bygga Centrumslingan.

 

Ytterligare information om projektet på finska på adressen: www.liikennevirasto.fi/pisara.