Hoppa till innehåll

Väganvändarnas nöjdhet med landsvägarnas sommarskick sjunker

Publicerad 14.11.2023 14.00

Både privatpersoners och yrkeschaufförers nöjdhet med landsvägarnas tillstånd och skick sjönk något under sommarsäsongen 2023 jämfört med 2022, vilket framgår av en färsk undersökning som Trafikledsverket beställt. Att den totala nöjdheten minskar förklaras i stor utsträckning av att vägarna och i synnerhet vägbeläggningarna har försämrats betydligt.

Resultaten från Trafikledsverkets undersökning om väganvändarnas nöjdhet under sommarsäsongen försämrades i förhållande till sommaren 2022, till skillnad från förra vinterns undersökning jämfört med föregående vinter. I den färska undersökningen om sommarsäsongen riktas ökningen av missnöjet i huvudsak till vägarnas skick, eftersom de övriga delområdena i enkäten i regel ligger på samma nivå som tidigare.

"Detta resultat kunde förutses med tanke på de låga beläggningskilometrarna under de två föregående somrarna. Vanligtvis tar det ett år innan beläggningsmängderna syns i nöjdheten. Höjningen av kostnadsnivån i förhållande till de tillgängliga resurserna syns överlag ganska direkt i trafikanternas nöjdhet, när skötselåtgärderna måste prioriteras", bedömer Jarkko Pirinen, sakkunnig inom underhåll av landsvägar vid Trafikledsverket.

Trafikledsverket fastställer målnivån för underhållet av landsvägarna. De regionala NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur, som beställer vägunderhåll, ser till att servicenivån för underhållet uppnås.

Prioriteringen av livliga vägar syns direkt i resultaten

Som livliga vägar räknas endast 14 procent av hela vägnätet, dvs. drygt 10 000 kilometer, men nästan två tredjedelar av alla trafikprestationer går längs dem. Därför måste skötselåtgärderna prioriteras där de ger den största nyttan.

Prioriteringen syns också starkt i undersökningens resultat. Både bland privatpersoner och yrkeschaufförer är man klart nöjdare med skötseln av huvudvägarna än med skötseln av andra vägar.

Av undersökningsresultaten är det också anmärkningsvärt att nöjdheten med gång- och cykelförhållandena hade ökat i nästan alla delområden jämfört med 2022.

Väglaget påverkar underhållet och därmed trafikanternas nöjdhet

Väglaget har stor betydelse för underhållet särskilt på grusvägar. Den torra våren och försommaren underlättade för sin del tjällossningen. Senare på sommaren varierade nederbördsmängden på olika håll i Finland, vilket medförde egna utmaningar för underhållet av både grusvägar och andra vägar.

"Vädret var i genomsnitt gynnsamt för många grusvägar, men ställvis orsakade rikliga regnskurar hål och uppmjukning på grusvägarna särskilt i slutet av sommaren, speciellt på så kallade obebyggda grusvägar. Sammantaget minskade nöjdheten med underhållet av grusvägar något jämfört med året innan", säger Pirinen.

Undersökning av trafikanternas nöjdhet två gånger per år

Trafikledsverket utreder trafikanternas nöjdhet två gånger om året. Den ena undersökningen gäller vinterunderhållet, den andra gäller landsvägarnas tillstånd och skick under sommaren. Resultaten av undersökningarna används för att följa upp hur Trafikledsverket och NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur har lyckats samt som hjälpmedel vid planering och styrning av verksamheten.

De nu publicerade resultaten är från sommarsäsongens undersökning som genomfördes 14.8–24.9.2023. Datainsamlingen för privatpersoner gjordes i en onlinepanel, för den tunga trafikens del med en brevenkät med vilken dessutom erbjöds en elektronisk svarsmöjlighet. 4273 privatpersoner och 1080 yrkeschaufförer deltog i undersökningen.

Hela rapporten publiceras senare på Trafikledsverkets webbplats.

Mer information:

Trafikledsverket:

Jarkko Pirinen, sakkunnig inom underhåll av landsvägar
tfn 029 534 3339, [email protected]

NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur:

Jere Toppinen, chef för underhållsenheten för det östra upphandlingsområdet
tfn 029502 4717, [email protected]

Katja Levola, chef för underhållsenheten för det västra upphandlingsområdet
tfn 029503 6262, [email protected]

Tuomas Vasama, chef för underhållsenheten för det södra upphandlingsområdet
tfn 029502 1361, [email protected]

Joona Peltoniemi, chef för underhållsenheten för det norra upphandlingsområdet
tfn 029502 6753, [email protected]

Se även:

Mer information om sommarunderhåll

Meddelande om undersökningen om tillfredsställelse med vinterunderhållet av landsvägar (17.5.2023)

Huvudvägar är riksvägar och stamvägar med nr 1–39 och 40–99. En del av huvudvägarna är huvudleder. Huvudlederna förbinder de största nationella och internationella centrumen och knutpunkterna med varandra, och betjänar i synnerhet långdistanspendling och näringslivets godstransporter. Huvudlederna har fastställts av kommunikationsministeriets förordning av den 1 januari 2019.

Övriga vägar är regionvägar och förbindelsevägar, nr 100–999 och 1000–19999.

Bilagor