Hoppa till innehåll

Trafikanterna nöjdare än i fjol med vinterunderhållet av landsvägarna

Publicerad 17.5.2023 12.32

En undersökning som Trafikledsverket låtit göra visar att trafikanternas nöjdhet med vinterunderhållet av landsvägarna på alla delområden på riksnivå 2022–2023 steg till nästan samma nivå som tidigare. Man var igen nöjdare med vinterunderhållet av huvudvägarna än med vinterunderhållet av övriga vägar.

Nöjdheten med landsvägarnas vinterunderhåll ökade relativt jämnt jämfört med föregående år både i fråga om huvudvägar och övriga vägar i alla delområden, som omfattar till exempel halkbekämpning, snöplogning och jämn vägyta.

När man granskar den totala nöjdheten var över hälften (51 %) av privatpersonerna nöjda eller mycket nöjda med vinterunderhållet av landsvägarna. Bland den tunga trafiken var andelen var fjärde (25 %). Den totala nöjdheten för den tunga trafikens del steg till samma nivå som 2020, för privatpersoners del var nöjdheten klart större.

"Undersökningen av nöjdheten hos trafikanterna ger oss viktig respons av kunderna om vägnätets skötsel och tillstånd. Resultaten av undersökningen gås igenom tillsammans med NTM-centralerna och de utnyttjas i utvecklingen av vinterunderhållet”, säger Jarkko Pirinen, sakkunnig inom vägunderhåll vid Trafikledsverket.

Trafikledsverket fastställer servicenivån för vinterunderhållet på landsvägarna. De lokala NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur, som beställer vägunderhåll, ser till att servicenivån för underhållet uppnås.

Den snörika vinterns packade snö och is syns i resultaten

Enligt trafikanterna fanns det mest att utveckla under förra vintern i fråga om vägytans jämnhet. Under en relativt snörik vinter hinner det uppstå packad snö och is särskilt utanför huvudlederna, vilket också återspeglas i resultaten. Även denna delfaktor i vinterunderhållet var man ändå nöjdare med än föregående vinter.

Dessutom delar användningen av salt fortfarande åsikterna: bland respondenterna från både privatpersoner och den tunga trafiken fanns ungefär lika många som ansåg att salt användes på ett lämpligt sätt som de som ansåg att salt användes för lite eller för mycket.

Man var också klart nöjdare med vinterunderhållet av gång- och cykellederna än under föregående vinter. Enligt respondenterna fanns det dock utrymme för förbättringar särskilt i fråga om halkbekämpningen, eftersom fler än var fjärde (28 %) ansåg att gång- och cykellederna i anslutning till landsvägarna sandades för lite.

Information om undersökningen

Målet med undersökningen av trafikanters nöjdhet är att ge information om erfarenheter och åsikter av privatpersoners och representanter för tung trafik om vinterunderhållet på landsvägar. Resultaten av undersökningen används för att följa upp hur Trafikledsverket och NTM-centralernas verksamhet lyckas samt som hjälpmedel vid planering och styrning av verksamheten.

Datainsamlingen genomfördes 27.1–3.4.2023 med en postenkät där det också fanns möjlighet att svara på internet. 6 947 privatpersoner och 1 275 yrkeschaufförer deltog i undersökningen. Hela rapporten publiceras senare på Trafikledsverkets webbplats.

Mer information:

Trafikledsverket:

Jarkko Pirinen, sakkunnig inom underhåll av landsvägar
tfn 0295 343 339, [email protected]

NTM-centralen:

Kari Parikka, chef för underhållsenheten för det norra upphandlingsområdet
tfn 0295 037 247, [email protected]

Jere Toppinen, chef för underhållsenheten för det östra upphandlingsområdet
tfn 0295 024 717, [email protected]

Katja Levola, chef för underhållsenheten för det västra upphandlingsområdet
tfn 0295 036 262, [email protected]

Tuomas Vasama, chef för underhållsenheten för det södra upphandlingsområdet
tfn 0295 021 361, [email protected]

Huvudvägar är riksvägar och stamvägar med nr 1–39 och 40–99. En del av huvudvägarna är huvudleder. Huvudlederna förbinder de största nationella och internationella centrumen och knutpunkterna med varandra, och betjänar i synnerhet långdistanspendling och näringslivets godstransporter. Huvudlederna har fastställts av trafik- och kommunikationsministeriets förordning av den 1 januari 2019.

Övriga vägar är regionvägar och förbindelsevägar, nr 100–999 och 1000–19999.

Se även:

På vilket ställe var väganvändarna nöjdast med vinterunderhållet av vägarna?

Mer information om vinterunderhållet av vägarna och vinterunderhållsklasserna på kartan

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv