Hoppa till innehåll

Terrängmarkeringsarbetet och inventeringen av växtligheten inleds mellan Hyvinge och Hangö

Publicerad 27.4.2021

Terrängmarkeringsarbetet och inventeringen av växtligheten inleds mellan Karis och Hangö vecka 17 och arbetet beräknas pågå under maj–juni. Därefter förflyttas arbetet till sträckan mellan Karis och Hyvinge under juli–september. Arbetet utförs av Södra skogsreviret rf.

Avlägsnande av växtlighet från järnvägens skyddsområde

Trafikledsverket ansvarar för att upprätthålla och utveckla trafikens servicenivå på de trafikleder som staten förvaltar. I egenskap av banhållare förvaltar Trafikledsverket statens bannät med tillhörande anordningar, konstruktioner och markområden.

Trafikledsverket har i egenskap av banhållare rätt att, om säkerheten i väg- eller järnvägstrafiken så kräver, avlägsna träd och höga buskar från järnvägens skyddsområde samt begränsa trädbeståndets höjd.  I största delen av bannätet sträcker sig skyddsområdet 30 meter från banans mittlinje. Växtligheten avlägsnas vid behov också från fastigheter som ligger i järnvägens skyddsområde.  Skyddsområdet inlöses inte som järnvägsområde utan är även i fortsättningen i markägarens ägo och besittning.

Inget beslut om att avlägsna riskträd har fattats ännu. Information om eventuellt avlägsnande av träd ges separat för varje fastighet. Banhållarens avlägsnande av växtlighet medför inga kostnader för markägarna. Ersättningarna för avverkning av trädbestånd avtalas separat med markägaren och man strävar i första hand efter att komma överens om eventuella andra olägenheter och skador.

Trädbestånd och andra höga växter inom järnvägens skyddsområde utgör en risk för trafiksäkerheten på järnvägen. Träd som faller över banan orsakar betydande olägenheter för järnvägstrafiken och kan i värsta fall leda till att tåget spårar ur. Även i en enskild storm kan träd som faller över elbanans kontaktledningar orsaka samhället kostnader på hundratusentals euro för röjning, reparation och förseningar i tågtrafiken.

Läs mera om Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv