Hoppa till innehåll

Kungörelse om framläggandet av planen: Järnvägsplan för Åbo bangård och ett dubbelspår mellan Kuppis och Åbo, Åbo

Framläggningstiden: 12.05.2021-11.06.2021

Trafikledsverket har utarbetat en järnvägsplan enligt banlagen (110/2007): Järnvägsplan för Åbo bangård och ett dubbelspår mellan Kuppis och Åbo, Åbo

Projektet ingår i planeringen av den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo. Målet med projektet är att planera såväl ett dubbelspår mellan Kuppis och Åbo bangård som användningen av spåren på Åbo bangård. Åbo bangård innefattar spår för transport av farliga ämnen, ett spår för virkeslastning, servicespår, ett spår för lastning av bilar och plattformsarrangemang. Målet är också att planera risknivån vid transport av farliga ämnen på bangården samt att säkerställa hiss- och trappförbindelser från den planerade Logomobron till de nya stationsplattformarna.  Åbo stad planerar ett nytt stationscentrum och stationsområde.

Järnvägsplan för Åbo bangård och ett dubbelspår mellan Kuppis och Åbo, Åbo hålls offentligt framlagd i elektronisk form på Trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kuulutukset under den tid som anges ovan. Sakägarna anses ha fått kännedom om att planen har lagts fram den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades (62 a § i förvaltningslagen). 

Fastighetsägare och andra sakägare samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden påverkas av planen har möjlighet att göra anmärkningar mot planen. Anmärkningarna ska lämnas in till Trafikledsverket på adressen [email protected] innan tiden för framläggandet har löpt ut. Till anmärkningen ska fogas ärendets ärendenummer LIVI/7153/04.01.01/2017. (22 § i banlagen).

Material som hålls framlagt:
Planeringsmaterial 
https://vayla.fi/turun-ratapihat-ratasuunnitelma
(materialet raderas efter att tiden för framläggandet har löpt ut)

Mer information ges av Trafikledsverkets projektchef Heidi Mäenpää, telefon 029 534 3819 och [email protected] 

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid trafikledsplanering, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen 
https://vayla.fi/sv/trafikledsverket/kontaktuppgifter/dataskyddspolicy


Trafikledsverket
 

Publicerad 12.05.2021