Hoppa till innehåll

År 2021 slutfördes farledsprojekt över hela Finland

Publicerad 16.12.2021

Även detta år slutfördes ett flertal infrastrukturprojekt som underlättar trafiken och förbättrar trafiksäkerheten på landets lands-, järn- och vattenvägar.

Den djupare sjöleden i Nordsjö.

Den djupare sjöleden i Nordsjö effektiviserar transporter

Fördjupandet av Nordsjöleden och hamnbassängen i Helsingfors var två vattenvägsprojekt som slutfördes. Det gemensamma projektet mellan Trafikledsverket, Helsingfors Satama Oy och Helsingfors stad genomfördes enligt tidtabellen, säkert och under den ursprungliga budgeten. Den fördjupade sjöleden togs i bruk i slutet av november.

I projektet fördjupades den nuvarande Nordsjöleden och en del av hamnområdet från 11 meter till 13 meter. Fördjupandet av sjöleden och hamnen förbättrar containertrafikens transportekonomi och Helsingfors hamns konkurrenskraft. I och med farledens fördjupande kan lastkapaciteten nästan fördubblas för vissa lastfartyg. Detta leder till betydande besparingar av transportkostnader och minskar miljöpåverkan från fartygstrafiken.

Under projektet muddrades en betydande mängd jord, cirka 1,1 miljoner kubikmeter, vilket gav 800 000 kubikmeter stenbrott för stadsplaneringens behov. Detta motsvarar cirka 30 000 lastbilslaster. Sprängstenen transporterades ändå inte från Nordsjö till Ärtholmen via vägnätet, utan till havs, vilket minskade miljöbelastningen, trafikstörningarna och transportkostnaderna.

Projektet underskred den ursprungliga kostnadsberäkningen med cirka tio miljoner euro:
"Den största enskilda faktorn till att vi lyckades gå under budget var att anbudsförfarandet för Nordsjöentreprenaden sammanföll med Helsingfors stads muddrings- och fyllningsentreprenad för Ärtholmen, vilket gjorde det möjligt att lämna in ett bra anbud för båda. Den utvalda entreprenören, Terramare Oy, har också högklassig utrustning och erfaren personal, vilket har gjort arbetet effektivt”, säger Seppo Paukkeri, projektledare för Trafikledsverket.

Det mångåriga förbättringsprojektet av Riksväg 4 mellan Uleåborg och Kemi fulländades

Det stora förbättringsprojektet av Riksväg 4 mellan Uleåborg och Kemi slutfördes också enligt tidtabellen. I projektet har Riksväg 4 förbättrats i totalt 11 projekt i Kempele, Uleåborg, Ijo och Simo. Genom projektet har trafikens smidighet och säkerhet förbättrats avsevärt på hela sträckan.

I projektet ingår bland annat 50 nya eller förnyade broar, utöver vilket 45 broar har breddats eller reparerats. 15 nya omkörningsfiler har byggts och 10 planskilda anslutningar har antingen byggts eller uppgraderats.

"Arbetena ligger längs en lång sträcka: avståndet mellan de sydligaste och nordligaste platserna är över 100 kilometer, och byggnadsarbetena har täckt cirka 75 kilometer landsväg. Med graderad och indelning av arbetet i faser har vi försökt minimera trafikstörningar”, säger projektledare Jukka Päkkilä från Trafikledsverket.

Kostnaderna för det gemensamma projektet mellan Trafikledsverket, Kempele kommun och Uleåborgs stad var 170 miljoner euro, varav statens andel är 143 miljoner euro. Det storskaliga projektet har också skapat betydande sysselsättning: "Sammanlagt har projektet sysselsatt människor i ungefär 750 årsverken under genomförandefasen. Merparten av de anställda har varit från närheten av projektområdet", sammanfattar Päkkilä projektets sysselsättningseffekter.

Även om byggprojektet på Riksväg 4 mellan Uleåborg och Kemi nu slutförs, kommer arbete på sträckan att fortsätta omkring Simo, där anslutningarna kommer att förbättras i ett separat projekt under de närmaste åren.

Projekt slutförda under 2021

Förutom Nordsjöleden och Riksväg 4 mellan Uleåborg–Kemi slutfördes många andra trafikledsprojekt. På järnvägsnätet ersattes tågtrafikens säkerhetsanordningar i Kervo, Ylivieska och på bansträckan mellan Jakobstad och Bennäs. Banan uppgraderades mellan Björneborg och Tallholmen samt mellan Vuokatti och Kontiomäki. Järnvägsbroarna renoverades grundligt eller ersattes bland annat i Hangö, Helsingfors Bocksbacka, Imatra och Villmanstrand. Helsingfors bangårds funktionalitet och Jorvas station i Kyrkslätt förbättrades. I Ackas byggdes en ny råvirkesterminal, och Nystadsbanan elektrifierades.

På vägnätet genomfördes ett antal större projekt för att förbättra trafiksäkerheten och smidigheten. Projekt slutfördes bland annat på Ring I i Bredvik, Esbo, på Riksväg 5 mellan S:t Michel och Juva, på Riksväg 4 mellan Kirri och Tikkakoski samt på Åbo ringväg (E18) mellan Kausela och Kirismäki. På Riksväg 8 byggdes nya omkörningsfiler i Letala, Virmo och Euraåminne. Bron på Ring I som går över Åboleden (Riksväg 1) ersattes i Esbo, och infrastrukturen vid gränsövergångar förbättrades.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv