Hoppa till innehåll

Kontaktinformation

Trafikledsverket

projektchef

Jarmo Nirhamo

  • 029 534 3596

Ring I Kvarnbäcksvägens planskilda anslutning

Under planering Nyland

På Ring I vid Kvarnbäcken i Helsingfors planeras en planskild anslutning i stället för den nuvarande trafikljusstyrda anslutningen. Samtidigt är avsikten att förbättra gång- och cykeltrafikarrangemangen i området.

Nuläge

Ring I (landsväg 101) är en viktig ringled för den tvärgående trafiken i huvudstadsregionen. Trafikmängden är cirka 68 000 fordon per dygn (2012). 

Trafikljusen orsakar stopp och förseningar i trafikflödet på Ring I. Under åren 2008–2013 inträffade 68 trafikolyckor på vägavsnittet. 

På östra sidan av Ring I går en gång- och cykelväg i nord-sydlig riktning som är en del av nätverket av cykelvägar. Kvarnbäcksvägen har ingen gång- och cykelförbindelse över Ring I. Norr om Kvarnbäcksvägen ligger Kvarnrännestigen, som fungerar som en förbindelse för gång- och cykeltrafik från bostadsområdena öster om Ring I till metrostationen samt till servicen i centrum av Kvarnbäcken. En annan öst-västlig förbindelse för gång- och cykeltrafik är Svartbäckssträckan söder om Kvarnbäcksvägen.
 

Projektets innehåll och mål

Inom projektet genomförs en planskild anslutning i stället för den nuvarande trafikljusstyrda anslutningen till Ring I vid Kvarnbäcken i Helsingfors. I projektområdet vid Ring I utökas vägbanorna med ett tredje körfält och rondeller vid rampernas ändar för att säkerställa smidig trafik. Kollektivtrafikens hållplatser flyttas till ramperna. Längs båda sidorna av Kvarnbäcksvägen anläggs trottoarer och enkelriktade cykelfiler.

Målet med projektet är att stödja markanvändningen i området och möjliggöra utvecklingen av området till ett lättillgängligt stadscentrum. Arbets- och studieplatserna som planerats i området förutsätter goda förbindelser.

Ett annat mål är att förbättra trafikens smidighet och säkerhet. Kvarnbäckens nuvarande anslutning är en av flaskhalsarna på Ring I. En planskild anslutning gör trafiken på Ring I smidigare och avlägsnandet av trafikljusen minskar antalet stopp. Den planskilda lösningen minskar antalet trafikolyckor i anslutningsområdet med cirka 5–7 olyckor per år.

Ett tredje mål är att förbättra gång- och cykelförbindelserna. I och med projektet kan man också korsa Ring I vid Kvarnbäcksvägen. Samtidigt blir gång- och cykeltrafiken längs Ring I tydligare.

Tidtabell och kostnader

  • Vägplanen blev klar 2014.
  • Utarbetandet av byggnadsplanen inleds i början av 2021.
  • Terrängarbeten (mätningar, markundersökningar) 4/2021
  • Det finns inget beslut om genomförandet av projektet.

Kostnadsprognosen enligt vägplanen för projektet är 33,3 M € (Maku 2010; 135).