Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Projektansvarig
NTM-centralen i Södra Österbotten

projektchef

Minna Pasanen

  • 0295 027 027

Ramboll Finland Oy

projektchef, planering

Sari Kirvesniemi

  • 040 575 6090

Tillägsuppgifter om planen på svenska
Ramboll Finland Oy

huvudplanerare

Tero Hakkola

  • 040 555 8497

Ny vägförbindelse Vikby–Martois, Korsholm

Vägprojekt Under planering Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten utarbetar en vägplan mellan Vikby och Martois byar i Korsholms kommun. Planeringen börjar från den planskilda anslutningen mellan riksväg 3 och riksväg 8 och går till Lillkyrovägen (regionväg 717). Planeringsavsnittet är cirka sju kilometer långt.

Aktuellt

Utkastet till vägplanen presenterades på informationstillfället för allmänheten torsdagen den 11.5.2023 18.00-20.00 i Helsingby skola i Korsholm (Pundarsvägen 52, 65520 Helsingby).  

Planerna som presenterades på informationstillfället hittas längst ner på sidan.

Projektets utgångspunkter och mål

Den nya landsvägsförbindelsen mellan Vikby och Martois är belägen söder om GigaVasa-storindustriområdet som byggs intill Vasa flygfält och sträcker sig från den planskilda anslutningen mellan riksväg 3 och riksväg 8 (Vikby planskilda anslutning) till Lillkyrovägen. Den nya landsvägen byggs i huvudsak i en ny terrängkorridor och vägen kopplar samman GigaVasa-storindustriområdet med riksvägarna och blir den viktigaste förbindelsen till området. Storindustriområdet GigaVasa som är beläget på gränsen av Vasa stad och Korsholms kommun kommer att leda till att trafiken i området ökar märkbart.

Vid början av planeringsområdet förenar sig landsvägsförbindelsen med det nuvarande vägnätet. Den planskilda anslutningen av riksväg 3 och riksväg 8 förbättras, nya planskilda anslutningar (2 st.) byggs vid landsväg 715 (Laihelavägen) och vid GigaVasa-storindustriområdet, övriga anslutningar består av plankorsningar. I vägplanen finns en reservering för att vägförbindelsen som i målsituationen byggs kommer att fungera som ny sträckning för riksväg 8 från Vikby norrut, där den skulle förenas med nuvarande sträckning av riksväg 8 senast vid Kuni. Hastighetsbegränsningen på vägförbindelsen är i huvudsak 80-100 km/h.  

Sträckningen av vägen har tidigare planerats i samband med miljökonsekvensbedömningen för Vasa hamnväg och i den preliminära utredningsplaneringen av Vasa hamnväg som färdigställts år 2017.

Uuden maantieyhteyden linjaus kartalla.

Planens innehåll

Planen för den nya vägförbindelsen som ska genomföras börjar vid riksväg 3 och 8 planskilda anslutning (Vikby planskilda anslutning) och slutar vid Lillkyrövägen (regionväg 717). Planeringsdelens längd är cirka sju kilometer. I vägplanen presenteras den nya vägens linjedragning samt till den  tillhörande trafikarrangemang och bullerskydd nära bebyggelse.

Två nya planskilda anslutningar kommer att byggas på sträckan, en byggs i anslutning till landsväg 715 (Laihelavägen) och den andra i anslutning till GigaVasa storindustiområde.  Vid Östra runsorvägen byggs en plankorsning, inga andra anslutningar kommer att byggas till landsvägen. I första skedet kommer landsvägen att genomföras som en tvåfilig väg med en tvärsektion på 10,5/7,5 meter. I Utrymmesreservationen för vägplanen förbereder man sig att den kommande vägförbindelsen skall fungera som en ny linjedragning av riksväg 8 från Vikby norrut och att vägförbindelsen kan i framtiden genomföras som fyrfilig. Då stängs också plankorsningen till Östra runsorvägen av.

Hastighetsbegränsningen på vägförbindelsen är 60 km/h vid Vikby planskilda anslutning, 80 km/h vid Laihelavägens planskilda anslutning och 100 km/h på resten av vägen. Gång- och cykelväg kommer att genomföras intill landsvägen från Vikby planskilda anslutning till GigaVasa storindustriområdes anslutning, det vill säga Produktionsvägen.

Planeringens fortsättning och tidtabell

Beredningen av vägplanen har börjat i början av 2022 och målet är att vägplanen ska vara klar i slutet av 2023.

Efter att vägplanen är färdig skickas den för bearbetning enligt lagen om transportsystemet och vägar, där vägplanen kommer till påseende under en månads tid och yttranden över vägplanen kommer att begäras in från div. intressenter. Efter detta fattar Trafik- och kommunikationsverket Traficom ett godkännandebeslut avseende vägplanen.

Det finns för närvarande inget beslut om genomförandet av projektet.