Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Projektansvarig
NTM-centralen i Södra Österbotten

projektchef

Hanna Kauppila

  • 0295 027 723

Ramboll Finland Oy

projektchef, planering

Sari Kirvesniemi

  • 040 575 6090

Ny vägförbindelse Vikby–Martois, Korsholm

Vägprojekt Under planering Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten utarbetar en vägplan mellan Vikby och Martois byar i Korsholms kommun. Planeringen börjar från den planskilda anslutningen mellan riksväg 3 och riksväg 8 och går till Lillkyrovägen (regionväg 717). Planeringsavsnittet är cirka sju kilometer långt.

Projektets utgångspunkter och mål

Den nya landsvägsförbindelsen mellan Vikby och Martois är belägen söder om GigaVasa-storindustriområdet som byggs intill Vasa flygfält och sträcker sig från den planskilda anslutningen mellan riksväg 3 och riksväg 8 (Vikby planskilda anslutning) till Lillkyrovägen. Den nya landsvägen byggs i huvudsak i en ny terrängkorridor och vägen kopplar samman GigaVasa-storindustriområdet med riksvägarna och blir den viktigaste förbindelsen till området. Storindustriområdet GigaVasa som är beläget på gränsen av Vasa stad och Korsholms kommun kommer att leda till att trafiken i området ökar märkbart.

Vid början av planeringsområdet förenar sig landsvägsförbindelsen med det nuvarande vägnätet. Den planskilda anslutningen av riksväg 3 och riksväg 8 förbättras, nya planskilda anslutningar (2 st.) byggs vid landsväg 715 (Laihelavägen) och vid GigaVasa-storindustriområdet, övriga anslutningar består av plankorsningar. I vägplanen finns en reservering för att vägförbindelsen som i målsituationen byggs kommer att fungera som ny sträckning för riksväg 8 från Vikby norrut, där den skulle förenas med nuvarande sträckning av riksväg 8 senast vid Kuni. Hastighetsbegränsningen på vägförbindelsen är i huvudsak 80-100 km/h.  

Sträckningen av vägen har tidigare planerats i samband med miljökonsekvensbedömningen för Vasa hamnväg och i den preliminära utredningsplaneringen av Vasa hamnväg som färdigställts år 2017.

Uuden maantieyhteyden linjaus kartalla.

Planeringens skeden och tidtabell

Utarbetandet av vägplanen har inletts i början av år 2022 och målet är att vägplanen är färdig före slutet av året. Det finns inte ännu någon tidtabell för förverkligandet av vägprojektet.

Växelverkan och information

Områdets invånare och andra intressegrupper har möjlighet att delta i planeringen. Projektets växelverkan omfattar kommunikation som genomförs på olika sätt, informationssökning och deltagande samt samarbete mellan myndigheter. Målet är att planeringslösningarna ska kunna accepteras på så bred front som möjligt. 

Under planeringstiden kommer man att ordna ett informationsmöte som är öppet för alla, enligt den preliminära tidtabellen på hösten 2022. Mer information om mötet för allmänheten ges senare. Intresserade kan följa med hur projektet framskrider här på projektets webbplats, där också planeringsutkast kommer att publiceras vartefter planeringen framskrider.