Hoppa till innehåll
Vanliga frågor och svar
 • Målet med projektet är att förbättra järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och industrins konkurrenskraft samt att möjliggöra passagerartrafik mellan Finland och Sverige. Det krävs dock separata beslut för att inleda gränsöverskridande passagerartrafik och inget beslut om att inleda persontrafik över gränsen till Sverige har fattats. Trafikledsverket fattar inte beslut i anslutning till ifrågavarande operationer. 

  Dessutom är projektets mål att förbättra säkerheten vid plankorsningar. Projektet har förbättat säkerheten vid plankorsningar genom att ta bort obevakade plankorsningar på banavsnittet mellan Laurila och Torneå och genom att planera ersättande vägförbindelser och underfartsbroar genom att planera ersättande vägförbindelser och underfartsbroar.

 • I projektet elektrifieras banavsnittet från Laurila i Keminmaa över Sveriges gräns till Haparanda. Dessutom utvidgas järnvägsbron över Torne älv vid gränsen mellan Finland och Sverige för att möjliggöra elektrifiering. År 2023 utvidgades även järnvägsbron Raumonjoki i Tornio.

  Projektet har förbättat säkerheten vid plankorsningar genom att ta bort obevakade plankorsningar på banavsnittet mellan Laurila och Torneå och genom att planera ersättande vägförbindelser och underfartsbroar.genom att planera ersättande vägförbindelser och underfartsbroar. I Yli-Raumo i Torneå och på Rajakankaantie i Keminmaa byggdes under 2023 nya underfartsbroar som ersätter plankorsningarna. 

  Projektet omfattar också uppdateringar och ändringar av arrangemang i anslutning till bangården och passagerarplattformarna på bangården i Torneå. På Torneå bangård byggs bland annat en ny plattform för passagerartrafiken och broarbeten utförs. Även på Haparanda station utförs nödvändiga ändringsarbeten i anslutning till projektet, såsom en ny passagerarplattform som byggs på spåret på finska sidan, och nödvändiga spårändringar på stationen.

 • De egentliga byggarbetena inom projektet inleddes våren 2023 med att utvidga järnvägsbron över Raumonjoki i Torneå. Under våren byggdes också byggandet av två nya underfartsbroar på Rajakankaantie i Keminmaa och i Yli-Raumo i Torneå. I åren 2023 inleddes elektrifieringen av banavsnittet Laurila-Torneå-Haparanda med montering av kontaktledningsstolpar i riktning från Keminmaa. Sommaren 2023 utfördes också arbetet med att avlägsna plankorsningarna på banavsnittet mellan Laurila och Torneå. 

  Förberedande arbeten för projektet Tornio bangård inleddes i slutet av 2023 och de faktiska byggarbetena kommer att inledas våren 2024. 
  På Haparandas sida är avsikten att inleda arbetet på stationsområdet år 2024.

 • Projektet genomförs som ett samprojekt mellan Trafikledsverket, Försörjningsberedskapscentralen och Sveriges trafikledsverk dvs. Trafikverket. Till projektet hör också byggandet av två underfartsbroar i Torneå och Keminmaa, och kommunerna har betalat en egen andel av byggandet av underfarterna.

 • Kostnaderna för genomförandet av projektet fördelas enligt följande: 

  •    Trafikledsverkets andel 18 miljoner euro
  •    Försörjningsberedskapscentralens andel 10 miljoner euro
  •    Sveriges andel cirka 4–7 miljoner euro
  •    Kommunernas andelar cirka 2 miljoner euro

  CEF-stöd (Connecting Europe Facility) har beviljats för att genomföra projektet. 

 • Enligt den målsatta tidtabellen slutförs projektet i sin helhet före utgången av 2024. Tidtabellerna preciseras när projektet framskrider.

 • Byggandet anpassas i mån av möjlighet till tågtrafiken. Under byggtiden uppstår en del trafikavbrott som påverkar tågtrafiken, men man kommer överens och informerar om dem separat. VR informerar om ändringar i passagerartrafikens tidtabeller på den finska sidan.

 • Projektet ger möjlighet till gränsöverskridande passagerartågtrafik, men det krävs separata beslut för att inleda den. Beslut om att inleda persontrafik över gränsen från Finland till Sverige har inte fattats. Trafikledsverket fattar inte beslut i anslutning till ifrågavarande operationer.

Trafikledsverket ansvarar ensam för innehållet i denna publikation och det motsvarar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt.