Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Egentliga Finland
Seinäjoki

Projektchef

Teppo Leppäaho

  • 050 3509 897

WSP Finland Oy

Jouni Heikkilä

  • 040 575 9787

Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Ytterjeppo–Sorvist, Nykarleby

Vägprojekt Under planering Österbotten

Under våren 2021 har NTM-centralen i Södra Österbotten i samarbete med Nykarleby stad inlett arbetet med att utarbeta en vägplan för avsnittet Ytterjeppo–Sorvist. I vägplanen planeras ett nytt avsnitt med omkörningsfiler och avsikten är att planen ska bli färdig under år 2023. Det är ännu inte fastslaget när projektet ska byggas.

Planeringsområde och vägnätets nuläge 

Förbindelseavsnittet Vasa–Karleby på riksväg 8 är en del av stamförbindelsen mellan västkustens hamnstäder mellan Åbo och Uleåborg. Riksväg 8 (E8) hör till EU:s täckande TEN-T nätverk och på avsnittet Ytterjeppo–Karleby till landsvägsnätets huvudleder i enlighet med förordningen om landsvägs- och järnvägsnätets huvudleder och om deras servicenivå. Riksvägen har stor betydelse för den tunga exportindustrin och hamntransporterna vid västkusten.

Riksväg 8 är en viktig specialtransportrutt i syd-nordlig riktning. Vägen är en blandtrafikerad trafikled, på vilken möjligheterna till omkörning utanför tätorterna försämras av bristen på omkörningsfiler. På planeringsavsnittet är trafikmängden (genomsnittliga dygnstrafiken år 2019) 4932 fordon i dygnet, av vilket den tunga trafikens andel är betydande, dvs. 789 fordon per dygn (16 %).

Hastighetsbegränsningen på planeringsavsnittet är 100 km/h. Den stora mängden tung trafik ökar behovet av omkörningar på riksväg 8, varför det trots vägens ställvis raka geometri finns för få omkörningsmöjligheter. Detta försämrar förbindelsens servicenivå och trafiksäkerhet.

I projektets direkta verkningsområde, på det 6,1 kilometer långa avsnittet mellan anslutningarna Knock (landsväg 7323) och Sorvist (landsväg 17902) inträffade 23 olyckor mellan åren 2016–2020, av vilka en var en fontalkollision med dödlig utgång och en älgkollision som ledde till personskada. Av olyckorna var 16 hjortdjursolyckor och 3 omkörnings- eller frontalkollisioner. Med hjälp av omkörningsfilerna kan trafiksäkerheten dock avsevärt förbättras i ett område som är större än planeringsområdet, då bilförarna vet att ett tryggt avsnitt med omkörningsfiler närmar sig. Det minskar i synnerhet antalet riskfyllda omkörningar i ett större område. Planeringsobjektets läge visas i bild 1.

Bild: Planeringsområdets läge anges med grön linje på kartan.

Projektet och dess mål

I projektet görs avsnitten med omkörningsfiler på samma plats både i sydlig och nordlig riktning. På detta avsnitt har trafiken således två filer i bruk i båda riktningarna (2+2-filig). Avsnittet med omkörningsfiler är inalles cirka 3 kilometer långt. På avsnittet byggs också ett viltstängsel. På avsnittet med omkörningsfiler kapas de nuvarande anslutningarna till riksvägen. Tillträdet till fastigheterna tryggas med ersättande parallellvägsarrangemang.

Projektets syfte är att förbättra trafiksäkerheten och den långväga gods- och persontrafikens smidighet på riksväg 8. Vägplanen blir färdig sommaren 2023 och kostnadsberäkningen är för närvarande cirka 6,4 miljoner euro (MAKU 130, 2015=100).

Aktuellt

Planen har varit framlagd till påseende i slutet av år 2022 och är för närvarande hos Traficom för godkännande.

Planeringsmaterial

Planeringsmaterial som varit framlagt till påseende: