Hoppa till innehåll

Västmetrons matartrafikförbindelser

Vägprojekt Avslutad

Målet för projektet Västmetrons matartrafikförbindelser är att Västerleden ska fungera bättre för områdets invånare och trafikanter. En fungerande bullerbekämpning och mera omfattande gång- och cykelförbindelser ökar trivseln i området. Goda kollektivtrafikförbindelser, smidig trafik och mindre trafikstockningar är till glädje för alla.

Västmetrons matartrafikförbindelser

Bättre Västerled

Under 2014–2016 vidtas förbättringsåtgärder på Västerleden mellan Esboviken och Mattby. Målet är att säkerställa att anslutningstrafiken till Västmetron fungerar, göra kollektivtrafiken smidigare och minska trafikstockningarna på en av de livligast trafikerade huvudlederna i huvudstadsregionen.

Under vardagar används Västerleden av i medeltal 30 000–70 000 fordon, och trafikmängderna antas öka ytterligare i framtiden.

I projektet ingår också att utveckla nätet av gång- och cykelvägar, förbättra bullerbekämpningen och ta i bruk ett nytt trafikledningssystem inklusive informationstavlor.

Hela projektet blir färdigt 2016.

Smidigare trafik

De sammanhängande körfälten för kollektivtrafik i båda riktningarna mellan Esboviken och Mattby förbättrar smidigheten för kollektivtrafiken på Västerleden.

Sammanhängande busskörfält mellan Esboviken och Helsingfors är klar. Ett undantag är Esbovikens ramp mot Helsingfors.  Kollektivtrafikkörfältet mot Hangö beräknas vara huvudsakligen färdigt sommaren 2016.

Dessutom byggs en ramp för kollektivtrafik från Västerleden till Marknadsgatan. Härigenom kan bussar köra direkt till metrostationen i Mattby när Västmetron börjar köra hösten 2016.

Trafiksmidigheten förbättras också med hjälp av trafikledningssystem. Systemet omfattar tre informationsskyltar på Västerleden samt informationsskyltar om lediga platser på infartsparkeringen vid metrostationen.

Tryggt också till fots och med cykel

En viktig del av projektet är att utveckla nätet av gång- och cykelvägar så att det blir funktionellare och säkrare.

På båda sidorna om Västerleden byggs nya gång- och cykelvägar mellan Biskopsbron och Mattknuten. Gång- och cykelvägarna förbättrar förbindelserna till metrostationen i Mattby.

Gång- och cykelbron över södra änden av Ring II förbättrar dessutom säkerheten för elever på väg till Mattlidens skola. Bron blir ett ståtligt landmärke, eftersom den är cirka 137 meter lång och S-formad.

Vid Gräsabäcken byggs dessutom en underfart för gång- och cykeltrafik från den norra sidan av Västerleden till den södra. Bron som byggs på borrpålar går under Västerleden och följer Gräsabäcken.

Ny rondell i Gräsadalen

Väg- och gaturegleringarna i Gräsadalen gör trafiken mellan Västerleden och Ring II betydligt smidigare. Arbetena koncentreras huvudsakligen till södra änden av Ring II.

Målet är att göra trafiken smidigare genom att ändra den trafikljusstyrda anslutningen mellan Gräsadalens väg och Mattknutens södra ramper till en trevägsrondell. Samtidigt utvecklas nätet av gång- och cykelvägar på området så att det blir funktionellare och säkrare.

Mindre buller, bättre trivsel

I projektet minskas bullret på bostadsområdet genom att man bygger ett 2 300 meter långt högre bullerskydd och ett lite lägre bullerskydd på en cirka en kilometer lång sträcka.  På detta sätt minskar antalet människor som utsätts för buller med cirka 200 från nuvarande 500, vilket ökar boendetrivseln.

Med bullerbekämpningen minskas också bullret på friluftsområdena, såsom i dalen i Finno.

Bullerskydden är till största delen färdiga med undantag av Esbovikens ramp och Marknadsgatan.

Framskridande och kostnader för projektet

Västmetrons anslutningsförbindelser är ett gemensamt projekt för Trafikverket och Esbo stad.

Kostnadsberäkningen för projektet är 19,9 miljoner euro, varav statens andel är 13,1 miljoner euro och Esbo stads andel 6,8 miljoner euro.

I samband med projektet byggs gatu- samt gång- och cykelvägsförbindelser i staden till ett värde av 1,3 miljoner euro.

Projektet påbörjades sommaren 2014 och blir färdigt 2016.