Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

ledande trafiksystemexpert

Timo Liljamo

  • 0295 027 796

Rv 8 Vasa - Karleby

Vägprojekt Under planering

Riksväg 8 på sträckan Vasa–Karleby än en del av stomförbindelsen mellan hamnstäderna på västkusten mellan Åbo och Uleåborg. Riksväg 8 hör till EU:s TEN-T övergripande nät och till huvudvägarna i landsvägsnätet. Riksvägen är viktig för västkustens tunga exportindustri och hamntransporter. Dessutom är riksväg 8 Finlands viktigaste specialtransportrutt i syd-nordlig riktning.

Trafikmängden på riksväg 8 Vasa–Karleby är ca 9800–13800 fordon per dygn i stadsregionerna och 3700–6700 fordon per dygn på landsbygdsavsnitten.

Syftet med projektet är att förbättra vägens standard på den långväga trafikens behov. Projektet omfattar fem nya avsnitt med mitträcksförsedda omkörningsfält och flera planskilda anslutningar bl.a. en planskild anslutning i Kvevlax, en planskild anslutning i korsningen rv 8 och 19, komplettering av ramperna i den planskilda anslutningen i Edsevö samt anslutningsarrangemangen i Karleby lv 18004 Peltokorpi och rv 28.

Dessutom förbättras flera gång- och cykelvägsförbindelser, underfarter och broar. Projektet innefattar också bättre bullerbekämpning på avsnittet Piispanmäki–Vitikka i Karleby och byggande av grundvattenskydd på Karhinkangas.

Delplaner och tidtabell

  • En utvecklingsutredning om förbindelseleden Vasa–Uleåborg har färdigställts 2013.
  • Avsnittet med omkörningsfiler Vassor–Ölis är under arbete och det blir färdigt under år 2022.
  • Byggande av den fjärde rampen i Edsevö och gatuarrangemang startas upp och arbetet blir färdigt under år 2022.
  • Vägplanen är under arbete för Karleby centrum (Södra leden). 
  • Vägplanen för att bygga grundvattenskydd på Karhinkangas har blivit färdig år 2015.
  • Finansiering har erhållits ur tilläggsbudgeten för vägplaneringen av fyra nya omkörningsavsnitt och komplettering av den befintliga omkörningsfilen i Oravais. Prioriteringen av omkörningsfilerna pågår och vägplaneringen inleds på de bästa avsnitten under år 2021.

Den preliminära kostnadsberäkningen för hela förbindelseavsnittet är 89 miljoner euro.