Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

Trafiksystemexpert

Hanna Kauppila

  • 0295 027 723

Rv 8 Vasa - Karleby

Vägprojekt Under planering

Riksväg 8 på sträckan Vasa–Karleby än en del av stomförbindelsen mellan hamnstäderna på västkusten mellan Åbo och Uleåborg. Riksväg 8 hör till EU:s TEN-T övergripande nät och till huvudvägarna i landsvägsnätet. Riksvägen är viktig för västkustens tunga exportindustri och hamntransporter. Dessutom är riksväg 8 Finlands viktigaste specialtransportrutt i syd-nordlig riktning.

Trafikmängden på riksväg 8 Vasa–Karleby är ca 9800–13800 fordon per dygn i stadsregionerna och 3700–6700 fordon per dygn på landsbygdsavsnitten.

Syftet med projektet är att förbättra vägens standard på den långväga trafikens behov. Projektet omfattar fem nya avsnitt med mitträcksförsedda omkörningsfält och flera planskilda anslutningar bl.a. en planskild anslutning i Kvevlax, en planskild anslutning i korsningen rv 8 och 19, komplettering av ramperna i den planskilda anslutningen i Edsevö samt anslutningsarrangemangen i Karleby lv 18004 Peltokorpi och rv 28.

Dessutom förbättras flera gång- och cykelvägsförbindelser, underfarter och broar. Projektet innefattar också bättre bullerbekämpning på avsnittet Piispanmäki–Vitikka i Karleby och byggande av grundvattenskydd på Karhinkangas.

Delplaner och tidtabell

  • En utvecklingsutredning om förbindelseleden Vasa–Uleåborg har färdigställts 2013.
  • Vägplaner uppgörs för avsnittet Vassor–Ölis och Karleby centrum (Södra leden).
  • Byggande av den fjärde rampen i Edsevö och gatuarrangemang startas upp.
  • En färdig vägplan från år 2015 finns för förbättring av rv 8 genom att bygga grundvattenskydd på Karhinkangas.
  • I tilläggsbudgeten anvisas finansiering för planering av omkörningsfält.

Kostnadsförslaget för förbindelseavsnittet är 89 mn €.