Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

Chef för enheten för väghållningsplanering

Janne Ponsimaa

  • 0295 027 746

Rv 8 och lv 724 Vasa förbindelseväg

Vägprojekt Under planering

Via förbindelsevägen går både trafiken på riksväg 8 och trafiken mellan stadsdelarna. Trafiken stockas på morgonen och eftermiddagen i korsningarna, vilkas kapacitet inte räcker till för de nuvarande trafikmängderna. Vägen orsakar bullerproblem för bosättningen.

Planeringsavsnittet på kartan.Vasa Förbindelseväg är en tvåfältsväg (8,6 km) mellan Vasa motorväg och Gerby, som fungerar som förbindelseled i stadsområdet och förmedlar riksomfattande och regional trafik förbi kärncentrum. Trafikmängden på rv 8 och regionalväg 724 Vasa förbindelseväg är 5500–13800 fordon/dygn (medeldygnstrafik 2018) på planeringsavsnittet. Den kraftiga utvecklingen av markanvändningen har ökat trafikmängderna på vägen mer än prognostiserat. I korsningarna och vid motorvägsrampen vid Långbacka planskilda anslutning på riksväg 3 överskrids trafikarrangemangens kapacitet. Morgon- och kvällstrafiken bildar regelbundet köer.

Varje år skadas i medeltal två personer i trafikolyckor på rv 8 och regionalväg 724 Vasa förbindelseväg. Under de fem senaste åren (2014–2018) har det inträffat sammanlagt 104 trafikolyckor, varav 7 har lett till skador och en olycka har lett till dödsfall. Näringslivet placerar allt mera verksamhet inom Förbindelsevägens influensområde och detta ökar trafikproblemen.

Genom att förbättra Förbindelsevägens kapacitet och säkerhet svarar man på den utvecklade markanvändningens behov och garanterar den långväga trafiken smidiga körförhållanden på Vasa Förbindelseväg. För kollektivtrafiken byggs nya hållplatser och förhållandena för gång- och cykeltrafiken förbättras. Bullerskärmar höjer trivseln.

Delprojekt och planeringssituation

  • Mellan Storviken och Vörågatan (vid Brändö och Metviken) är vägplanen färdig och godkänt. Byggandet och påbörjats och man kan följa hur projektet framskrider på projektet Facebook-sida Förbättring av landsväg 724 vid Metviken, Vasa.
  • Vägplanen för avsnittet Metviken (Vörågatan) – Smedsbyvägen håller på att uppdateras.
  • Vägplanen för lv 724 Storviken–Singsbyvägen och vägplanen för rv 8 mellan Smedsbyvägen och rv 3 (motorvägen) är färdiga och har skickats till Traficom för godkänannde.
  • Projektet är indelat i fyra delar och det kan genomföras stegvis.

Tidtabell

Genomföringen av projektet väntar på finansieringsbeslut.