Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

Chef för enheten för väghållningsplanering

Janne Ponsimaa

  • 0295 027 746

Rv 8 och lv 724 Vasa förbindelseväg

Vägprojekt Under planering

Via förbindelsevägen går både den långväga trafiken på riksväg 8 och den kortväga trafiken mellan stadsdelarna. Trafiken stockas på morgonen och eftermiddagen i synnerhet i plankorsningarna, vilkas kapacitet inte räcker till för de nuvarande trafikmängderna. Vägen orsakar bullerproblem och trivselolägenheter för bosättningen.

Planeringsavsnittet på kartan.Vasa Förbindelseväg är en tvåfältsväg (8,6 km) mellan Vasa motorväg och Gerby, som fungerar som förbindelseled i stadsområdet och förmedlar riksomfattande och regional trafik förbi kärncentrum. Trafikmängden på rv 8 och regionalväg 724 Vasa förbindelseväg är 5500–13800 fordon/dygn (medeldygnstrafik 2019) på planeringsavsnittet. Den kraftiga utvecklingen av markanvändningen har ökat trafikmängderna på vägen mer än prognostiserat. I korsningarna och vid motorvägsrampen vid Långbacka planskilda anslutning på riksväg 3 överskrids trafikarrangemangens kapacitet. Morgon- och kvällstrafiken bildar regelbundet köer.

Varje år skadas i medeltal två personer i trafikolyckor på rv 8 och regionalväg 724 Vasa förbindelseväg. Under de fem senaste åren (2015–2019) har det inträffat sammanlagt 85 trafikolyckor, varav 7 har lett till skador. Näringslivet placerar allt mera verksamhet inom Förbindelsevägens influensområde och detta ökar trafikproblemen.

Genom att förbättra Förbindelsevägens kapacitet och säkerhet svarar man på den utvecklade markanvändningens behov och garanterar den långväga trafiken smidiga körförhållanden på Vasa Förbindelseväg. För kollektivtrafiken byggs nya hållplatser och förhållandena för gång- och cykeltrafiken förbättras. Bullerskärmar höjer trivseln.

Delprojekt och planeringssituation

  • Mellan Storviken och Vörågatan (vid Brändö och Metviken) har vägarbetet huvudsakligen blivit färdigt i slutet av år 2020.
  • Vägplanen för avsnittet Metviken (Vörågatan) – Smedsbyvägen håller på att uppdateras.
  • Vägplanerna för lv 724 Storviken–Singsbyvägen och för rv 8 mellan Smedsbyvägen och rv 3 (motorvägen) är färdiga.
  • Projektet är indelat i fyra delar och det kan genomföras stegvis. I det första skedet borde den planskilda korsningen vid Långbacken åtgärdas som brådskande. 

Tidtabell

Genomföringen av projektet väntar på finansieringsbeslut.