Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Projektchef

Harri Liikanen

  • 0295 34 3007

Rv 6 Taavetti-Villmanstrand

Vägprojekt Avslutad

I förbättringsprojektet som omfattar sträckan Taavetti–Villmanstrand förbättras riksväg 6 huvudsakligen på sin nuvarande plats som en fyrfältsväg försedd med mitträcke. Sträckan som förbättras är totalt 28 kilometer lång.

Rv 6 Taavetti-Villmanstrand

Riksväg 6 är huvudförbindelsen i södra Karelen. Vägen betjänar såväl lokaltrafik som långväga trafik och är en viktig led för industrins råämnes- och hamntransporter.

När den tvåfiliga vägen byggs om till en väg med fyra körfält och mitträcke förbättras säkerheten mellan Taavetti och Villmanstrand.

Bakgrund till projektet

Trafikmängden på riksväg 6 mellan Taavetti och Villmanstrand uppgår till 8 700–9 100 fordon dagligen och den tunga trafikens andel är exceptionellt stor, 20–25 procent eller cirka 2 000 fordon.

I detta nu är framkomligheten på sträckan dålig främst på grund av de stockade anslutningarna och köbildningen på grund av långtradarna. Omkörningsmöjligheterna är dåliga på den tvåfiliga vägen och hastighetsnivåerna varierar.

Vägen går i detta nu genom Jurvala tätort, vilket innebär säkerhetsrisker, minskad boendetrivsel och miljöolägenheter i området. Vägen finns på Salpausselkä åsen och utgör därför en stor risk också för grundvattenområdena som är viktiga för vattenförsörjningen.

Mål

I projektet byggs vägen om till en väg med fyra körfält och förses med mitträcke. Detta förbättrar säkerheten och avlägsnar trafikstockningarna vilket gör både lokala och långväga resor snabbare.

I fortsättningen flyttas den långsamma trafiken samt gång- och cykeltrafiken till den nya parallellvägen, vilket gör trafiken på riksvägen smidigare. När nya planskilda anslutningar byggs försvinner propparna som bildas av de många anslutningarna som finns på vägen. I samband med projektet byggs tre nya planskilda anslutningar på sträckan och en gammal förbättras.

Den 12 kilometer långa omfartsvägen, som byggs vid Jurvala tätort, stöder utvecklingen och komprimeringen av tätortsstrukturen. De olägenheter som trafiken orsakar områdets invånare minskar betydligt i både Jurvalaregionen och hela projektområdet.

Bullerolägenheterna minskar till följd av bullerskydden. Man beaktar också andra miljökonsekvenser, såsom grundvattenskydd, i samband med byggandet. Också belysningen och viltstängslen förnyas.

Projektet i siffror

  • Sträckan som förbättras är 28 kilometer lång, varav 12 kilometer är ny väg.
  • 3 nya planskilda anslutningar
  • 1 planskild anslutning förbättras
  • 8,5 kilometer bullerskydd

Framskridande och kostnader

Byggandet startar i oktober 2015. Enligt den nuvarande uppskattningen färdigställs projektet 2017.

Kostnadsberäkningen för projektet är 76 miljoner euro.