Hoppa till innehåll

Rv 5 S:t Michel–Juva

Vägprojekt Pågående

Riksväg 5 mellan Tuppurala och Nuutilanmäki byggs om till fyrfältsväg med mitträcke och planskilda anslutningar. På den här sträckan ligger vägen främst i en ny terrängkorridor parallellt med den nuvarande riksvägen. Målet med förbättringen är att en stor del av vägsträckan Nuutilanmäki–Vehmaa ska hålla samma höga kvalitet som sträckan S:t Michel–Nuutilanmäki. Rv 5 S:t Mickel–Juva blir till största delen klar 2020.

 

Rv 5 S:t Michel–Juva

Bakgrund till projektet

Riksväg 5 är huvudleden i östra Finland och den betjänar såväl persontrafiken som näringslivet och industrin i området.  Den totalt 37 kilometer långa trafikleden är livligt trafikerad mellan Tuppurala i S:t Michel och Vehmaa i Juva, och längs den kör dagligen cirka 7 800–13 300 fordon. Trafikvolymen på vägsträcken förväntas öka i framtiden, och 2040 används den av uppskattningsvis 10 600–17 900 fordon per dygn.
De största problemen är att trafiken inte löper smidigt på vägsträckan samt att vägen är otrygg och orsakar olägenheter för bosättningen och utvecklingen av markanvändningen längs den. På vägförbindelsen sker i genomsnitt åtta personolyckor per år.

En säker och smidig väg långt in i framtiden

Då förbättringsprojektet åtgärdar ett av de mest problematiska ställena på riksväg 5, stöder det samtidigt utvecklingen av vägförbindelsen S:t Michel–Kuopio. Efter slutfört projekt löper trafiken mellan S:t Michel och Juva tryggt och smidigt långt in i framtiden.
I projektet byggs sträckan S:t Michel–Nuutilanmäki om till fyrfältsväg med mitträcke och planskilda anslutningar i en ny terrängkorridor. Målet med att förbättra sträckan Nuutilanmäki–Juva är att den här vägsträckan till stor del ska hålla samma höga kvalitet som den södra delen av projektet.

Projektets nytta

Trafiken på sträckan S:t Michel–Juva blir lika smidig och säker som i det övriga nätverket av riksvägar. Markanvändningen kan också utvecklas på ett mer effektivt sätt, särskilt i Visulahtiområdet. På vägförbindelserna skapas också förutsättningar för en kvalitetskorridor för kollektivtrafiken och ett växande näringsliv. På sträckan mellan S:t Michel och Rahula minskar antalet personer som utsätts för buller.

Projektet genomförs i etapper

Vägplanen godkändes 31.10.2014 och byggnadsarbetet kan påbörjas i början av 2018. Projektet blir klart senast 2021.
Projektet genomförs i två etapper: Ändringen av vägplanen för sträckan S:t Mickel–Nuutilanmäki blir klar hösten 2017 och byggandet påbörjas vintern 2018. Planeringen av ändringarna på sträckan Nuutilanmäki–Juva inleds hösten 2017 och sträckan börjar byggas under 2019.
Träd fälls mellan S:t Michel och Nuutilanmäki hösten 2017.

Kostnaderna för projektet

Projektets värde uppgår till totalt 121 miljoner euro, varav kommunernas finansieringsandel enligt de nu gällande planerna är sammanlagt 6,9 miljoner euro.
Projektets nyttokostnadskvot är 1,82, vilket innebär att pengarna som investerats i projektet kommer samhället tillgodo som uppnådd nytta med denna koefficient.