Hoppa till innehåll

Rv 5 i S:t Michel

Vägprojekt Avslutad

I projektet Rv 5 i S:t Michel byggs en körbana till och ytterligare körfält mellan Pitkäjärvi och stationen. Samtidigt förbättras planskilda anslutningar, gator och förbindelser för gång- och cykeltrafiken. Man värnar om miljön genom att bygga buller- och grundvattenskydd. Projektet blir färdigt 2017.

Bakgrund till projektet

Riksväg 5 är huvudleden i Östra Finland och längs den kör dagligen cirka 15 000–20 000 fordon. Vägen som passerar centrala S:t Michel fungerar både som en viktig stamförbindelse för Östra Finland och som en trafikled för stadens interna trafik.
 

Mål

I projektet byggs en körbana till och ytterligare körfält mellan Pitkäjärvi och stationen. Samtidigt förbättras planskilda anslutningar, gator och förbindelser för gång- och cykeltrafiken. Man värnar om miljön genom att bygga buller- och grundvattenskydd.

Rinnekatu som löper söder om riksvägen förbättras och flyttas intill riksvägen. Också förbindelserna för gång- och cykeltrafik förbättras i området. Bullerskydd byggs vid Urpola skola och vid bosättningsområdena längs vägen på en cirka 4 km lång sträcka.
För att säkra vattenkvaliteten i Pursiala vattentäkt byggs ett grundvattenskydd längs riksvägen i grundvattenområdet. Dagvatten från både riksvägen och stadsområdet leds i fortsättningen utanför grundvattenområdet.

Konsekvenserna för naturmiljön minimeras genom att sätta upp "hoppträd" för flygekorrar i Pitkäjärvi-anslutningen samt genom att bygga ett skyddsnät i Veturitallinlahti för att förhindra att måsungar flyger ut på körbanan.

Hur projektet framskrider

Byggandet startade i september 2014.  Den norra körbanan började trafikeras i september 2015 då trafiken på riksvägen leddes om till den nya trafikleden. Arbetet med att färdigställa den södra körbanan fortsätter 2016 och den nya vägen blir klar 2017.

Kostnader

Enligt byggnadsplanen är kostnadsberäkningen för projektet cirka 27 miljoner euro. Trafikverkets andel av kostnaderna är högst 24 miljoner euro och S:t Michels andel är 5 miljoner euro.