Hoppa till innehåll

Mellersta Böle

Banprojekt Avslutad

I Böle byggs ett nytt spår och en ny plattform. Det är fråga om en 1,5 kilometer lång sträcka, som underlättar trafiken på huvudbanan betydligt. Spårprojektet genomförs som en del av arbetet med centrumkvarteret Tripla i Mellersta Böle. Byggnadsarbetena påbörjades hösten 2015 med pålning av broarna i anknytning till Böle station. Tågtrafiken torde inledas 2019 och full nytta av det nya spåret uppnås 2020.

Mellersta Böle

Bakgrund till projektet

Böle är Finlands näst livligaste järnvägsstation. Under vardagarna går över tusen tåg via stationen. Under rusningstoppen mellan klockan 8 och 9 anländer eller avgår över 70 tåg. Bannätets funktion i området har stor betydelse för hur tågtrafiken löper i hela landet.

Det är viktigt att utveckla spårtrafiken. Antalet invånare inom huvudstadsregionen förutspås öka med upp till 400 000 personer under de närmaste årtiondena. År 2035 antas antalet tågpassagerare vid Böle station uppgå till cirka 100 000 dagligen.

I samband med byggandet av Tripla (entreprenör YIT) kommer Böle station att förnyas fullständigt. Sommaren 2017 tas en tillfällig stationsbyggnad i bruk norr om den nuvarande. Tripla köpcentrum beräknas stå färdigt 2018 och enligt planerna ska hela projektet vara klart 2021.

Projektets mål

I och med det nya tilläggsspåret får såväl fjärrtrafiken som närtrafiken till Riihimäki och Lahtis två nya spår i bruk i båda riktningarna. Detta gör trafiken smidigare och möjliggör flera tågturer. Trafiken i Böle påverkar tågtrafiken i hela landet. Också störningarna i godstrafiken minskar när passagerartågens punktlighet förbättras. Spårtrafiken är dessutom en miljövänlig och effektiv form av kollektivtrafik. Det västra tilläggsspåret är det sista spåret och den sista plattformen som ryms i Böle. Sedan har allt utrymme ovan mark använts.

Hur projektet framskrider

Byggnadsarbetena sker i två etapper. Under den första etappen 2015-2017 byggs brokonstruktionerna i anknytning till Böle station. Under den andra etappen 2016-2020 byggs bro- och stödmurskonstruktionerna på hela bansträckan.

De egentliga banbyggnadsarbetena - såsom säkerhetsanordningarna, elektrifieringen och banans överbyggnadsentreprenad - startar 2017.

För att det ska vara möjligt att bygga ett tilläggsspår i Böle och för att byggandet ska ske smidigt, byggs ett system för spänningsbrytning vid Böle station. I praktiken görs kontaktledningarna spänningsfria vid vissa spår för att man ska kunna arbeta under ledningarna. Dessutom genomförs växelarrangemang på huvudbanan, vilket möjliggör en smidigare användning av spåren på stationsområdet.

I byggprojektet Tripla ingår också rikligt med gatuarbeten samtidigt som man bygger bostäder och lägger om kollektivtrafiklinjer. Bussarna och spårvagnarna delar terminalområdet som byggs framför stationen.

Trafikverket deltar utöver byggandet av tilläggsspåret också i bl.a. arbetena för att förbättra den öppna platsen vid stationen, byggandet av infartsparkeringsplatser för cyklar samt i byggkostnaderna för områdena som hänför sig till kollektivtrafiken.

Kostnaderna för projektet

Kostnaderna för att bygga tilläggsspåret beräknas uppgå till cirka 40 miljoner euro.