Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

Broingenjör

Jukka Ylimäki

  • 0295 027 763

Förbättring av stamväg 68 genom att bygga en ny järnvägsövergång i Kållby

Vägprojekt Pågående

Planeringsområde på kartan.Stamväg 68 är en stamvägsförbindelse mellan Virdois och Jakobstad som förenar riksvägarna 23 och 8. Planeringsobjektet finns i den västra ändan av vägen, på vägsträcka 37, cirka två kilometer öster om anslutningen till riksväg 8 i Pedersöre. Vägsträckan fungerar som vägförbindelse för den tunga trafiken i riktning mot Jakobstad. Den smala bron är ett problem för den tunga trafiken vid möten. I nuläget går tidvis tung trafik (virkes- / flistransporter) till Långskogsvägen. Vid möten orsakar dessutom den konvexa justeringen på den raka vägen bländning.

Den nuvarande vägbron över järnvägen är i dåligt skick och har konstaterats vara otillräcklig på grund av framtida öppnings- och spårreserveringar för järnvägen samt säkerhetsföreskrifterna. Dessutom är den smala bron inte trygg för fotgängare och cyklister i nuläget. En gång- och cykelväg har anvisats förbi bron genom Kållby centrum. Bron utgör också en flaskhals för specialtransporter till hamnen.

Planlösning

Vägplanen har färdigställts 2017. Enligt planen ska den nya bron byggas cirka 35 meter norr om den nuvarande bron. Brons mittöppning är dimensionerad så att de nuvarande spåren ryms där och dessutom finns en reservering för ett framtida tilläggsspår. Vid dimensioneringen av öppningen har dessutom beaktats att stöden är tillräckligt långt från spåret så att påkörningskraften är måttlig.

Det nya vägavsnittet byggs i enlighet med tvärsektion 10/7. Den nuvarande fyrvägskorsningen vid Industrigatan avtrappas så att Pätkullvägens anslutning flyttas cirka 150 m västerut. I anslutningen byggs ett väjningsutrymme och den nuvarande korta avvikningsfilen till höger i riktning från Jakobstad behålls för att underlätta specialtransporter. På grund av specialtransporterna byggs den trafikö som anläggs på Industrigatan så att den går att köra över och den förses med löstagbara vägmärken. Långskogsvägens och Soldatskogsvägens anslutningar byggs också med väjningsutrymmen på grund av svängande trafik.

På det planerade avsnittet av stamväg 68 föreslås ingen separat gång- och cykelväg, men den bredare bron förbättrar säkerheten i gång- och cykeltrafiken. I Industrigatans anslutning flyttas hållplatsen på norra sidan väster om den enskilda Pätkullvägen. I Långskogsvägens anslutning flyttas hållplatsen på norra sidan till den nya anslutningen, medan hållplatsen på södra sidan flyttas öster om Soldatvägens anslutning. Hela det vägavsnitt som byggs får belysning. Bullerbekämpningskonstruktioner placeras på sammanlagt något under 600 m.

Effekter

Fordonstrafikens, fotgängarnas och cyklisternas säkerhet förbättras tack vare den nya och bredare bron. Byggandet av leden har en klar säkerhetseffekt på trafiken på stamvägen.

Bullerolägenheterna för det bostadsområde som ligger i planeringsområdets omedelbara närhet minskar på grund av det bullerplank som byggs..

Fortsatta åtgärder

I tilläggsbudgeten har projektet beviljats 5 mn € i finansiering.