Hoppa till innehåll

E18 Fredrikshamns omfartsväg

Vägprojekt Avslutad

I Fredrikshamn byggdes 15 kilometer motorväg och förbättrades infartsleder till staden. Projektet färdigställdes i slutet av 2015

E18 Fredrikshamns omfartsväg

Bakgrund till projektet

Riksväg 7 är en del av både Finlands viktigaste internationella förbindelse, Europaväg E18, och trafiksystemet för den så kallade Nordiska triangeln som EU prioriterar. I Fredrikshamn byggdes sammanlagt 15 kilometer motorväg, som dels följde sträckningen för riksväg 26, dels byggdes i en helt ny terrängkorridor.


Trafikmängderna i Fredrikshamn är 5 200–13 100 fordon per dygn och den tunga trafiken har nästan fördubblats på tio år. De värsta flaskhalsarna har bestått av anslutningarna till Fredrikshamns centrum i rusningstider. Trafikstockningarna och den smala vägen har stört näringslivets transporter samt den internationella och nationella trafiken.

När riksväg 7 byggdes om till motorväg i Fredrikshamn försvann den enda stadsgenomfarten och trafikmässiga flaskhalsen på E18-vägen.

Trivseln och utvecklingsmöjligheterna i Fredrikshamns centrum förbättras.

Projektets mål

I projektet leddes den tunga trafiken, stadstrafiken samt gång- och cykeltrafiken om till egna, separata rutter, vilket förbättrar trafiksäkerheten i området. På motorvägen skilde man åt körriktningarna med en skiljeremsa försedd med räcke, med vars hjälp man kan undvika flera personskadeolyckor årligen.

Ringvägen minskar körtiderna i Fredrikshamn med 4–7 minuter. För den tunga trafiken innebär den smidigare och snabbare rutten direkta kostnadsinbesparingar. Viktiga förbindelser till hamnen i Fredrikshamn, godsterminalerna och viktiga arbetsplatsområden säkerställs också under byggnadstiden.

Kostnader

Statens andel av finansieringen av projektet var cirka 170 miljoner euro, där cirka 4,8 miljoner euro TEN-stöd ingick. Fredrikshamns stad deltog i kostnaderna med 4,5 miljoner euro och anordningarnas ägare med 1,6 miljoner euro.