Hoppa till innehåll

Vägtrafikens outtröttliga hjälpare

Publicerad 16.9.2022

Trafiken stannar aldrig – och det gör inte heller vägtrafikcentralerna. I Finland övervakas vägtrafiken vid tre vägtrafikcentraler, som finns i Helsingfors, Tammerfors och Åbo. Vi pratade med chefen för enheten Fintraffic Mika Jaatinen om vägtrafikcentralernas uppgifter.

Vad gör Fintraffics vägtrafikcentraler?

"I Fintraffics vägtrafikstyrning sörjer vi för en säker och smidig landsvägstrafik dygnet runt varje dag. Våra tjänster omfattar bland annat kontinuerlig trafikuppföljning och information, planering av tekniska system för landsvägar och tunnlar, produktion och underhåll av infrastruktur för trafikljus och automatisk övervakning samt produktion av information om vägvädret.

I bakgrunden av vårt operativa arbete utför vi ett kontinuerligt omfattande tekniskt utvecklingsarbete som förbättrar vår förmåga att samla in och berika data och förmedla en ännu bättre lägesbild från vägen. Vårt mål är ett mer övergripande informationsutbyte, vilket gör att till exempel bilister i fortsättningen får mer omfattande information om förhållanden och trafik samt prognoser i realtid.”

Hur syns vägtrafikcentralens verksamhet för vanliga vägtrafikanter?

"Vi producerar kontinuerligt information om hur trafiken löper just nu och inom den närmaste framtiden. Denna lägesbildsinformation förmedlas från oss vidare till bilisterna till exempel genom mediemeddelanden, med vilka vi varnar för till exempel försämrade körförhållanden eller ger tips för trygg helgtrafik.

Den information om väder och förhållanden som vi samlat in förmedlas dessutom som öppna data till olika applikationer, såsom bilnavigatorer eller tjänsten Trafikläget, varvid bilisten redan på förhand kan förbereda sig på olika störningssituationer, såsom rusning, dåligt väglag eller till exempel vägarbeten.

Förutom att vi informerar tryggar vi trafiken med hjälp av landsvägsinfrastrukturen. Till exempel genom att sänka hastighetsbegränsningarna på riksvägarna och använda elektroniska skyltar. Var och en av oss har längs riksvägarna sett en elektronisk informationstavla som varnar för till exempel halt väglag eller trafikstockningar."

Yksikön päällikkö Mika Jaatinen.

Hurdana är de typiska störningarna i vägtrafiken ur vägtrafikcentralernas synvinkel?

"De största konsekvenserna för trafiken orsakas av störningar som drabbar livliga vägavsnitt till exempel i huvudstadsregionen. Trafikolyckor, vägarbeten och krävande vägförhållanden under den långa vintersäsongen orsakar mest störningar i trafiken.

Antalet störningar framgår av att vi skickar ut cirka 12 000 trafikmeddelanden per år. Även vår telefontjänst Vägtrafikantlinjen, som är avsedd för rapportering av akuta situationer som äventyrar väganvändningen, får upp till 70 000 samtal per år av medborgarna."

Hurdant samarbete har ni med myndigheterna?

"En viktig del av vårt arbete är effektiv hantering av trafikstörningar. Vi samarbetar intensivt dygnet runt med myndigheter, såsom polisen och räddningen, samt underhållet av landsvägarna. Utgångspunkten är att informationen förmedlas så snabbt som möjligt mellan olika aktörer och att personerna som rör sig på vägarna varnas för undantagssituationer. Syftet är att minimera störningarnas skadeverkningar.

Tack vare vårt arbete kan vägunderhållet och vinterunderhållet förutse sina arbeten allt mer riktat, aktörerna inom logistik- och trafikbranschen får tillgång till allt effektivare körrutter och utryckningsfordonen får trafikljusförmåner.”