Hoppa till innehåll

Vägmarkeringsarbete för landsvägar pågår

Publicerad 14.6.2024 12.00

Vägmarkeringsarbetet på landsvägarna har i inletts nästan överallt i Finland i maj. 20–30 miljoner euro används årligen för nya vägmarkeringar och reparationer av gamla vägmarkeringar. Av säkerhetsskäl har hastighetsbegränsningen sänkts vi beläggningsområdet tills vägmarkeringarna är klara. Man önskar att trafikanterna har tålamod och försiktighet under arbetets gång – på så sätt tryggas säkerheten för både trafikanterna och dem som arbetar på vägen.
 
Vägmarkeringsarbete. Bild: Aki Muhonen.
Bild: Aki Muhonen (NTM-centralen) 
 

I år eftersträvas ett beläggningsprogram på 4 000 kilometer på landsvägarna. Ett år med livliga beläggningsprojekt ökar också mängden vägmarkeringsarbeten och kan ställvis förlänga vägmarkeringsperiodens längd. Således fortsätter markeringsarbetet sannolikt långt in på hösten och vid enskilda beläggningsområden kan man bli tvungen att vänta längre än genomsnittet på nya vägmarkeringar. Vägmarkeringsarbeten på nya beläggningar slutförs i allmänhet senast 2–3 veckor efter att beläggningsarbetena har avslutats. Hastighetsbegränsningarna vid beläggningsområdet kan ofta återställas först efter att vägmarkerings- och kantfyllningsarbetena har slutförts. På livligt trafikerade vägar görs oftast också vibrerande fräsningar efter att beläggningsarbetet slutförts innan vägmarkeringarna för kant- och mittlinjenäten.

Utöver platser med ny beläggning iståndsätts omfattande gamla vägmarkeringar som slitits efter vintersäsongen under sommarsäsongen. På livligt trafikerade vägar förnyas ungefär en tredjedel och på lågtrafikerade vägar rentav två tredjedelar av alla vägmarkeringar. Detta beror huvudsakligen på att den tunna färg som används på lågtrafikerade vägar slits snabbare än den massmärkning som används på livligt trafikerade vägar.

"Vägmarkeringarna iståndsätts så att markeringarna bevaras och deras reflektionsförmåga hålls på den nivå som krävs. Vägmarkeringarna har en viktig uppgift i att förbättra säkerheten, smidigheten och körkomforten", berättar Ossi Saarinen, sakkunnig inom vägunderhåll vid Trafikledsverket. 

Hur ska trafikanterna beakta vägmarkeringsarbetena?

Särskilt när man rör sig på ett lågt trafikerat vägnät ska man beakta att man varnar för vägmarkeringar med skummagasin. Skummet berättar att vägmarkeringen ännu är våt och att det inte lönar sig att köra på den. Att korsa den våta mållinjen smutsar ner både vägens linjedragning och fordonet. På huvudvägnätet korrigeras vägmärkningarna med massa och den nya markeringen kan köras över nästan genast.

Vägmarkeringsarbetena utförs i allmänhet med mobila lastbilsmaskiner. En del av småmarkeringsarbetena, såsom slussområden och skyddsvägar, kan dock ännu utföras till fots. Vid mindre markeringsarbeten som utförs till fots skyddas den färska märkningen med spärrkoner.

"När du upptäcker arbetstagare som rör sig till fots på vägområdet ska du vara särskilt noggrann", påminner arbetarskyddsexpert Risto Lappalainen vid Trafikledsverket.

För huvudvägnätets del repareras vägmarkeringarna årligen senast före utgången av augusti. Vägmarkeringarna på det övriga vägnätet står klara senast i slutet av september före den mörkaste årstiden. Dessutom strävar man efter att iståndsätta övergångsställen och förlängningar av cykelvägar före skolstarten.

Mer information

Ossi Saarinen, sakkunnig inom vägunderhåll, Trafikledsverket

tfn 029 5343 297

[email protected]

Arbetarskyddsexpert Risto Lappalainen, Trafikledsverket

[email protected]

tfn 029 534 3966

Se även:

En exceptionellt livlig beläggningsperiod har börjat i södra Finland

PANK ry - Turvallisuutta Teille

Bilagor