Hoppa till innehåll

En exceptionellt livlig beläggningsperiod har börjat i södra Finland

Publicerad 6.5.2024 9.05

Beläggningsarbetet har redan inletts i södra och sydvästra Finland och inleds även på andra håll i Finland i takt med att våren framskrider och vädret tillåter. Målet är att belägga 4 000 kilometer landsvägar samt gång- och cykelvägar. Den livliga beläggningsperioden medför fler trafikstörningar än normalt. Trafikanterna ska iaktta hastighetsbegränsningarna under arbetet för att säkerställa arbets- och trafiksäkerheten.

Beläggningsarbetet i Lojo.

De senaste årens ökade kostnader och knappa finansiering har påverkat beläggningskilometrarna och ökningen av landsvägsnätets reparationsskuld. Därför har man tidigare år varit tvungen att prioritera beläggningsarbeten främst på livliga vägar.

Med tilläggsfinansiering som beviljats av regeringen har Trafikledsverket och NTM-centralerna som mål att belägga 4 000 kilometer landsvägar samt gång- och cykelvägar. Det är en flerfaldig ökning jämfört med tidigare år och motsvarar det minimiantal beläggningskilometer som behövs för att upprätthålla vägnätets nuvarande skick.

”Med hjälp av en mycket välkommen tilläggsfinansiering kan man i år även belägga betydligt fler medeltrafikerade och lågtrafikerade vägar än normalt”, konstaterar Virpi Anttila, direktör för trafikledshållningen.

Ett stort antal vägarbetsplatser och en längre arbetsperiod syns för trafikanterna

Beläggningsarbetet i Lojo.

I år utförs beläggningsarbeten runt om i Finland från Ekenäs till Enare. Det längsta enskilda beläggningsobjektet finns i Enare och är cirka 71 kilometer långt. Eftersom betydlig fler beläggningsarbeten utförs än under de senaste åren, är det mycket mer sannolikt att trafikanterna drabbas av trafikstörningar som beror på beläggningsarbetena i år.

Det stora antalet beläggningsarbeten kräver en längre arbetsperiod, dvs. att arbetet inleds tidigt på våren och avslutas sent på hösten. Man strävar efter att minska trafikstörningar som beror på beläggningsarbeten genom att så långt möjligt förlägga arbetet utanför rusningstiderna och vid behov nattetid.

”I år måste arbetstiderna per dag dock förlängas för att arbetet ska hinna utföras inom utsatt tid. Detta kräver tålamod av dem som rör sig på vägarna, eftersom förlängningen av arbetstiden per dag kan orsaka fler trafikstockningar och längre restider än tidigare. Å andra sidan kan förlängningen av arbetstiderna minska den totala längden på trafikstörningar orsakade av beläggningsarbeten”, berättar Ossi Saarinen, sakkunnig inom vägunderhåll vid Trafikledsverket.

Konkurrensutsättningarna av beläggningsobjekten är snart klara och största delen av objekten har konkurrensutsatts och bekräftats. De sista beläggningsobjekten väljs utifrån de uppgifter om skicket som samlas in på våren. Bekräftade objekt finns i karttjänsten Finlands Trafikleder. Beläggningsarbetena utförs av sex entreprenörer.

Trafikanterna ombeds vara särskilt försiktiga i närheten av arbetsplatserna 

Förberedelser inför beläggningsarbeten samt efterarbeten kräver också avvikande trafikarrangemang. Innan den egentliga beläggningen inleds förbättras till exempel dräneringen och i år utförs även fler reparationsarbeten än vanligt av vägkonstruktionen. Veckorna efter beläggningen görs ännu vägmarkeringar, kantfyllning och andra efterarbeten innan objektet i sin helhet är färdigt och hastighetsbegränsningarna kan återställas till de normala.

I närheten av vägarbetsplatserna är det viktigt att vara särskilt uppmärksam, följa de sänkta hastighetsbegränsningarna och hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till dem som kör framför. Detta garanterar att såväl trafikanter som vägarbetare kan röra sig tryggt.

”Tryggheten på vägarbetsplatserna är allas vår sak. Genom sinnesnärvaro och samarbete kan vi säkerställa att alla kan återvända hem med hälsan i behåll – såväl trafikanter som vägarbetare”, konstaterar Anttila.

Vägarbetsplatsernas läge och eventuella trafikarrangemang kan kontrolleras på förhand till exempel i Fintraffics tjänst Trafikläget, vilket hjälper till att planera rutten och förbereda sig på eventuella förseningar.

Mer information:

direktör Virpi Anttila, Trafikledsverket

tfn 029 534 3642

[email protected]

Ossi Saarinen, sakkunnig inom vägunderhåll, Trafikledsverket

tfn 029 5343 297

[email protected]

De regionala NTM-centralerna informerar om lokala beläggningsarbeten.

Se även

Pressmeddelande 11.3.2024: Målsättningen är 4 000 kilometer beläggning med hjälp av tilläggsfinansiering

Karttjänsten Finlands Trafikleder

Fintraffic: Trafikläget

Fintraffic Appen