Hoppa till innehåll

Väganvändarna skäms bort med nya leder i Tavastkyro och Euraåminne

Publicerad 8.12.2022

Under år 2022 har två stora och förväntade vägprojekt genomförts som förbättrar trafiksäkerheten och gör trafiken smidigare. Dessutom slutfördes mindre projekt och arbetet inom andra projekt framskred.

Kuvituskuva uuden tien päällystämisestä.

I och med Tavastkyroleden blir det lättare att resa

Resorna på riksväg 3 blev smidigare när den tio kilometer långa Tavastkyroleden öppnades för trafik i slutet av november. Allt som allt 11 nya broar, tre planskilda anslutningar och tre kilometer cykel- och gångvägar samt ett projekt som innehöll ett stort antal bullerhinder gör det både säkrare och smidigare att färdas på riksväg 3.

"Tack vare den nya leden kunde man avlägsna en av de mest störningskänsliga punkterna på riksväg 3, där det har inträffat fler olyckor än genomsnittet på andra avsnitt av riksvägen. Den nya fyrfiliga sträckan med en högre hastighetsbegränsning förbättrar förbindelsens hastighet och smidighet, och lösningen med mitträcke ökar också säkerheten. Öppnandet av leden ökar också möjligheterna till markanvändning i Tavastkyro kommun, både längs den nya och den gamla riksvägssträckningen", sammanfattar projektchef Akseli Nurmi.

Restiden mellan Tammerfors och Vasa för såväl persontrafiken som transporter inom industrin och näringslivet förkortas i och med den nya trafikleden.

Tavastkyroleden kunde öppnas för trafik cirka ett år i förtid. Bakom framgången ligger bland annat en högklassig planering, ett fungerande samarbete mellan olika aktörer, de möjligheter som modellbaserat byggande medför och genomförandet av cirkulär ekonomi.

"Jag är särskilt nöjd med samarbetet med intressentgrupperna, vilket har ökat projektets godtagbarhet. Samtidigt öppnar projektet helt på riktigt upp möjligheter för utvecklingen av Tavastkyro-området. Därför var det oerhört fint att man i utvecklingsskedet av projektet också fick med kommunens idéer", tillägger Nurmi.

Den nya leden på riksväg 8 gör trafiken smidigare

Förbättringen av riksväg 8 vid Euraåminne slutfördes i november enligt tidtabellen och under budgeten. De totala kostnaderna för byggandet var under 20 miljoner euro.

"Kostnaderna för byggandet underskred avsevärt vägplanens kostnadsberäkning. Valet av rätt entreprenadform, tydliga entydiga entreprenaddokument och riskfördelning, samt sist men inte minst tillräcklig konkurrens, var de viktigaste förutsättningarna för kostnadsberäkningen", säger projektchef Kari Partiainen vid Trafikledsverket.

Inom projektet gjordes en 4,5 kilometer lång ny riksvägssträckning vid Euraåminne centrum samt en ny omkörningsfil i riktning mot Raumo. Dessutom byggdes fem nya broar, en kilometer bullerskydd, åtta kilometer väg- och gatubelysning samt två planskilda anslutningar. Vägarrangemang gjordes också för parallellvägar, gator och gång- och cykelvägar.
Samarbete och en aktiv interaktion både i vägplaneringsskedet och under byggandet gjorde det möjligt att framgångsrikt slutföra projektet.

"En aktiv interaktion med olika intressegrupper under planeringen, samt den höga nivån på planens kvalitet gav en lyckad grund för själva byggandet. När också den administrativa behandlingen slutfördes enligt den ursprungliga tidtabellen för byggandet, var det som kvarstod bara "enkelt" grundläggande byggande", summerar Partiainen.

Projektet genomfördes som en planera- och genomför-entreprenad som kräver samarbete mellan byggherren, entreprenören och planeraren för att lyckas. I Euraåminne lyckades man med interaktionen och tidtabellen och vid behov kunde man reagera på avvikelser genom snabba förändringar.

"När de grundläggande sakerna ännu toppas med aktiv kommunikation i rätt tid och på rätt nivå, så är det ett recept på ett lyckat projekt", sammanfattar Partiainen.

Ett bra år trots utmaningarna

I år slutfördes sammanlagt sju utvecklingsprojekt. Inom bastrafikledshållningen färdigställdes fyra större projekt.

"Byggandet av trafiklederna har lyckats bra även i år, trots att det geopolitiska läget medförde betydande kostnadsökningar för materialen och även utmaningar i tillgången. Bland annat har man färdigställt en ny och säkrare väg och reparerat gamla bankonstruktioner så att de bättre motsvarar dagens krav och behov. Utöver de färdigställda vägprojekten är till exempel förnyandet av säkerhetsanordningarna i Tammerfors-Seinäjoki-projektet en viktig del av huvudbanans verksamhet och smidighet", berättar Magnus Nygård, som tillträdde som branschdirektör för projekt-branschen i december.

"Vi har i synnerhet entreprenörerna i våra projekt att tacka för framgången, de har skött sitt arbete bra", tillägger Nygård.
 

Karttakuva vuonna 2022 valmistuneista väylähankkeista.