Hoppa till innehåll

Underhållet av gång- och cykelvägar har denna vinter bestått av "mycket plogning, mindre halkbekämpning"

Publicerad 11.2.2021

Vad har glassförsäljning och vägunderhåll gemensamt? Båda påverkas mer av vädret än något annat. Denna vinter har det länge varit köldgrader och det har också snöat rikligt. Föret har haft en direkt inverkan på vilka metoder som har använts i underhållet av gång- och cykelvägarna.

Kuvituskuva talvisesta tiestä, jossa myös pari kävelijää ja pyöräilijää.

"Entreprenörerna har plogat mer och utfört mindre halkbekämpning", berättar Jarkko Pirinen, sakkunnig inom landsvägsunderhållet vid Trafikledsverket. 

Med tanke på underhållet och trafiklederna är ett "traditionellt vinterföre" bättre än om vädret växlar på båda sidorna om nollstrecket. Ett instabilt väglag gör halkbekämpningen svår. Dessutom skadas beläggningarna av att vattnet smälter och fryser om vartannat.

"Visserligen medför också ordentlig snöyra sina egna utmaningar. Exempelvis försämras sikten av snövallarna som bildas. Framkomligheten på gång- och cykelvägarna kan också vara bristfällig om man inte kommer åt trafikljusens knappar eller om det finns en snövall framför skyddsvägen", konstaterar Pirinen.

Det har nu snöat så mycket att speciellt plogbilarna har haft mycket arbete. Särskilt med tanke på cykling ska vägytan vara jämn och det lyckas inte ordentligt utan plogning. I allt underhåll, även plogningen, betonas tidpunkten. Grundlig snöröjning vid rätt tidpunkt underlättar arbetet och förhindrar att snön packas i hårda och tjocka skikt – ju längre snön ligger kvar utan att plogas, desto svårare är det att avlägsna den. 

Under det gångna året har merparten av responsen på vinterunderhållet av gång- och cykelvägarna gällt beläggningarnas skick och plogningen. Snöstormarna medför egna utmaningar för plogningen, eftersom utrustningen inte räcker till för alla vägar samtidigt.  Livligt trafikerade huvudvägar plogas först, så det kan räcka timmar innan plogbilarna når lågtrafikerade vägar. Om du har respons till exempel på vinterunderhållet kan du ge den på adressen https://palautevayla.fi/aspa?lang=sv 

Underhållet är förebyggande hälsovård

Målet med underhållet av gång- och cykelvägarna är fungerande och trygg trafik även under vintersäsongen. I synnerhet när det gäller gång- och cykelvägarna är underhållet också förebyggande hälsovård.

"I Finland sker cirka 80 000 fallolyckor som kräver första hjälpen. Fotgängare råkar ut för 2/3 av dessa. Halka är den vanligaste orsaken, men inte den enda. Enligt Trafikskyddets enkät leder också till exempel brådska eller fel skoval till att man halkar", berättar Mika Terhelä, sakkunnig inom landsvägsunderhållets anskaffning vid Trafikledsverket.

På landsvägarna finns cirka 6 000 kilometer gång- och cykelleder. Merparten av gång- och cykellederna finns dock i städerna och kommunerna.

"Därför behövs samarbete inom underhållet. Till exempel i Uleåborgsregionen samarbetar kommunerna, staten och Uleåborgs stad för att främja cykling. Liknande samarbete pågår även i andra stora stadsregioner", säger Terhelä.

Principen i samarbetet är ofta att kvaliteten på en viss rutt ska vara oförändrad även om en ansvarig part byts ut.

"Om man inte samarbetar kan kvaliteten variera mycket, eftersom olika organisationer i allmänhet har sina egna entreprenörer och kvalitetskrav.”

Att öka samarbetet är alltså ett sätt att förbättra underhållet av gång- och cykellederna. Finns det andra förbättringar i sikte? Enligt Pirinen och Terhelä är saltborstningen en relativt ny bekantskap.

"Saltborstningen lämpar sig för en förhållandevis snöfattig miljö där man vill hålla vägen helt bar. Den kan också användas för att avlägsna svart is. Borstning görs självfallet också utan salt. På landsvägarna hör borstningen vanligtvis inte till de metoder som används, men i stadsmiljöer kan den vara effektiv", konstaterar kollegerna.

Det finns mycket att utveckla

Förutom nya metoder borde även de nuvarande metoderna utnyttjas effektivare. I undersökningen om trafikanttillfredsställelsen 2019 var endast cirka en fjärdedel av respondenterna nöjda eller mycket nöjda med vinterunderhållet av cykellederna.

"Det är fortfarande långt kvar till målen. En förbättring av underhållet skulle också skapa potential för att öka cyklingen och uppnå klimatmålen. Enligt Trafikskyddets cykelenkät skulle 64 procent av finländarna kunna cykla mer på vintern om vinterunderhållet av cykellederna skulle förbättras", säger Terhelä.

Riktlinjerna för bättre resultat är också klara.

På pappret är det lätt att hålla hög kvalitet och redan nu är kraven på underhållet stränga. I praktiken kan problemen vara många. Betydelsen av egenkontrollen framhävs. Kvalitetskontrollerna ska vara mer omfattande och de ska utföras även med cykel för att problemen ska blottläggas.”
 
Mer information om skötseln av gång- och cykelleder finns till exempel i den metodanvisning som publicerades 2020 (på finska). 

Mer information

Jarkko Pirinen
sakkunnig, underhåll av landsvägar
[email protected]

Mika Terhelä
sakkunnig, anskaffning av landsvägsunderhåll
[email protected]