Hoppa till innehåll

Systemen för sjöfarledsuppgifter utvecklas kraftigt: Haavi-systemet togs i bruk

Publicerad 19.5.2022

Underhållsarbete av marint märke på en båt.

Trafikledsverket administrerar uppgifterna om Finlands farleder. Detta omfattar över 20 000 kilometer farleder och cirka 35 säkerhetsanordningar för sjöfarten (bojar, prickar, fyrar osv.). De uppgifter som Trafikledsverket administrerar utnyttjas bland annat i skötseln och planeringen av farlederna, sjökartläggningen, distributionen av öppna data och styrningen av sjötrafiken.

I farlederna är precision ett nyckelord för att de som använder farlederna ska kunna lita på uppgifterna. För att säkerställa precisionen och aktualiteten koncentreras läges- och navigeringstekniska uppgifter om säkerhetsanordningarna, sjömätningsuppgifter samt uppgifter om farledsutrymmet, som sörjer för att användningen av farlederna är säker och ändamålsenlig, till ett ställe. För detta ändamål har det nya Haavi-systemet nyligen införts.

"Sjöfarledsuppgifterna sköts nu bättre än tidigare. Hanteringen av farledsinfrastrukturen är millimeternoggrann. För medborgarna innebär detta pålitliga och säkra farleder. Dessutom kan informationen i fortsättningen utnyttjas bättre än tidigare i Trafikledsverkets egen verksamhet när vi till exempel planerar nya farledslinjer", berättar Kimmo Heiskari, sakkunnig inom sjöfarledsuppgifter vid Trafikledsverket.

Det nya systemet minskar mängden manuellt arbete och kontrollerar också uppgifternas integritet, varvid de mänskliga misstagen minskar och sjöfarten kan göras säkrare.

Likadana informationssystem har under de senaste åren införts för både väg- och järnvägstrafiken. Med hjälp av de nya programmen får Trafikledsverket i allt högre grad en realtidsbild av trafikledsnätets tillstånd.

Digitala farledskort

Utöver Haavi-systemet har Trafikledsverket inlett ett projekt där de nuvarande trafikledskorten i pdf-format omvandlas till en modern digital tjänst. De digitala trafikledskorten är alltid uppdaterade och lättare att underhålla.

"Vi erbjuder sjöfarare bättre service än tidigare: mångsidigare funktioner, utskriftsmöjligheten kvarstår, och vi bidrar också till att minska utsläppen då fartygen kan optimera lasten med beaktande av farledernas egenskaper och rådande förhållanden. Inte att förglömma att säkerheten förbättras", säger Kimmo Heiskari.

Haavi-systemet och de digitala trafikledskortena stöder för sin del genomförandet av Trafikledsverkets koncept för intelligenta farleder.  

"En intelligent farled är en farled där man använder information, ny teknik och automatiseringslösningar för att förbättra trafiksäkerheten, effektiviteten och driftsäkerheten samt för att minska klimat- och miljökonsekvenserna", sammanfattar serviceansvarig Tuomas Martikainen vid Trafikledsverket.