Hoppa till innehåll

Sammandrag av undersökningen gällande trafikanternas belåtenhet vintern 2020-2021: Vinterunderhållet vintern 2020-2021 var traditionsenligt

Publicerad 19.5.2021

Vintern 2020-2021 var ur trafikledsverkets synvinkel en traditionell köldvinter och underhållet kunde utföras med normala åtgärder. Vägunderhållet var bättre för trafikanterna vintern 2021.

Privatpersoners belåtenhet med vinterunderhållet på huvudleder har hållits på ungefär samma, rätt så goda nivå som tidigare år. Den tunga trafikens belåtenhet minskade något i fråga om halkbekämpning och snöröjning på huvudlederna. Belåtenheten minskade främst gällande huvudvägarna ytterom huvudlederna, eftersom belåtenheten med huvudledernas vinterunderhåll fortfarande är på samma goda nivå.

Belåtenheten med vinterunderhållet på övriga vägar har förbättrats jämfört med tidigare år utgående från svaren från både privatpersoner och den tunga trafiken. I synnerhet halkbekämpningen på övriga vägar har lyckats bättre än tidigare år. Även om halkbekämpningens belåtenhet har ökat på övriga vägar anser 45 procent av privatpersonerna och 78 procent av tunga trafikens chaufförer att det fortfarande används för lite sand.

Trafikledsverket har 2018 förnyat verksamhetslinjerna för vinterunderhållet, vilket ser ut att ha en positiv inverkan på trafikanternas belåtenhet. Dessutom kan resultaten ha förbättrats tack vare de stora beläggningsmängderna år 2020, eftersom en jämn beläggning möjliggör ett bättre plogningsresultat. 

Privatpersoners belåtenhet gällande vinterunderhåll med gång- och cykelleder är fortsättningsvis på en relativt god nivå (42% nöjda).

Bekanta dig mera noggrant med de entreprenadsspecifika resultaten (på finska)

Målet med undersökningen av trafikanters belåtenhet är att ge information om privatpersoners och tunga trafikens representanters erfarenheter och åsikter om vinterunderhållet på landsvägar. Resultaten av undersökningen används för att följa upp hur Trafikledsverket och NTM-områdenas verksamhet lyckas samt som hjälpmedel vid planering och styrning av verksamheten. Datainsamlingen förverkligades 25.1. - 7.3. 2021 med brevenkät där möjligheten fanns att svara via internet. 8373 privatpersoner och 1356 yrkeschaufförer deltog i undersökningen.

Tilläggsinformation:

Jarkko Pirinen, sakkunnig inom underhåll av landsvägar, Trafikledsverket, tfn 029534 3339

Tuomas Vasama, chef för underhållsenheten, NTM-centralen,  tfn 0295 021 361

Huvudvägar är riksvägar och stamvägar, nr 1-39 och 40-99.
En del av huvudvägarna är huvudleder. Huvudleder förenar nationellt och internation-ellt de största centrum och knutpunkter och de betjänar i synnerhet pendlingstrafik med långa avstånd samt näringslivets godstransporter. Huvudlederna har fastställts av trafik- och kommunikationsministeriets förordning 1.1.2019.

Övriga vägar är regionvägar och förbindelsevägar, nr 100-999 och 1000-19999.
 


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv