Hoppa till innehåll

Resultatet av undersökningen av trafikanters nöjdhet: Vintersäsongen på landsvägarna var lång och nöjdheten med vinterunderhållet sjönk något jämfört med föregående vinter till 2022 års nivå

Publicerad 15.5.2024 14.00

Trafikledsverket utför årligen en undersökning av trafikanternas nöjdhet av vinterunderhållet av landsvägarna. Resultaten från årets undersökning visar att trafikanternas totala nöjdhet av vinterunderhållet av vägarna har sjunkit från förra vintern till 2022 års nivå.

Trafikledsverket fastställer kvalitetskrav för vinterunderhållet av landsvägarna. De lokala NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur, som beställer vägunderhållsarbetena av entreprenörerna, ansvarar för att kraven uppfylls. Trafikanternas nöjdhet av servicenivån granskas på riksnivå med en undersökning om trafikanters nöjdhet. I undersökningen bedömer trafikanterna på en skala från 1 till 5 sin nöjdhet med vinterunderhållet av landsvägarna, såsom bekämpning av halka och snöröjning. 

”Vintern 2023–2024 var lång, kall och delvis mycket utmanande med tanke på väglaget. Vinterunderhållet inleddes på allvar redan i oktober och fortsatte i hela landet fram till slutet av april. Utmaningarna med underhållet under den långa vintern syntes också i trafikanternas nöjdhet”, säger Jarkko Pirinen, sakkunnig inom underhåll vid Trafikledsverket.

När man granskar den totala nöjdheten var knappt hälften av privatpersonerna nöjda eller mycket nöjda med vinterunderhållet av landsvägarna (sammanlagt 46 procent). I fråga om den tunga trafiken var däremot knappt en fjärdedel (24 procent) av respondenterna nöjda eller mycket nöjda med vinterunderhållet av landsvägarna. Den totala nöjdheten med vinterunderhållet av landsvägarna sjönk jämfört med i fjol både för privatpersoners och för den tunga trafikens del i hela landet.

Trafikanterna nöjdare med vinterunderhållet av huvudvägarna jämfört med andra vägar

Riktlinjerna för vinterunderhållet gällande nivån på underhållet av huvudvägarna har påverkat nöjdheten. Värderingen för huvudvägarnas vinterunderhåll är i klassen 3,5 medan värderingen för övriga vägar understiger tre. Förra sommarens exceptionellt korta beläggningsprogram kan också påverka detta, då man i regel kunde bygga en ny och jämn yta endast på de livligaste landsvägsnäten.

”Nöjdheten minskade en aning på nästan alla delområden, men mest behövs förbättringar i snöplogningen och vägytans jämnhet på huvudvägar och andra vägar. Kunderna är i genomsnitt nöjda med saltningen av huvudvägarna, men en stor del av trafikanterna vill redan minska användningen av salt. Många vill att man sandar mer, särskilt i det lägre vägnätet”, konstaterar Pirinen.

Över hälften av respondenterna var nöjda (55 procent) eller mycket nöjda (8 procent) med vinterunderhållet av huvudvägarna angående bekämpning av halka och snöröjning. Sammanlagt 34 procent av den tunga trafiken var nöjda eller mycket nöjda med vinterunderhållet av huvudvägarna. Sammanlagt 35 procent av cyklisterna var nöjda eller mycket nöjda med vinterunderhållet av cykellederna i anslutning till landsvägarna. På motsvarande sätt var sammanlagt 42 procent av fotgängarna nöjda eller mycket nöjda med gångvägarna i anslutning till landsvägarna.

Närmare information om undersökningen

Trafikledsverkets årliga undersökning av trafikanters nöjdhet ger information om erfarenheter och åsikter om vinterunderhållet av landsvägarna från 18–74-åriga privatpersoner och representanter för den tunga trafiken. Resultaten av undersökningen utnyttjas i bedömningen av hur Trafikledsverket och NTM-centralernas verksamhet lyckas samt som hjälpmedel vid planering och styrning av verksamheten.

Datainsamlingen genomfördes i år med en postenkät som skickades 29.1–25.3.2024 och som också innehöll en möjlighet att svara på internet. I år var antalet respondenter något fler än året innan. Sammanlagt 7 095 privatpersoner och 1 284 yrkeschaufförer deltog i undersökningen.

”Med hjälp av undersökningen av trafikanters nöjdhet får man respons om skötseln av vägnätet och dess skick ur trafikanternas synvinkel. Vi går igenom resultaten av undersökningen med NTM-centralerna och utnyttjar dem i utvecklingen av vinterunderhållet”, berättar Pirinen.

Mer information:

Jarkko Pirinen, sakkunnig inom underhåll av landsvägar, Trafikledsverket

tfn 029 534 3339 

[email protected]

Huvudvägar är riksvägar och stamvägar, nr 1-39 och 40-99. En del av huvudvägarna är huvudleder. Huvudlederna förbinder de största nationella och internationella centrumen och knutpunkterna med varandra, och betjänar i synnerhet långdistanspendling och näringslivets godstransporter. Huvudlederna har fastställts av kommunikationsministeriets förordning av den 1 januari 2019.

Övriga vägar är regionvägar och förbindelsevägar, nr 100–999 och 1000–19999.

NTM-centralerna:

Södra upphandlingsområdet:

Underhåll, enhetschef Tuomas Vasama, [email protected]

Egentliga Finlands upphandlingsområde:

Underhåll, enhetschef Katja Levola, [email protected]

Mellersta Finlands upphandlingsområde:

Underhåll, enhetschef Jere Toppinen, [email protected]

Norra upphandlingsområdet:

Underhåll, enhetschef Kari Parikka, [email protected]

Se även

Var är man mest nöjd med vinterunderhållet av landsvägarna? Och var förbättrades mest?

Vinterunderhåll av vägar

Bilagor