Hoppa till innehåll

Projektet Esbo stadsbana inleds

Publicerad 15.1.2021 8.55

 

Genomförandeavtalet för Esbo stadsbana har undertecknats och det omfattande samprojektet mellan Trafikledsverket, Esbo och Grankulla inleds. Syftet med projektet är att förbättra servicenivån inom när- och fjärrtågstrafiken. Projektet inleds med byggnadsplanering och därefter stundar ett byggskede som kommer att pågå i flera år.

Trafikledsverket, Esbo stad och Grankulla stad har den 14 januari undertecknat ett avtal om genomförande av Esbo stadsbana. Projektet gör det möjligt att utveckla närtågstrafiken i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Karis samt fjärrtågtrafiken i riktning mot Åbo så att den motsvarar det växande passagerarantalet. Esbo stadsbana är också den första sträckan av den snabba tågförbindelsen Helsingfors–Åbo (den s.k. Entimmesbanan).

Inom projektet byggs två tilläggsspår mellan Alberga och Köklax intill de nuvarande spåren. Dessutom förbättras utrustningsnivån på åtta stationer och anslutningsparkeringsområdena utvecklas. I samband med projektet genomförs också separata objekt i städerna, såsom en kvalitetskorridor för cykling längs banan.

”När allt är klart kommer de två sydligaste spåren på sträckan Alberga–Köklax att användas för tät spårbunden stadstrafik och de två nordligaste spåren för den snabbare närtågstrafiken och fjärrtrafiken i riktning mot Åbo”, berättar Trafikledsverkets projektchef Tommi Rosenvall.

Projektet förbättrar både när- och fjärrtågstrafiken

Esbo stadsbana minskar störningarna i tågtrafiken och förbättrar punktligheten på hela sträckan mellan Helsingfors och Åbo. Dessutom stöder projektet utvecklingen av en effektiv kollektivtrafik samt stadsmiljön i Esbo och Grankulla.

”I dagsläget finns det en bana med två spår mellan Alberga och Köklax, där när- och fjärrtågstrafiken måste använda samma spår. Tåg med olika hastigheter ökar trafikeringens störningskänslighet”, fortsätter Rosenvall. 

Genomförandet tar cirka åtta år, planeringen får även EU-stöd

Projektet genomförs under åren 2020–2028. Insamlingen av utgångsuppgifter i anslutning till byggnadsplaneringen har redan börjat. I projektområdet görs markundersökningar och mätningar i slutet av år 2020. Byggplaneringen som grundar sig på den järnvägsplan som godkändes 2015 inleds i början av år 2021 och pågår i cirka två år. Enligt den nuvarande uppskattningen kommer man att börja bygga i slutet av år 2021.

”Esbo stadsbana byggs i närheten av livligt trafikerade trafikleder. Byggtiden är lång eftersom byggandet måste planeras så att tågtrafiken och den övriga trafiken störs så lite som möjligt”, förklarar Rosenvall.

Esbo stadsbana är ett gemensamt projekt mellan Trafikledsverket, Esbo stad och Grankulla stad. Projektet har också överenskommits i MBT-avtalet för Helsingforsregionen. Projektets kostnadskalkyl är 275 miljoner euro, som alla parter också har förbundit sig till som projektets pristak. Kostnaderna fördelas lika mellan staten och städerna (Esbo 40 %, Grankulla 10 %).

I projektets planeringsskede har man också fått EU-stöd från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF, Connecting Europe Facility). Kostnadskalkylen för projektets byggnadsplanering är 22 miljoner euro, för vilket Europeiska kommissionens CEF-kommitté har beviljat ett understöd på 50 procent (11 miljoner euro).

""

 

Mer information:

Trafikledsverket, projektchef Tommi Rosenvall, tfn 029 534 3830, [email protected]
Esbo stad, teknisk direktör Olli Isotalo, tfn 050 593 3359, [email protected]
Grankulla stad, direktör för samhällstekniken Marianna Harju, tfn 050 304 1234, [email protected]

Mer information om projektet: https://vayla.fi/sv/esbo-stadsbana

Trafikledsverket ansvarar ensam för innehållet i denna publikation och det motsvarar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv