Hoppa till innehåll

Perspektiv: Styrningen av järnvägstrafiken gör trafiken smidigare

Publicerad 16.9.2022

Vilken roll spelar styrningen av järnvägstrafiken för en smidigare spårtrafik? Vi frågade Fintraffics operativa direktör Sanna Järvenpää om saken.

Vilka saker orsakar mest störningar i trafiken på järnvägarna?

”På lång sikt syns de största störningarna i tågtrafiken i statistiken särskilt i utmanande vinterväder, då bland annat snöstormar, yrsnö och köld orsakar fel i materielen och problem med växlingarna. Förutom dåligt väder kan bland annat fel i infrastrukturen orsaka förseningar.

De tre fel som påverkar tågtrafiken mest är växelfel, ställverksfel och elbanefel. När man granskar det senaste året har dessa fel synts mest mellan Helsingfors och Riihimäki samt mellan Luumäki och Parikkala.

Man känner till problemplatserna och de repareras. Vid Trafikledsverket pågår ett banprojekt mellan Luumäki och Parikkala. I projektet genomförs bl.a. betydande grundliga förbättringar av spåren och ett nytt dubbelspår byggs. I banprojektet Helsingfors-Riihimäki förbättras åter funktionaliteten på Finlands livligaste banavsnitt med nya tilläggsspår, som ökar banavsnittets kapacitet och förmåga att tåla störningar.

Med dessa projekt uppnås bättre förmedlings- och störningstolerans, men i byggnadsskedet har de tyvärr också orsakat störningar i tågtrafiken."

Operatiivinen johtaja Sanna Järvenpää.

Vad kan Fintraffics järnvägstrafikledare göra för att man så snabbt som möjligt ska kunna återgå till det normala efter störningarna?

"Tillsammans med andra aktörer strävar Fintraffic efter att förutse störningar och så snabbt som möjligt avlägsna störningsfaktorer för att möjliggöra trafiken.

Särskilt mycket förutseende arbete sker i samband med vintern, eftersom man vet att den orsakar flest störningar i trafiken. Trafikledsverket som äger baninfrastrukturen, Fintraffic som ansvarar för trafikledningen samt trafikidkarna samarbetar kontinuerligt och intensivt året runt. På vintern framhävs betydelsen av samarbete särskilt.

Dessutom samarbetar Fintraffic kontinuerligt operativt med Meteorologiska institutet. När det utlovas storm förbereder sig alla järnvägsaktörer på förhand för situationen. Inför vintern har man effektiverat uppföljningen av prognostiseringen av vädret och aktörerna följer tillsammans upp framgången varje vecka för att trygga att passagerarna kan röra sig tryggt och så tidtabellsenligt som möjligt.

I Fintraffics operativa verksamhet finns flera roller som strävar efter att göra trafiken så störningsfri som möjligt eller minska störningarnas inverkan.

Kontrollrummet för trafikkvaliteten identifierar på förhand faktorer som, om de skulle förverkligas, skulle kunna orsaka störningar, till exempel överhettning av axlar, hjulfel eller fel på strömbrytare. Trafikledningen å sin sida strävar efter att i störningssituationer så snabbt som möjligt hitta alternativa trafikmodeller, om sådana finns att tillgå.

Bantrafikcentralen informerar medierna och intressentgrupperna och beslutar i samarbete med aktörerna inom järnvägstrafiken om eventuella större nödvändiga ändringar eller åtgärder, såsom inställda tåg eller ändringar i turintervallerna.

Situationskoordinatorerna å sin sida stöder lösningen av störningssituationer och fungerar som samtalspartner till exempel med räddningsverket om de utför en operation i järnvägsmiljön. Genom samarbete mellan situationskoordinatorerna och räddningsverket strävar man efter att möjliggöra en trygg arbetsmiljö, men också att i mån av möjlighet göra det möjligt att trafikera.”

Hurdana utvecklingsprojekt inom spårtrafiken pågår vid Fintraffic?

"Vid Fintraffic pågår projekt för att förnya fjärrstyrningssystemen i sydöstra och norra Finland. Genom att utveckla fjärrstyrningen strävar man efter att bygga upp en allt mer tillförlitlig trafik. I historien har felsituationer i fjärrstyrningen kunnat orsaka omfattande störningar och med hjälp av de förändringar och reformer som nu görs kan störningarna bli betydligt mindre. Målet i framtiden är att passagerarna i praktiken inte alls ska orsakas störningar av fjärrstyrningssystemen.

Genom att utnyttja informationen i större utsträckning försöker man också hitta faktorer som orsakar störningar innan de påverkar produktionen. Med hjälp av informationen om trafiken och järnvägsmiljön kan man stöda utvecklingen av punktligheten och rikta åtgärderna till de objekt som är mest betydelsefulla för kunderna.

Dessutom medför Trafikledsverkets och Fintraffics gemensamma projekt Digispåret och dess mer omfattande koppling till spårtrafikstyrningen och utvecklingen av systemen en ännu säkrare och smidigare trafik över hela Finland.”


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv