Hoppa till innehåll

Ny anvisning för samordning av havsbase-rad vindkraft och sjöfart samt sjöfartensinfrastruktur

Publicerad 7.11.2023

Planering av havsbaserad vindkraft har ökat avsevärt i Finlandshavsområden under de senaste åren med anledning av den teknologiskautvecklingen av havsbaserad vindkraft. Transport- och kommunikationsverket Traficom och Trafikledsverket har tillsammansutfärdat en anvisning för samordning av havsbaserad vindkraft och sjöfartsamt sjöfartens infrastruktur. Syftet med anvisningen är att vara ett hjälpmedel för de olika parterna inom havsbaserade vindkraftsprojekt. Syftet är att såväl sjöfarten som havsbaserade vindkraftverk i framtidenkan arbeta effektivt och säkert i havsområden.

Anvisningen behandlar frågor som ska tas i beaktande vid samordningen av sjöfarten ochvindkraftparkerna där Traficoms och Trafikledsverkets roller som myndigheter anknyter tillutlåtanden eller till att ge anvisningar och rådgivning om ämnet. Anvisningen beskriver Traficoms och Trafikledsverkets förfaranden under planläggnings-, bedömnings- och tillståndsprocesserna för vindkraftparksprojekt som planeras till sjöss samt att ge bakgrundtill ämbetsverkens krav i vindkraftsprojekt.

Ämbetsverkens anvisningar har samlats in i en gemensam anvisning så att de viktigastefrågorna för samordningen av sjöfarten och vindkraftparkerna finns tillgängliga för bland annat planläggare och vindkraftsutvecklare i en anvisning.

"Syftet med anvisningen är att trygga verksamhetsförutsättningarna för Finlandshandelssjöfart och säkerställa en säker sjöfart så att den nuvarande risknivån inom sjöfarteninte stiger avsevärt på grund av vindkraftparker som byggs i närheten av farleder, sjötrafikområden, säkerhetsanordningar för sjöfarten, radar eller radiostationer. Cirka 90 procent av Finlands export och import sker sjövägen, och därför är samordningen av de olika behoven viktigt för hela samhället även i framtiden", säger överinspektör Jani Koiranen vid Traficom.

Vindkraftpark på havsområden har konsekvenser försjöfartssäkerheten och för smidig sjöfart

Ur sjöfartens synvinkel kan de planerade vindkraftparkerna påverka bl.a. transportsystemetsfunktion, sjöfartens radar- och radiosystem samt säkerheten av sjöfarten. Som myndighet idessa frågor har Trafi com en central roll. Dessutom ska man hos Trafi com ansöka om tillexempel fastställande av de ändringar i farleden, som en vindkraftpark som planerats förhavsområdet kan förutsätta. Vindkraftverken kan också påverka funktionen avkommunikationsnät som baserar sig på användningen av radiofrekvenser eller utgörafl yghinder ur luftfartens perspektiv.

Trafikledsverket har en central roll i vindkraftsprojekt både som statens trafi kledshållare ochsom tryggare för förutsättningarna för vintersjöfarten samt som beställare avstyrningstjänster för fartygstrafiken. Trafikledsverket sörjer också för tillgången tillisbrytarassistans på fi nskt vattenområde när isförhållandena kräver detta.
I anvisningen har även beaktats bland annat de väsentliga frågorna urGränsbevakningsväsendets synvinkel i anslutning till sjösäkerheten, sjöräddningen ochbekämpningen av miljöskador.

Anvisning: Samordning av havbaserad vindkraft och sjöfart samt sjöfartens infrastruktur (länk)

 

Ytterligare information:

Traficom: Jani Koiranen, överinspektör, förnamn.efternamn@trafi com.fi, tfn 029 534 6707
Trafikledsverket: Lauri Kuuliala, sakkunnig inom sjöfart, fö[email protected], tfn 029534 34