Hoppa till innehåll

Näringslivets nöjdhet med trafiklederna och transporterna förblev på en relativt god nivå

Publicerad 15.2.2024

Transporternas funktion och säkerhet ligger enligt näringslivet på en ganska god nivå i Finland. Det finns utrymme för förbättringar i till exempel trafikledernas servicenivå samt i hur företagens behov beaktas i underhållet och utvecklingen av trafiklederna. Bland annat dessa frågor klarades av i en kundundersökning för näringslivet som Trafikledsverket låtit göra. Undersökningen genomförs vartannat år.

ban och väg

Experter och chefer som arbetar med uppgifter i anslutning till företagstransporter har åter igen fått uttrycka sin åsikt om hur farlederna och transporterna fungerar. Respondenterna representerade både befraktare och transportföretag.

Av dem som svarade på enkäten var 74 procent nöjda eller mycket nöjda med sina transporters funktion och säkerhet. Siffran är fortfarande hög, även om nöjdheten har minskat något jämfört med föregående undersökning (79 % år 2021). 

I undersökningen ställdes ett stort antal trafikledsspecifika frågor till respondenterna. Enligt undersökningen var respondenterna mest nöjda med havs- och kustlederna. Även nöjdheten med de inre vattenvägarna och flygtransporterna var mycket hög. Nöjdheten med väg- och bannätet hamnade på en lägre nivå.

Den totala nöjdheten med väg- och bannätet har en sjunkande trend

Nöjdheten med vägnätet som helhet minskade något jämfört med föregående undersökning. Trots detta finns det många saker i vägnätet som respondenterna bedömde vara bra. Till exempel anser respondenterna att förbindelserna till flygplatser, hamnar och gränsstationer ligger på en god nivå. Transportförhållandena på huvudlederna upplevs också som goda.

Missnöjet ökar ju mindre trafikerade vägar det är fråga om. Respondenterna är fortfarande relativt nöjda med övriga riks- och stamvägar, men över hälften av respondenterna är missnöjda med det övriga vägnätet. Särskilt det lågtrafikerade vägnätets dåliga skick oroar näringslivet.

"Förra året förblev till exempel beläggningsmängderna mycket låga på grund av den knappa finansieringen. Vägnätet har också stora reparationsskulder som uppkommit under årens lopp och som säkert syns i näringslivets åsikter", berättar Anu Kruth, chef på kundenheten vid Trafikledsverket.

Nöjdheten med bannätet har minskat något jämfört med för två år sedan, men nöjdheten är fortfarande på en ganska god nivå. Näringslivet ger de bästa poängen järnvägssäkerheten, hamnförbindelserna, styrningen av järnvägstrafiken och deltagandet i planeringen av banprojekt. Till exempel får det elektrifierade bannätets omfattning och skick bättre betyg i den färska undersökningen än för två år sedan. Bland annat bör bannätets kapacitet, flexibiliteten att svara på förändrade transportflöden och funktionaliteten på vintern förbättras.
Tillfredsställelsen med farlederna för sjöfarten och de inre farlederna hölls på en hög nivå. Respondenterna var nöjda med bland annat hur isbrytningens fungerar och farledsnätets säkerhet.

Jämfört med för två år sedan har nöjdheten med hur man beaktar företagens behov i underhållet och utvecklingen av trafiklederna minskat. Aktörer med den största omsättningen på över 500 miljoner euro är nöjdare med hur företagets behov beaktas än företag med mindre omsättning. 

Resultaten är viktig utgångsinformation för uppföljningen av hur verksamheten lyckas

Syftet med undersökningen om näringslivets nöjdhet är att identifiera näringslivets behov i fråga om trafiknäten och trafiksystemets olika delar samt att utreda hur väl servicenivån i trafiknäten och de övriga delarna av trafiksystemet motsvarar näringslivets behov. 

"Resultaten är viktig utgångsinformation för oss för planeringen av verksamheten och uppföljningen av hur den lyckas. Utifrån tidigare respons har vi till exempel satsat på information om banarbeten och på samarbete med näringslivet. I enkäten gav näringslivet oss beröm för detta", berättar Kruth. 

I sin helhet är förändringarna i nöjdheten ganska små. Man bör också beakta att svarsprocenten för undersökningen (7,3 %) var lägre än för föregående undersökning (19 % år 2021). Det kom in totalt 682 svar.

Det praktiska forskningsarbetet utfördes av forskningsföretaget Veria (tidigare Kantar Public). Datainsamlingen genomfördes i augusti–oktober 2023.

Mer information

Näringslivets kundnöjdhetsenkät 2023

Anu Kruth, chef på kundenheten, Trafikledsverket, tfn 029 534 3912, [email protected]