Hoppa till innehåll

Meddelande: Lv 748 Flygfältsvägen, anläggning av lättrafikled, Kronoby kommun, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
publicerar en kungörelse i enlighet med lagen om trafiksystem och
landsvägar (503/2005) samt 62 a § i förvaltningslagen på sin webbplats i
datanätet. Kungörelsen gäller beslutet om godkännande av vägplanen
som nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om ärendet genom
offentlig kungörelse på det sätt som stadgas om offentlig kungörelse i
förvaltningslagen samt genom att publicera kungörelsen i två dagstidningar
som allmänt utkommer i området. 

Kungörelsen publiceras 23.4.2021 på NTM-centralens webbplats i
datanätet http://www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset > välj Södra Österbotten i
menyn. 

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 24.4.-31.5.2021. 

Mer information ges av Teppo Leppäaho på NTM-centralen, telefon 0295
027 730 och e-post [email protected]

Publicerad 23.04.2021