Hoppa till innehåll

Man har kommit överens om målkostnaderna för projektet Lv 180 Förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron, byggandet inleds genast

Publicerad 30.9.2022 9.30

 

Trafikledsverket och Kreate Ab undertecknade 30.9.2022 alliansavtalet för genomförandefasen i projektet Lv 180 Förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron, som är en av Finlands mest krävande broentreprenader. De sammanlagda kostnaderna för broprojektet uppgår till cirka 128 miljoner euro och det byggs 2022–2026.

Byggplaneringen inleddes 2021, broarna byggs 2022–2025 och de gamla broarna rivs 2026. Broprojektet görs i en alliansmodell som grundar sig på partnerskap och projektet övergår till genomförandefasen i och med att utvecklingsfasen avslutas.

"Vi har samarbetat mycket konstruktivt och fruktbart med Kreate i planeringen av tekniskt krävande broar. Situationen har varit särskilt utmanande på grund av den kraftiga ökningen av materialkostnaderna, som vi tillsammans har hittat lösningar på. De lösningar vi hittade under utvecklingsfasen gjorde det möjligt att inleda projektet med en kostnadskalkyl enligt det ursprungliga beslutet om genomförande 2021. Trots kostnadstrycket har även servicenivån höjts och de stora broarna görs bredare för gång- och cykeltrafikens del", berömmer projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket.

"Inledningen av vårt samarbete som fungerat utmärkt får nu en naturlig fortsättning i och med genomförandefasen. Stark kompetens, erfarenhet av brobygge och engagemang i projektet gav önskade resultat. Att vi deltagit i projektet från allra första början gav möjlighet att gemensamt komma med idéer till lösningar och bidrog till att uppnå en gemensam syn på det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att genomföra projektet", säger Kreates verkställande direktör Timo Vikström och fortsätter:

"Jag är stolt över vår personal som redan vid konkurrensutsättningen visade sin samarbetsförmåga och vi vann det största avtalet i Kreates historia. Vårt marknadsledarskap när det kommer till brobyggande stärks ytterligare i och med detta projekt, då vi bygger Finlands två största snedkabelbroar, Rävsundsbron i Pargas och Kronbergsbron i Helsingfors, samtidigt."

Bild: Från höger projektchef Janne Wikström och direktör för projekt Esa Sirkiä från Trafikledsverket samt direktör Sami Rantala och verkställande direktör Timo Vikström från Kreate undertecknar avtalet om genomförandefasen för projektet med att förnya Rävsunds- och Hessundsbron på landsväg 180. På bilden även från vänster projektchef Timo Hirvasmaa från Kreate och andra från vänster projektingenjör Saramaria Cowell från Trafikledsverket.

Trafikledsverket och Kreate inledde utvecklingsfasen som avtalspartner i oktober 2021. I utvecklingsfasen planerade parterna gemensamt genomförandet, utarbetade detaljerade byggplaner och kom överens om målkostnaden. I och med genomförandefasen inleds själva byggarbetet. När genomförandefasen i alliansentreprenaden inleds är målkostnaden 119,95 miljoner euro. Enligt avtalsmodellen delar Trafikledsverket och Kreate riskerna och framgångarna.

Byggarbetet inleds genast

"Byggarbetet inleds med att man bygger arbetsbroar bredvid de nuvarande broarna. De nya broarna byggs från arbetsbroarna och byggandet beräknas pågå i cirka tre år. När de nya broarna och vägarna i anslutning till dem är färdiga flyttas trafiken till dem och de gamla broarna rivs. Vårt mål är att flytta trafiken till den nya Rävsundsbron i slutet av 2025. Därefter rivs ännu de gamla broarna och den fasen varar i cirka ett år", förklarar Janne Wikström.

"Vi inleder arbetet med trafikarrangemangen på Rävsundsbron, som vi informerar mer om den kommande veckan. Därefter inleder vi avlägsnandet av träd och utbytet av jordmassor och börjar bygga en arbetsbro, berättar arbetsplatschef Tero Haaramäki från Kreate.

Tekniskt krävande projekt i finsk och till och med europeisk skala

Förnyandet av broarna som går över två olika sund längs Skärgårdsvägen i Pargas är ett tekniskt krävande projekt i finsk och till och med europeisk skala. Bredvid de nuvarande broarna, som är den enda landsvägsförbindelsen, byggs nya broar. Över Rävsundet byggs en mer än 600 meter lång snedkabelbro och över Hessundet en cirka 200 meter lång snedbent rambro.

Under den livligare sommarsäsongen kör närmare 17 000 fordon dagligen över broarna, varav den tunga trafikens andel är 5 procent. Trafikmängden förutspås öka med cirka 30 procent under de närmaste åren. Utöver större trafikmängd möjliggör de nya broarna större specialtransporter, som är viktiga för områdets industri.

De båda nuvarande broarna är nära slutet av sin livslängd och man har redan varit tvungen att införa trafikeringsbegränsningar på Rävsundsbron. Skärgårdsvägen betjänar också turismen, bland annat som en viktig del av Skärgårdens ringväg, och förbättringen och moderniseringen av gång- och cykelvägarna tjänar också detta syfte.

När den nya Rävsundsbron färdigställs, är den den landsvägsbro i Finland som har den längsta spännvidden vid huvudöppningen. Mellan pylonerna bär snedkablarna upp en 265 meter lång huvudöppning. Den nya brons sammanlagda längd är över 600 meter, medan den nuvarande bron är 287 meter. När den nya bron är färdig rivs banken på den nuvarande bron i Kirjalaöns ända och det gamla skäret återställs så att de nuvarande landskapsträden bevaras.

Den nya Hessundsbron har en sammanlagd längd på över 200 meter och får inga permanenta stöd i vattnet. Den nuvarande bron är 167 meter lång. Den fria höjden på farleden under båda nya broarna är 16 meter. Broarna byggs med en effektiv bredd på 16,25 meter, vilket möjliggör betydligt bättre gång- och cykelförbindelser längs Skärgårdsvägen än i nuläget.

Landsväg 180, Skärgårdsvägen, är den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård och därför har Rävsundsbron och Hessundsbron en stor betydelse för Pargas stad, stadsborna och skärgårdens näringsliv. Att broarna fungerar och att allt tyngre transporter möjliggörs är av största vikt för den storindustri som finns på andra sidan broarna. Transporterna och den övriga trafiken ska löpa så smidigt som möjligt under hela byggtiden. 

Projektet slutförs i sin helhet 2026

bro, höga pyloner, hav, himmel

3D-modellering av den nya Rävsundsbron.

bro, sund, skog, himmel

3D-modellering av den nya Hessundsbron.

 

Bilagor:

Projektplan (pdf, 15,7 Mb)

3D-modellering av den nya Rävsundsbron (jpg, 8,7 Mb)

3D modellering av den nya Hessundsbron (jpg, 3,7 Mb)

 

Mer information:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]
Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

Mer information på svenska:

Projektets informatör Minna Kylänpää, tfn 050 527 6696, [email protected]

 

Följ projektet:

Projektets hemsida: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Projektets Facebook-sida: https://www.facebook.com/ravsundhessund/ 

 

Målet för projektet Lv 180 Förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.