Hoppa till innehåll

Kungörelse om framläggandet av planen : Leksvalls överfartsbro, järnvägsplan, Raseborg

Framläggningstiden: 21.07.2022-22.08.2022

Trafikledsverket har utarbetat en utredningsplan/järnvägsplan enligt banlagen (110/2007): Leksvalls överfartsbro, järnvägsplan, Raseborg

Målet med järnvägsplanen för Leksvalls överfartsbro är att förbättra plankorsningssäkerheten. I järnvägsplanen behandlas plankorsningarna Leksvall, Helmström och Kisa hållplats, som ligger inom Raseborgs stads område. Planen omfattar stängning och ersättning av plankorsningar på Leksvalls överfartsbro samt reglering av privata vägar.

Leksvalls överfartsbro, järnvägsplan, Raseborg hålls offentligt framlagd i elektronisk form på Trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kungorelser under den tid som anges ovan. Sakägarna anses ha fått kännedom om att planen har lagts fram den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades (62 a § i förvaltningslagen). 

Fastighetsägare och andra sakägare samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden påverkas av planen har möjlighet att göra anmärkningar mot planen. Anmärkningarna ska lämnas in till Trafikledsverket på adressen [email protected] innan tiden för framläggandet har löpt ut. Till anmärkningen ska fogas ärendets ärendenummer VÄYLÄ/408/04.01.01/2022. (22 § i banlagen).

Material som hålls framlagt:
Planeringsmaterial (materialet raderas efter att tiden för framläggandet har löpt ut)

Mer information ges av Trafikledsverkets projektchef Anna Miettinen telefon 029 534 3837 och [email protected] 

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid trafikledsplanering, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen www.vayla.fi/dataskyddspolicy.


Trafikledsverket

Publicerad 21.07.2022