Hoppa till innehåll

Inlösen av mark i samband med trafikledsprojekt – Sju frågor och svar

Publicerad 2.2.2022

Trafikledsverket och närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralernas) trafikansvarsområden blir ofta tvungna att lösa in mark och ibland även byggnader när landsvägar och järnvägar byggs eller förbättras. Här ger vi svar på de vanligaste frågorna om markinlösen i statens trafikledsprojekt.

Varför löser staten in mark och byggnader i landsvägs- och järnvägsprojekt?

Inlösningarna grundar sig på det allmänna behovet och samhällets intresse. Den vanligaste orsaken till inlösen är att en ny eller förbättrad landsväg eller järnväg kommer att gå genom det område som ska inlösas. 

Andra orsaker till inlösen kan vara bl.a. följande:
- Den fastighet som ska inlösas är så nära trafikleden att man inte längre kan bo där till exempel på grund av buller- eller vibrationsolägenheter.
- Även om konstruktionerna för den egentliga landsvägen eller järnvägen inte byggs direkt på det område som ska inlösas, kan området behövas till exempel för trafikledens anordningar eller servicevägar.
- Området behövs under byggtiden till exempel som upplag eller passage. (Då besittningstagandet är tillfälligt.)
- Inlösningens lönsamhet. Om man till exempel borde bygga omfattande bullerskydd för en enskild byggnad, kan det vara mer förmånligt för samhället att köpa bort fastigheten än att bygga bullerskydd. Sådana fall är sällsynta och hänför sig i allmänhet till objekt som byggts före planläggningen.

Kan jag påverka var en landsväg eller järnväg eventuellt byggs?

Markägarna i projektets influensområde hörs till exempel i utredningsplan samt i det därpå följande väg- eller järnvägsplaneringsskedet. I utredningsplanen fastställs landsvägens eller järnvägens ungefärliga placering och utrymmesbehov samt förhållandet till den omgivande markanvändningen. Utarbetandet av en väg- eller järnvägsplan är däremot detaljerad planering som siktar på genomförandet av projektet.

Under planeringsprocessen ordnar Trafikledsverket eller NTM-centralen för markägarna och andra sakägare tillfälle att växelverka och att uttrycka sin åsikt om planen. Detta kan innebära att en traditionell offentlig tillställning ordnas eller att materialet presenteras på webben. 

Trafikledsverket eller NTM-centralen kontaktar ofta också markägarna direkt när planerna preciseras. I ett tidigt planeringsskede finns det i allmänhet många linjesträckningsalternativ som läggs fram i stora drag. Dessutom kan det i planernas influensområde finnas till och med tusentals markägare och därför är man inte nödvändigtvis personligen i kontakt med dem i början av planeringen. Då finns informationen dock tillgänglig via medierna och kommunen samt på Trafikledsverkets och NTM-centralernas webbplatser. 

Markägarna kan ställa frågor och föreslå ändringar i planutkasten. Syftet med hörandet är att hitta en genomförbar planeringslösning som tillfredsställer så många parter som möjligt. Tyvärr uppnås samförstånd inte i alla situationer. Orsaken till detta kan till exempel vara mer omfattande behov av trafikförbindelser eller tekniska begränsningar som beror på terrängen. 

När planen är offentligt framlagd kan allmänheten lämna in anmärkningar som behandlas i godkännandeförfarandet. Efter att Transport- och kommunikationsverket Traficom har godkänt planen kan besvär ännu anföras hos fullföljdsdomstolen. Det går inte längre att påverka innehållet i en plan som vunnit laga kraft.

Vid sidan av statens planeringen av trafikleder finns det ofta behov av att utarbeta eller uppdatera kommunens general- och detaljplaner. Även i planläggningen hörs parterna av kommunen.

Mer information om hur planeringen av projekten framskrider och om möjligheterna att delta finns på Trafikledsverkets webbplats.

Kan informationen om inlösen komma som en överraskning?

I teorin kan informationen om inlösen komma som en överraskning, men i allmänhet har informationen om inlösen i anslutning till väg- och järnvägsplaner varit offentligt framlagd en längre tid. Som en överraskning kan informationen komma främst i situationer där en person har köpt mark eller en byggnad, och personen av en eller annan orsak inte känner till godkända planer eller andra omständigheter i anslutning till objektet. 

I vilket skede löser staten in mark och byggnader?

Inlösningarna i statens trafikledsnät grundar sig huvudsakligen på en godkänd väg- eller järnvägsplan. Av planen framgår trafikledens utrymmesbehov och gränserna för de områden eller rättigheter utanför farledsområdet som inlöses permanent eller tillfälligt under arbetets gång. 

Även om en väg- eller järnvägsplan har godkänts är det inte alltid säkert att projektet får finansiering eller när det eventuellt ska genomföras. Därför inlöses mark först när projektet har fått finansiering för byggandet. Även om det kan kännas tungt att vänta på en eventuell inlösen, har Trafikledsverket ingen orsak att skaffa mark eller byggnader i planeringsskedet för säkerhets skull. 

Riksdagen beslutar om finansieringen av stora trafikledsprojekt. När finansieringen av projektet säkerställs strävar Trafikledsverket efter att köpa specialobjekt såsom bostadsfastigheter och lokaler genom frivilliga köp så snabbt som möjligt. Om man inte når samförstånd om det gängse priset och villkoren för köpet, löses även specialobjekt in vid en landsvägs- eller järnvägsförrättning.

Vilken roll har de olika ämbetsverken vid markinlösen?

NTM-centralerna har för Trafikledsverkets räkning hand om markförvärv för farledsprojekt. Trafikledsverket har en styrande roll. Vid lantmäteriförrättningar är Lantmäteriverket den aktiva aktören. NTM-centralen ansöker om landsvägs- eller järnvägsförrättning hos Lantmäteriverket. Vid förrättningen beslutar Lantmäteriverkets förrättningsingenjör och två av kommunfullmäktige utsedda gode män (tillsammans förrättningsmännen) opartiskt om huruvida de lagstadgade förutsättningarna för inlösen uppfylls samt om inlösningsersättningar som staten ska betala. 

Kan staten lösa in mark för säkerhets skull?

Inlösen av mark baserar sig på detaljerade planer och behovet av utrymme. Mark löses inte in för säkerhets skull. Trafikledsverket har inte för avsikt att medföra olägenheter för medborgarna eller lösa in mer egendom än vad som är nödvändigt med tanke på samhällets intresse.

Hurdan ersättning betalar staten för mark eller byggnader?

Inköpspriset eller den ersättning som bestäms motsvarar det gängse priset på marken eller huset på den fria marknaden. Till exempel betalas en större ersättning för en byggnad i gott skick än för en byggnad i dåligt skick. I ersättningar för mark beaktas huruvida man på basis av gällande lagstiftning, kommunens byggnadsordning och planläggning får bygga på tomten. Utöver eventuell byggrätt inverkar byggrättens omfattning och användningsändamål avsevärt på det verkliga värdet. Största delen av de marker som inlöses för farledsprojekt är skogs- och jordbruksmark där prisnivån är lättare att fastställa och där det ofta inte råder meningsskiljaktighet om ersättningarnas storlek.

Om en ny trafikled eller anslutningsarrangemangen medför olägenheter för markägaren, till exempel behov av att ta omvägar, kan markägaren få ersättning. Detta är typiskt till exempel när det gäller jordbruksmark. I samband med projektet är det ibland möjligt att genomföra ägoregleringar där olika markägares marker byts sinsemellan så att behovet av att färdas till andra sidan av leden försvinner eller åtminstone minskar. 

Förrättningsmännen vid lantmäteriförrättningen har beslutanderätt i fråga om inlösningsersättningens storlek. Om ersättningstagaren eller staten inte nöjer sig med avgörandet, kan besvär anföras hos jorddomstolen.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv