Hoppa till innehåll

Generaldirektör Wihlman: Än ett år har gått – vad hände på trafiklederna?

Publicerad 16.12.2021

Trafikledsverkets mål är ett fungerande trafikledsnät som möjliggör Finlands välbefinnande, konkurrenskraft och hållbara tillväxt. Under 2021 har vägar, spår och vattenvägar planerats, byggts och renoverats i hela Finland, skriver Kari Wihlman, generaldirektör för Trafikledsverket.

Flera infrastrukturprojekt har slutförts under året, vissa till och med långt i förtid, såsom Nordsjöleden och projekten Riksväg 4 Uleåborg–Kemi och Ring I Bredvik. Under året färdigställdes även Riksväg 5-sträckan från S:t Michel till Juva och Ackas råvirkesterminal, och den nya motorvägen Riksväg 4 Kirri–Tikkakoski öppnas för trafik den 21 december 2021. Dessutom togs hållplatsen i Tesoma i bruk, liksom ett nytt ställverk i Kervo, som säkrar tågtrafiken i huvudstadsregionen. Flera sträckor av Åbo ringväg E18 är färdiga, och järnvägsprojektet Kouvola–Kotka/Fredrikshamn har också framskridit väl, och under sommaren har bland annat järnvägsbroar färdigställts.

Totalt 12 nya bannätsutvecklingsprojekt lanserades under 2021. För närvarande har Trafikledsverket drygt 40 stora investeringsprojekt i gång i hela Finland. Av dessa större projekt är ungefär tjugo vägprojekt, tjugo järnvägsprojekt och fyra vattenvägsprojekt.

Ökad trafiknöjdhet

Enligt undersökningen om vägtrafikanters nöjdhet har privatpersoners och tunga trafikens nöjdhet med landsvägars skick ökat jämfört med året innan.

Den tydligaste ökningen var i hur nöjda trafikanterna var med huvudvägarnas skick, och även nöjdheten med mindre vägars skick har förbättrats något. En del av orsaken till den ökade nöjdheten var utan tvekan det rekordlånga beläggningsprogrammet år 2020. Det var grusvägarnas skick som fick mest negativa kommentarer av trafikanterna. Det senaste året har varit en utmaning för grusvägarna, eftersom våren med menföre följdes av en torr sommar och regnig höst.

Digispåret framskrider

Syftet med Digispåret, det viktigaste utvecklingsprojektet för vårt lands järnvägar under de närmaste åren, är att införa i Finland ett nytt modernt radionätsbaserat tågkontrollssystem för hela bannätet. I början av december tog Digispåret ett stort steg framåt när Trafikledsverket och Fintraffic Oy slöt ett alliansavtal om Digispårets utveckling och kontroll.

Ökad uthållighet i planeringen och byggandet av farleder

I april godkände statsrådet den 12-åriga planen för det nationella trafiksystemet, som är den första långsiktiga planen för utvecklingen av Finlands trafiksystem. Trafik12-planens betydelse understryks av de omfattande politiska förberedelser som gjorts i parlamentariskt samarbete.

Den nationella trafiksystemsplanen kommer att användas till exempel i det nya investeringsprogrammet som offentliggörs inom den närmaste framtiden. Investeringsprogrammet är Trafikledsverkets förslag om förverkligande av nya järnvägs-, landsvägs- och vattenvägsprojekt för åren 2022–2029. Samtidigt publiceras Trafikledsverkets planeringsprogram för de kommande åren, där hållbara trafikformer kommer att betonas mer än tidigare.

Trafikledsverkets investeringsprogram och planeringsprogram ligger i linje med målen i planen Trafik12, nämligen tillgänglighet, hållbarhet och effektivitet. Målen är parallella och syftar till att bromsa klimatförändringen. Dessutom drar Trafik12-planen upp riktlinjer för fördelningen av utvecklingsfinansiering.

Jag önskar Trafikledsverkets kunder, partner och andra intressenter en god jul och ett gott nytt år 2021!
 

Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.
Kari Wihlman
Trafikledverkets generaldirektör