Hoppa till innehåll

Försök som syftar till att minska nattarbetet i beläggningsarbeten på landsvägar

Publicerad 22.5.2023 9.00

Beläggningsarbeten på landsvägar har traditionellt sett utförts nattetid, särskilt på de livligaste vägarna, om nattarbetet har minskat trafikstörningarna samt förbättrat arbets- och trafiksäkerheten. Nu utreder man med nya försök till exempel att i vilka situationer man skulle kunna arbeta dagtid i större utsträckning och effektivare än i nuläget. I bakgrunden finns forskningsdata om hur skadliga nattarbete är för arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Beläggningsobjekt vars trafikmängder är stora dagtid och där arbetet dagtid skulle medföra orimlig trafikstockning och eventuella riskfaktorer för arbetstagarna eller trafikanterna, kan förordnas att utföras med nattarbete.

Den allmänna gränsen för trafikmängden vid nattarbete är 6 000 fordon per dygn på en väg med en körbana, och 13 000 fordon per dygn och per körbana på en väg med två körbanor. Det är dock känt att nattarbete belastar arbetstagaren betydligt mer än arbete som utförs dagtid.

"Trafikledsverket vill som beställare skapa så hälsosamma och säkra förhållanden som möjligt för arbetstagarna. Vi strävar nu efter att tillsammans med NTM-centralerna utreda bland annat vilka konsekvenser helheten har när beläggningsarbetet utförs på ett livligt objekt dagtid", utreder arbetarskyddsexpert Risto Lappalainen vid Trafikledsverket.

Två olika försök på riksväg 3

Det nya genomförandesättet testas i juni inom området för NTM-centralen i Nyland. Ett beläggningsobjekt på riksväg 3 stänger av vägen mot norr dagtid i några dygn. I ett annat försök på riksväg 3 arbetar man nattid men stänger av vägen, så att tiden som krävs för nattarbete minskas när verksamheten intensifieras. Medan båda arbeten pågår dirigeras trafiken till en parallellväg.

”Fördelen med arbete som utförs dagtid är tydlig för arbetstagaren, det har en positiv inverkan på arbetshälsan och -säkerheten. Genom försöken kan man utreda sätt som skulle hjälpa till att beläggningsarbetena skulle orsaka så lite olägenheter som möjligt för arbetstagarnas hälsa och säkerhet samt trafiken”, berättar Kati Kaskiala, näringspolitisk expert vid Infra rf.

”Ur beställarens synvinkel är dagarbetet i regel säkrare, högklassigare och förmånligare. Genom att stänga körbanan förbättras arbetstagarnas säkerhet och arbetet blir också snabbare färdigt, vilket gör att olägenheter för trafiken tar mindre tid. Även kvalitet av beläggningen och i synnerhet mittensömmen förbättras, om arbetet kan utföras med två spridare samtidigt”, berättar Ossi Saarinen, sakkunnig inom vägunderhåll vid Trafikledsverket.

Trafikens flyt observeras

I försöken observeras även trafikens flyt under arbetet som utförs dagtid. Flytande och säkra omvägsarrangemang samt att proaktivt informera om dem spelar en viktig roll. En viktig aspekt är med vilka trafikmängder det är möjligt att arbeta dagtid så att trafiken går flytande via en omväg och inte heller trafiken på byggplatsen stockas. Till exempel får det inte bli svårare för massbilar att ta sig till byggplatsen eftersom det kan ha en negativ inverkan på beläggningens kvalitet.

”Resultaten från försöken kan utnyttjas när anvisningarna för beläggningsarbete uppdateras nästa gång. Med begränsade anslag är det viktigt att åstadkomma så mycket ny beläggning som möjligt. Man håller dock inte på att avstå helt från nattarbete vid beläggningsupphandlingar, eftersom de fortfarande kan vara nödvändiga för att undvika omfattande trafikstörningar i de mest överbelastade områdena”, säger Lappalainen.

Det viktigaste med tanke på allas säkerhet är att vara uppmärksam och följa de sänkta hastighetsbegränsningarna i närheten av vägbygget. Rätt situationshastighet och tillräckliga säkerhetsavstånd hjälper dig att vara förberedd, även på överraskande situationer. Sakta farten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen.

Mer information:

Arbetarskyddsexpert Risto Lappalainen, Trafikledsverket
tfn 029 534 3966
[email protected]

Sakkunnig inom vägunderhåll Ossi Saarinen, Trafikledsverket
tfn 029 534 3297
[email protected]

Näringspolitisk sakkunnig Kati Kaskiala, Infra rf
tfn 040 066 3550
[email protected]

Se även:

Meddelande om beläggningsprogrammet sommaren 2023

Preliminära beläggningsobjekt på uppdaterad karta

Trafikvolymkarta för vägtrafiken

Kontrollera läget för alla vägarbeten i Trafikläget-tjänsten

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv