Hoppa till innehåll

Ett säkert vårtecken – Smattret från dubbdäck dämpas

Publicerad 15.4.2021 8.30

På våren ändras ljudet från förbipasserande bilar: Smattret från dubbdäck tystnar. Man känner till hur dubbar påverkar spårbildningen på vägar, men i takt med att klimatet förändras påverkar också andra faktorer. Spårbildning uppstår under alla årstider. Den information om spårbildning som Trafikledsverket får fram i sin forskning utnyttjas i underhållet av landsvägarna och i utvecklingen av beläggningen.

Spårbildningen i asfaltbeläggningar som uppstår vintertid orsakas av dubbdäck och av andra faktorer under andra årstider. I en uppföljningsundersökning utreds orsakerna till spårbildning mer ingående än tidigare.  Därför kontrolleras även tidpunkterna för när bilisterna byter till dubbdäck och sommardäck. Man har lyckats utveckla en automatisk identifiering av däcktypen i trafikflödet. Utvecklingsarbetet finansieras av Trafikledsverket och bedrivs vid Forskningscentralen Terra vid Tammerfors universitet.

Varför bildas det spår på landsvägarna?

Asfaltbeläggningen på Finlands landsvägar utformas att tåla slitage av dubbdäck på livligt trafikerade huvudvägar. Ju större trafikmängd och högre körhastighet, desto bättre slitstyrka behövs. Lågtrafikerade och mindre vägar har andra behov: beläggningen ska vara tålig och hållas intakt även när tjälen går ur marken.  Den tunga trafiken orsakar inte spårbildning under den kalla vintern, utan på våren när vägkonstruktionerna är som svagast eller under heta somrar. 

I Trafikledsverkets undersökning granskas cirka 1 000 km av landsvägsnätet noggrannare. Spårdjupen mäts både på hösten och på våren för att kunna urskilja spårbildning som uppstår utanför dubbdäcksperioden och söka orsaker till detta. Med hjälp av däckuppföljning kan man skilja spårbildning som orsakas av dubbar från deformation som orsakas av lastbilar och välja rätt reparationsåtgärder. Man vill också följa upp den årliga variationen i slitaget som orsakas av dubbdäck och dess utveckling. Därför vill man så exakt som möjligt få reda på när bilisterna byter till dubbdäck och sommardäck i de områden som undersöks.

Hur ersätter tekniken människoörat?

Identifieringen av dubbdäck i den förbipasserande trafikströmmen har länge gjorts med hjälp av människoörat. Detta är emellertid arbetsamt och möjliggör i bästa fall endast tidvis uppföljning vid enskilda observationspunkter. Flera olika alternativ har prövats för att utveckla lämplig teknik. Den akustiska observationsmetod som utvecklats vid Tammerfors universitet sparar däckljud från förbipasserande bilar med hjälp av mikrofoner som monterats på beläggningen. Av ljudsignalerna kan däcken på specifika fordon identifieras med hjälp av en lärande algoritm.

Under 2020 testades metodens funktion vid två huvudvägar: prototypanläggningar installerades på stamväg 66 i Alavo och riksväg 26 i Luumäki. År 2021 kompletterades observationsstationernas geografiska täckning med nya observationsstationer på riksväg 4 i Tervola och riksväg 10 i Sankt Mårtens. Dessutom har en motsvarande observationsstation installerats i Helsingfors stads gatunät. Nätverket av observationsstationer ger nu en geografiskt heltäckande bild av däckens fördelning per dag praktiskt taget i realtid.

I framtiden kan uppföljningen utnyttjas till exempel för prognoser för partikeldamm och vägslitage från dubbdäck samt för att följa upp hur stor andel av trafiken som inte använder dubbdäck under vintersäsongen.

Länkar till data från tre observationsplatser (på finska):

Mer information:

Katri Eskola, sakkunnig inom vägunderhåll, Trafikledsverket ([email protected])

Professor Pauli Kolisoja, Forskningscentralen Terra, Tammerfors universitet ([email protected])

Bilagor