Hoppa till innehåll

Målsättningen är 4 000 kilometer beläggning med hjälp av tilläggsfinansiering

Publicerad 11.3.2024 8.05

Ökningen av landsvägsnätets reparationsskuld kan i år brytas med hjälp av tilläggsfinansiering som beviljas av regeringen. Trafikledsverket och NTM-centralerna eftersträvar ett riksomfattande beläggningsprogram som omfattar cirka 4 000 kilometer. Samma storleksklass uppnåddes senast 2020. Ny beläggning fås runt omkring i Finland.

De ökade kostnaderna och den tillgängliga finansieringen har under de senaste åren synts i beläggningskilometrarna och landsvägsnätets reparationsskuld har ökat. Till exempel år 2023 belades sammanlagt endast 1 682 kilometer landsvägar och gång- och cykelleder. Antalet kilometrar var de lägsta under hela 2000-talet.

Under detta år kan ökningen av vägnätets reparationsskuld dock stoppas, eftersom 520 miljoner euro har anvisats för att åtgärda reparationsskulden under denna regeringsperiod. Utav denna summa kan 250 miljoner euro tas i bruk år 2024.

"Vi är mycket nöjda med tilläggsfinansieringen. Målet är att i år belägga sammanlagt cirka 4 000 kilometer landsvägar och gång- och cykelvägar. När mer finansiering finns tillgänglig kan vi förutom det mest trafikerade landsvägsnätet även rikta beläggningsarbeten till andra vägar av regional betydelse", berättar Virpi Anttila, direktör för trafikledshållningen vid Trafikledsverket.

Under de senaste åren har finansieringsramen varit knapp, så beläggningsarbetena har prioriterats för det mest trafikerade vägnätet på cirka 10 000 kilometer, där cirka två tredjedelar av trafiken går. Därmed har det övriga vägnätets skick försämrats, men nu fås också ny yta på vägar med måttlig och lite trafik. Till exempel fördubblas nästan antalet beläggningskilometrar på måttligt trafikerade vägar jämfört med de senaste åren.

Ny beläggning runtom i Finland, arbetstiderna förlängs

Man strävar efter att inleda beläggningsperioden så tidigt som möjligt i hela Finland och i bästa fall kan arbetet inledas kring valborg. Åtgärderna är på många ställen mer betydande än under de senaste åren när reparationer även görs i konstruktionslagren under beläggningen.

"För att alla arbeten ska hinna utföras förlängs beläggningsarbetstiderna, vilket kommer att synas genom att trafiken vid byggplatserna blir långsammare. En tillfällig förlängning av restiden är dock värt slutresultatet när man får ny beläggning överallt i landet", säger Anttila.

För att upprätthålla vägnätets nuvarande skick krävs årligen ett cirka 4 000 kilometer långt beläggningsprogram, så som nu eftersträvas. Denna storleksklass uppnåddes senast 2020. I slutet av 2023 fanns det cirka 8 700 kilometer belagda landsvägar i dåligt skick. Belagda landsvägar i dåligt skick ökade med cirka 720 kilometer under året och stod för nästan 16 procent i slutet av året.

Beläggningsobjekten väljs utifrån mätningar och data

NTM-centralerna som ansvarar för den regionala väghållningen konkurrensutsätter beläggningsentreprenaderna för landsvägarna och konkurrensutsättningarna fortsätter beroende på område fram till försommaren. Beläggningsprogrammen säkerställs i olika takt på olika håll i landet och NTM-centralerna informerar närmare om situationen i sina områden.

"Objekten väljs enligt en kontrollerad process som grundar sig på data. Det slutliga valet av beläggningsprogrammens objekt påverkas förutom av vägens uppmätta skick även av dess trafikmängder. En del av objekten under beläggningsperioden väljs utifrån de senaste uppgifterna om vägarnas skick som uppdateras ännu på våren. Beläggningsarbetet och i synnerhet reparationerna av vägkonstruktionen kräver planering och systematiska förberedande åtgärder, såsom förbättring av dräneringen av vägar. Alla beläggningsobjekt har ännu inte fastställts", påminner Anttila.

Det slutliga förverkligandet av beläggningskilometer påverkas också väsentligt av utvecklingen av priset på bitumen under arbetsperioden. Bitumen används som bindemedel i asfalt och dess andel av beläggningspriset är 30–40 procent.

Mer information:

Direktör Virpi Anttila, Trafikledsverket
tfn. 029 534 3642
[email protected]

De regionala NTM-centralerna informerar om beläggningsarbeten. Under våren uppdateras uppgifterna om bekräftade beläggningsprojekt i Trafikledsverkets karttjänst (Suomen Väylät).