Hoppa till innehåll

E18 Åbo ringväg: Förbättringen av Åbo ringväg mellan Kausela och Kirismäki blev klar – projektets färdigställande firades idag i Åbo

Publicerad 23.1.2023 12.02

 

Byggarbetet som inleddes 2019 slutfördes ett halvt år i förtid, då det fyrfiliga vägavsnittet mellan Kausela och Kirismäki öppnades i sin helhet för trafiken i november och hastighetsbegränsningen höjdes till hundra kilometer i timmen. Projektets avslutningsseminarium ordnades i dag den 23.1 i Åbo.

"Det är fint att kunna fira slutförandet av ett trafikprojekt som är viktigt för Åboregionen och som dessutom har färdigställts för trafik i förtid", säger kommunikationsminister Timo Harakka.

”Åbo ringväg är en viktig trafikled för hela södra Finland. Förbättringarna som genomfördes i Kausela–Kirismäki-projektet gör trafiken på den livligt trafikerade ringvägen betydligt säkrare och smidigare. Den nya och bättre farleden medför nya möjligheter att utveckla regionens näringsliv och planera markanvändningen. De lösningar som byggs inom ramen för projektet underlättar också den tunga trafiken och pendeltrafiken”, konstaterar Trafikledsverkets generaldirektör Kari Wihlman som öppnade seminariet.

Utöver generaldirektör Wihlman talade även kommunikationsminister Timo Harakka, direktör för ansvarsområdet trafik och infrastruktur vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland Tuovi Päiviö, Egentliga Finlands landskapsdirektör Kari Häkämies, S:t Karins stadsdirektör Harri Virta, Lundos stadsdirektör Mika Ingi samt entreprenörernas representanter, direktör för Destia Oy:s enhet i Södra Finland Eetu Väisänen samt Kreate Oy:s verkställande direktör Timo Vikström på seminariet.

Förbättringen genomfördes i två faser

Det åtta kilometer långa vägavsnittet mellan Kausela och Kirismäki förbättrades i två faser. I den första fasen som genomfördes 2019–2021 gjordes vägavsnittet mellan Pukkila och Kirismäki fyrfiligt. Plananslutningarna avlägsnades genom att bygga en planskild anslutning i Pukkila och en viadukt i Sippa, samt genom att förnya den planskilda anslutningen i Kirismäki. Dessutom byggdes en vägförbindelse från riksväg 10 till Avanti logistikområde. Entreprenör i den första fasen var Destia Oy.

De största arbetena i den andra fasen, som med undantag av små finslipningsarbeten färdigställdes i november 2022, var att göra det 5,5 kilometer långa vägavsnittet mellan Pukkila och Kausela fyrfiligt och reparera tre broar över Aura å. Dessutom förbättrades trafikarrangemangen på riksväg 10. Entreprenör i den andra fasen som inleddes 2020 var Kreate Oy.

“Byggarbetet förlöpte säkert och risksituationer orsakade av byggplatsen undgicks i projektområdet. Även störningarna i trafiken kunde hållas små tack vare smidiga trafikarrangemang under arbetet”, berättar projektchef Juha Sillanpää vid Trafikledsverket.

I projektets båda faser byggdes även ett omfattande nätverk av parallellvägar för ringvägen. Dessutom förbättrades bullerskyddet avsevärt. Vid de förbättrade vägavsnitten byggdes bullerhinder, -räcken och -vallar.

I projektet förbättrades även förhållandena för fotgängare och cyklister, och sammanlagt cirka 15 kilometer av helt nya gång- och cykelvägar byggdes. Fyra nya underfarter byggdes vid riksväg 10. Förbättringarna underlättar i synnerhet cykling till och från arbetet.

Områdets natur beaktades i byggarbetet

Livsbetingelserna för flygekorren som lever i ringvägens kantskogar tryggades genom att bygga hoppstolpar för att göra det lättare för ekorren att ta sig över vägen. Dessutom placerades boholkar i flygekorrens levnadsområden.

Vid Aura å flyttades tiotusentals musslor till säkerhet i det övre loppet på grund av broarbetena. En av de musselarter som upptäcktes i ån var den fridlysta tjockskaliga målarmusslan.

I Pukkila byggdes en ekodukt så att djuren tryggt kan korsa ringvägen. Den 39 meter långa bron belades med mark och växtlighet och ett viltstängsel byggdes i området för att styra djuren till bron.

Kostnaderna underskreds med tio procent

Kostnadskalkylen för projektet var 98 miljoner, vilket underskreds med cirka tio procent. Trafikledsverket genomförde projektet i samarbete med städerna S:t Karins och Lundo. 

Projektet genomfördes med entreprenadmodellen Planera och genomföra som innehåller en utvecklingsfas där Trafikledsverket och entreprenörerna tillsammans kunde utveckla innovativa lösningar och hitta kostnadsbesparingar.

"Att vi tillsammans med entreprenörerna planerade projektet och kom med idéer under utvecklingsfasen bidrog till att byggnadsarbetet kunde inledas smidigt", berättar Sillanpää.  

Under våren utförs ännu planteringar och andra grönarbeten i projektområdet. Byggandet av Avanti planskilda anslutning i projektområdet fortsätter år 2023 genom NTM-centralen i Egentliga Finlands och Lundo stads försorg.

Projektet i siffror

  • 8 km fyrfilig ringväg
  • 5 planskilda anslutningar
  • 27 byggda eller reparerade broar
  • 6,7 km bullerskydd
  • 1,1 miljoner kubikmeter berg- och jordskärning
  • 475 000 kvadratmeter beläggning


Pukkila ekodukt

Reparerade broar över Aura å


Kirismäki planskilda anslutning

Tuulissuo planskilda anslutning

Mer information:

Projektchef Juha Sillanpää, Trafikledsverket, tfn 029 534 3608, [email protected]
Projektingenjör Mervi Kulha, Trafikledsverket, tfn 029 534 3393, [email protected]

Följ projektet:

På vår webbplats http://www.vayla.fi/turunkehatie
På Facebook http://www.facebook.com/E18Turunkehatie/

Åbo ringväg är en del av E18-vägen, en av de viktigaste trafiklederna i södra Finland. I projektet gjordes avsnittet mellan Kausela och Kirismäki fyrfiligt. Samtidigt förbättrades också riksväg 10 på avsnittet mellan Kausela planskilda anslutning och S:t Karinsvägen. Trafikledsverket genomförde projektet i samarbete med Lundo kommun och S:t Karins stad. Projektet förbättrar trafiksäkerheten och gör trafiken smidigare samt stöder regionens näringsliv och planeringen av markanvändningen. Arbetet inleddes i mars 2019 och slutfördes 2022.

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv