Hoppa till innehåll

Den första fasen av E18 Åbo ringväg, avsnittet mellan Kausela och Kirismäki, höll tidtabellen och budgeten.

Publicerad 30.9.2021 10.30

 

De viktigaste förbättringarna i den första byggfasen i projektet Kausela–Kirismäki på Åbo ringväg är att avlägsna plankorsningarna och göra vägen fyrfilig på sträckan Pukkila–Kirismäki, förbättra förbindelserna till Avanti logistikområdet samt förnya den planskilda anslutningen vid Kirismäki. I och med förbättringarna har hastighetsbegränsningen på ringvägen höjts till hundra kilometer i timmen. Trafiken till ringvägen sker nu via de nya planskilda anslutningarna. Bredvid ringvägen löper nu en paralellväg samt en gång- och cykelväg. Djuren har också fått en egen bro över ringvägen. Entreprenör i den första byggfasen är Destia Oy.

Projektet inleddes officiellt i mars 2019, men själva planeringsarbetet inleddes redan flera år tidigare.

- Ett projekt som hållit tidtabellen och budgeten är alltid en stor framgång. Livliga Åbo ringväg är en viktig trafikled och projektet stöder inte bara tillväxten i stadsregionen utan också smidigheten i trafiken i hela sydvästra Finland. Anmärkningsvärt i dessa nya projekt är att de allt oftare har en utvecklingsfas som föregår byggandet, då vi tillsammans med entreprenören utvecklar olika tekniska och ekonomiska planlösningar som förbättrar hela genomförandet, berättar Trafikledsverkets generaldirektör Kari Wihlman.

Åbo ringväg förbättras stegvis

Avsnittet Kausela–Kirismäki på ringvägen förbättras i två faser. I den första fasen 2019–2021 gjorde man vägavsnittet mellan Pukkila och Kirismäki fyrfiligt. Dessutom avlägsnade man plankorsningarna genom att bygga den planskilda anslutningen i Pukkila och Sippaa viadukt samt genom att förnya den planskilda anslutningen i Kirismäki.

Invid ringvägen har man byggt en paralellväg samt gång- och cykelvägar. Bullerskyddet har också förbättrats avsevärt. Ett av projektets centrala värden var att beakta den kulturhistoriskt värdefulla miljön och naturvärdena.

- Under vägbyggnadsarbetet kunde störningarna i trafiken hållas små trots de stora trafikmängderna. Enbart förnyade Kirismäki planskilda anslutning har gjort trafiken smidigare och förkortat restiderna. Säkerhetsnivån på byggplatsen var också hög under hela entreprenaden, och för detta förtjänar huvudentreprenören ett stort tack, sammanfattar projektchef Juha Sillanpää vid Trafikledsverket.

Den planskilda anslutningen i Kirismäki förnyades helt

Den nya planskilda anslutningen i Kirismäki påminner på många ställen inte längre om den gamla anslutningen, eftersom ringvägens huvudriktning vändes från axeln Nådendal–Pikis till axeln Nådendal–Helsingfors. Alla ramper i den planskilda anslutningen är betydligt smidigare än tidigare och dessutom har fyra nya ramper byggts. De nya ramperna har två filer och förenar ringvägen och riksväg 1.

Den största förändringen är de nya ramperna på förbindelsen mellan Helsingfors och Nådendal. Om man kommer från Helsingforshållet kan man nu ta en direkt anslutning till Nådendal via en tvåfilig ramp. Om man kommer från Nådendal fortsätter ringvägen direkt till motorvägen i riktning mot Helsingfors. Trafiken till Pikis och Åbo leds bort från ringvägen via en ramp.

E18 Kausela–Kirismäki, första fasen i siffror

Avsnittet från Pukkila till Kirismäki och Länsi-Avantintie hör till projektets första byggfas och kostnaden för den var cirka 48 miljoner euro och inkluderande att Kirismäki planskilda anslutning byggdes enligt målbilden. I beloppet ingår förutom statens anslag även S:t Karins stads och Lundo kommuns kostnadsandelar. Entreprenör i den första fasen är Destia Oy. Första byggfasen i siffror:

2,5 kilometer fyrfilig väg
13 broar att bygga/reparera
1 ny viltbro
Pukkila nya planskilda anslutning
Förnyelse av den planskilda anslutningen i Kirismäki
11 km gång- och cykelvägar
3200 m bullerskydd
290 000 m3 bergskärning
380 000 m3 jordskärning
21 000 m pålning
310 000 m2 beläggning
305 000 arbetstimma

Arbetet fortsätter till 2023

När det gäller den första fasen slutförs ännu arbetet på avsnittet Pukkila–Kirismäki. Arbetet omfattar till exempel brounderhåll, planterings- och grönarbeten samt eventuellt iståndsättning av Kirismäki gamla pålplatta sommaren 2022.

Arbetet på Åbo ringväg fortsätter i projektets andra fas. Arbetet i den andra fasen inleddes hösten 2020 och koncentreras huvudsakligen till avsnittet Kausela–Pukkila och avsnittet mellan ringvägen och S:t Karinsvägen på riksväg 10. Arbetena på riksväg 10 blir i huvudsak färdiga under 2021 och den andra byggfasen slutförs i sin helhet under 2023. Entreprenör för den andra fasen är Kreate Oy.

Åbo ringväg, motorvägen, ramper, broar, bilar.

Kirismäki planskilda anslutning

två tunnlar brevid varandra, vägar, bilar i tunlarna, på tunneln mull, buskar, planterade träd, en väg Viltbron

ringvägen, bro, droppformade korsningar

Pukkila planskilda anslutning

ringväg, bro, busshållplats, bussens vändplats, skog

Material:

  • Bifogat bilder från Kirismäki planskilda anslutning, viltbron, Pukkila planskilda anslutning och den nya bron över ringvägen vid Sippaa.
  • Video visar var första byggfasen ligger på Åbo ringväg (videons texter är på finska) https://bit.ly/E18turku-karttavideo

Mer information:

Projektchef Juha Sillanpää, Trafikledsverket, tfn 029 534 3608, [email protected]

Arbetschef Eetu Väisänen, Destia Oy, tfn 040 351 0790, [email protected]

Arbetsplatschef Jarmo Laiho, Destia Oy, tfn 0400 420408, [email protected]

Följ projektet:

På vår webbplats https://vayla.fi/sv/alla-projekt/e18-abo-ringvag
På Facebook http://www.facebook.com/E18Turunkehatie/

Åbo ringväg är en del av E18-vägen, en av de viktigaste trafiklederna i södra Finland. I projektet görs avsnittet mellan Kausela och Kirismäki fyrfiligt. Samtidigt förbättras också riksväg 10 på avsnittet mellan Kausela planskilda anslutning och S:t Karinsvägen. Trafikledsverket genomför projektet i samarbete med Lundo kommun och S:t Karins stad. Projektet förbättrar trafiksäkerheten och gör trafiken smidigare samt stöder regionens näringsliv och planeringen av markanvändningen. Arbetet inleddes i mars 2019 och slutförs 2023.

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv