Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Rivningen av Skolgatans underfartsbro inleds i juli

Publicerad 29.6.2023 12.05

 

Skolgatan trafikarrangemang skeden 1-3

Skolgatans underfartsbro som nått slutet av sin livscykel rivs i etapper med början i juli 2023. Rivningen av bron medför trafikarrangemang för fordonstrafiken, fotgängare och cyklister fram till 2025. Byggarbetena är nödvändiga för att säkerställa en säker trafikering i området i och med den nya bron. Som belöning får man ett slutresultat som består av en tillgänglig, säker och smidig stad och bantrafik.

Under arbetets gång införs också sådana trafikarrangemang som inte helt överensstämmer med kartbilden för faserna 1-3. Det informeras separat om dessa. Rivningsarbetena inleds före utgången av juli 2023.

Under byggarbetet införs trafikarrangemang, varvid en del av körfälten på Skolgatan och den nuvarande gång- och cykelleden tidvis är ur bruk under 2023-2025. 

För att undvika trafikstockningar rekommenderas bilister att använda alternativa rutter i stället för Skolgatan under byggarbetet.

Brons bygg- och rivningsarbeten orsakar också tidvis buller i omgivningen. En del av arbetena utförs eventuellt nattetid, då det inte finns mycket trafik. Man strävar efter att undvika arbete som skapar buller nattetid. Vi beklagar olägenheter som rivningen av bron orsakar och tackar redan på förhand invånarna för deras tålamod. 

"Efter rivningsarbetet bygger vi en ny bro i stället för den underfartsbro som nått slutet av sin livscykel. Med den nya underfartsbron säkerställs säker trafik i framtiden mellan Åbo personbangård, Storheikkilä bangård och Åbo hamn", berättar projektchef Erkki Mäkelä.

Mer information:
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Olli Rantanen, tfn 040766 6088, [email protected] 
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF-logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.

Bilagor