Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo förbättrar säkerheten, tillgängligheten och estetiken på Åbo personbangård

Publicerad 15.5.2023 9.13

Åbo personbangård förnyas helt under banprojektet Kuppis–Åbo när passagerarplattformarnas läge ändrar och deras tillgänglighet och säkerhet förbättras. Ändringarna på personbangården och Storheikkilä godsbangård gör det möjligt att bygga en ny stadsdel runt bangårdsområdet och utveckla närtågstrafiken.

De nya passagerarplattformarna kommer att ligga i området mellan Brahegatan och Formansgatan. Tillträdet till de nya plattformarna går via Logomobron. 

"Att avlägsna plattformsstigen förbättrar avsevärt säkerheten på personbangården när man inte längre går över spåren från en plattform till en annan utan via Logomobron. Runt personbangården byggs också ett stängsel för att förhindra genande över spåren", berättar Erkki Mäkelä, projektchef vid Trafikledsverket.

År 2022 utökades projektets omfattning med en mellanplattform för att möjliggöra närtågstrafik samt hissar och plattformstrappor från Logomobron till plattformen.

Allt som allt byggs tre nya hissar och trappor på de nya plattformarna från Logomobron. Grundläggningsarbeten för hissförbindelserna och trapporna samt de nya plattformarna inleds sommaren 2023. När grundläggningsarbeten är klara börjar man bygga hissar och trapphus av stål. De nya plattformarna tas i användning stegvis under 2024 och 2025.

"Brons utseende fortsätter smidigt i fråga om nya trappor och hissar, eftersom de upprepar lösningarna och formspråket i Logomobrons nuvarande trappor och stödtorn", beskriver Ossi Peltokangas från Arkos Oy som styrde planeringen av plattformsområdet. 

Illustration av trapporna och hissförbindelserna mellan de nya plattformarna och Logomobron

Illustration av trapporna och hissförbindelserna mellan de nya plattformarna och Logomobron. Bild: Arco Architecture Company Oy

I och med ban- och växeländringarna på Storheikkilä godsbangård flyttas stopplatserna för TFÄ-vagnar, dvs. transportvagnar för farliga ämnen, från Åbo personbangård till Storheikkilä godsbangård. Vanliga godsvagnar präglar personbangården även efter att byggarbetet slutförts.

De nya passagerarplattformarnas läge på Åbo personbangård avbildat på kartan.

De nya passagerarplattformarna 1–3 tas i bruk i juli 2024 och plattformarna 4–6 i oktober 2025. Billastningen flyttas till sin tidigare plats mot Bangårdsgatan i juli 2024.

Utöver tillgängligheten förbättras också plattformsområdets utseende

Planeringen av de nya passagerarplattformarna har också styrts av tillgänglighet. Plattformsområdets högtalarsystem och digitala skärmar ger aktuell information om tågtrafiken och undantagssituationer.

Plattformarna blir höga, vilket gör det lättare att ta sig ombord på tåget. Från hissarna och trapporna styrs man till plattformsområdet med obrutna, tillgängliga leder som baserar sig på både känsel- och ljushetskontrast. Plattor som baserar sig på känsel är både varnande och styrande på plattformsområdet. En person med synskada kan med en vit käpp följa tillgängliga leder till plattformsområdet. Varningsplattor å sin sida varnar till exempel för att människan är nära plattformens ytterkant och att det finns ett fall framför. I plattformsområdets belysningsplanering har man beaktat belysningsstyrkan enligt anvisningar.

"En tillgänglig miljö beaktar människors mångfald och skapar möjligheter till självständig och jämlik rörelse. Den betjänar oss alla: det är till exempel lättare att stiga på tåget från en hög plattform, vare sig det är fråga om en passagerare med nedsatt rörlighet eller en förälder med barnvagn. Som en positiv biverkning kan också nämnas att det också är lättare att sköta underhållet på ett tillgängligt område", säger Erkki Mäkelä.

Utöver tillgängligheten satsar vi på vänteförhållanden på plattformsområdet: man kan vänta på tåget i skydd av vädret på Logomobron eller under taket sittande på en bänk eller medan man lutar mot ett räcke.
 
"De nya taken inspireras av skärmens formspråk på plattformstaket intill den gamla stationsbyggnaden. På så sätt kan plattformsområdet knytas visuellt till en arkitektoniskt värdefull och skyddad stationsbyggnad", beskriver Erkki Mäkelä.

Passagerarplattformen med tak, i bakgrunden syns fasaden på Logomobron.

När byggarbetena på bangården och plattformsområdet är klara uppfyller de kraven i EU-normerna och standarderna. Illustration: Sweco.

I kuststaden tar man också hänsyn till vinden från havet: vindskyddsskivor monteras i taken. Vindskyddsskivorna kommer inte att vara klara så att man inte kan kollidera med dem av misstag. På plattformarnas yta kommer också känselbaserade varningsstenar före vindskyddsskivorna, så att även synskadade märker hindret framför dem i tid.

Tillfälliga stationstjänster

Man strävar efter att ordna de tillfälliga stationstjänsterna så smidigt som möjligt vid Logomobron när tågtrafiken från Helsingfors återvänder till Åbo station i slutet av 2024. Innan de tillfälliga stationstjänsterna blir klara väntar tågen på passagerare på plattformsområdet redan i god tid före tågets avgång. 

"Planeringen av stationstjänsterna pågår. I samband med stationstjänsterna beaktas infartsparkeringen för bilar och cyklar samt spårtrafikens koppling till den övriga kollektivtrafiken, såsom Fölis bussar", nämner Erkki Mäkelä.

I framtiden betjänas tågresenärer i resecentret som planeras vid passagerarplattformarna i ändan mot Aningaisbron.

"Man strävar efter en ny gemensam terminal för kollektivtrafiken samt ett trivsamt och till funktionerna mångsidigt stadsdelscentrum i Aningaisområdet. Målet är att resecentret blir färdigt före 2029", berättar Åbo stads projektledare Mika Rajala.

Mer information:

Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]

Följ projektet:

vayla.fi/kupittaa-turku-ratahanke
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet med banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra och göra spårtrafiken smidigare i hela Egentliga Finland och på Kustbanan. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets byggarbeten infaller 2022–2026.  Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

EU-logo

Trafikledsverket ansvarar ensam för innehållet i publikationen och det motsvarar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt.
 

Bilagor