Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Entreprenör för Åbo personbangård har valts – arbetet inleds i månadsskiftet juni-juli

Publicerad 19.6.2023 15.45

 

Till vänster på bilden projektledare Antero Mäkilä, Åbo stad, projektchef Erkki Mäkelä, avdelningschef Jussi Lindberg och direktör Magnus Nygård, Trafikledsverket och divisionschef Sami Korhonen och byggledare Pasi Kiiski, NRC Group Finland. Till vänster på bilden projektledare Antero Mäkilä, Åbo stad, projektchef Erkki Mäkelä, avdelningschef Jussi Lindberg och direktör Magnus Nygård, Trafikledsverket och divisionschef Sami Korhonen och byggnadschef Pasi Kiiski, NRC Group Finland.

Trafikledsverket har ingått ett entreprenadavtal med NRC Group Finland om förbättringen av Åbo personbangård. Avtalets värde är 26,6 miljoner euro. I det första skedet byggs tre passagerarplattformar på bangården samt nya hissar och trappor till Logomobron. 

Arbetet på bangården inleds i månadsskiftet juni-juli 2023 med underbyggnads-, förstärknings- och grundläggningsarbeten på passagerarspåren. Samtidigt inleds byggandet av konstruktionen för bryggornas pålplatta. Senare på hösten är det dags att bygga plattformar samt tak- och trappförbindelser till Logomobron. Förbindelsen till bron bevaras under hela byggtiden, men gångbredden måste tillfälligt minskas när man bygger trappor till plattformarna.

Från och med hösten 2023 omorganiseras spåren på personbangården. De nya spåren till plattformarna 1, 2 och 3 samt plattforms- och trappförbindelserna färdigställs i sin helhet sommaren 2024. I entreprenaden byggs också bullerväggs- och dräneringskonstruktioner, kabelrutter, tillfälliga trafikförbindelser, driftservicepunkter för tågvagnar och lastningsplatsen för bilar flyttas.

Eftersom Kuppis är Helsingforstågens ändstation fram till slutet av 2024 utförs byggarbetena i regel dagtid. 

"Byggarbetena orsakar alltid buller och vibrationer. Även byggplatstrafiken ökar i gatunätet på bangården för persontrafik, då de lastbilar som behövs för schaktning rör sig i området. Jag ber om tålamod av Åboborna med projektet, eftersom bangården blir fin, en sådan där det är lätt att röra sig och trevligt att vänta på tåg", berättar projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket.

En modern och fungerande bangård stöder utvecklingen av Åbo stationsområde

Åbo stad deltar aktivt i projektet. Projektledare Antero Mäkilä från Åbo stad gläder sig över att arbetet på personbangården nu kan inledas: 

"Det är fint att Åbo får en modern och fungerande personbangård. De nya passagerarplattformarna och deras tak samt hissarna och trapporna på Logomobron förbättrar det allmänna intrycket och tillgängligheten. Dessutom har man i genomförandet beaktat möjligheten att inleda trafikering med närtåg. Passagerarplattformarnas nya läge främjar också genomförandet av det planerade resecenterprojektet i den andra ändan."

NRC Group Finland har erfarenhet av stora bangårdsprojekt.

"Att vinna bangårdsentreprenaden i Åbo stärker ytterligare vår ställning som byggare av krävande helheter. Vi hämtar de bästa praxisen från tidigare stora bangårdsentreprenader till Åbo samt kompetent och yrkeskunnig personal. Entreprenadens beställare Trafikledsverket och Åbo stad har skapat goda förutsättningar för en trygg och högklassig entreprenad", berättar huvudentreprenörens byggnadschef Pasi Kiiski från NRC Group Finland.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]

Rejlers Finland, byggherrekonsult, Suvi Salmela, tfn 050 537 7328, [email protected]

Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF-logo

Trafikledsverket ansvarar ensam för innehållet i publikationen och det motsvarar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt.

Bilagor