Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Den kommande rivningen av Skolgatans underfartsbro orsakar trafikarrangemang och buller

Publicerad 21.6.2023 16.40

 

Skolgatans nuvarande underfartsbro är i slutet av sin livscykel och förnyas under åren 2023–2025. Den gamla bron rivs och byggs i faser. Rivningen av bron medför trafikarrangemang för fordonstrafiken, fotgängare och cyklister samt buller i omgivningen fram till 2025. Broarbetena hör till en stor helhet där Åbo bangård och Storheikkilä godsbangård förbättras. Som belöning för att man klarat av störningar under arbetet får man som slutresultat en bättre markanvändning i Åbo centrum, bättre säkerhet och tillgänglighet på bangården och bättre förutsättningar för tågtrafiken.

Under byggarbetet införs trafikarrangemang, varvid en del av körfälten på Skolgatan och den nuvarande gång- och cykelleden tidvis är ur bruk under 2023 - 2025. Informationen om trafikarrangemangen sker separat beroende på tidtabellerna på byggarbetsplatsen.

För att undvika trafikstockningar rekommenderas bilister att använda alternativa rutter i stället för Skolgatan under byggarbetet. Mer information om de alternativa rutterna finns på vår projektsida vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo.

Brons bygg- och rivningsarbeten kommer också tidvis att orsaka buller i omgivningen. En del av arbetena utförs eventuellt nattetid, då det inte finns mycket trafik. Man strävar efter att undvika arbete som skapar buller nattetid. 

Mer information:
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Olli Rantanen, tfn 040 766 6088, [email protected]

Följ projektet
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF-logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.